Júlové tržby v roku 2022 medziročne stúpli v priemysle, doprave a skladovaní, a tiež v informačných a komunikačných činnostiach. Vybrané trhové služby a stavebníctvo napriek rastu cien zaznamenali pokles tržieb, informoval v utorok Štatistický úrad SR.

Priemysel ako najdôležitejšie odvetvie v štruktúre ekonomiky zaznamenal v júli 2022 medziročný rast tržieb o 4,3 percenta. Pozitívny výsledok sa prejavil v deviatich zo 16 sledovaných priemyselných odvetví, a to najmä v dodávke elektriny a plynu o 19,5 percenta, vo výrobe dopravných prostriedkov o 6,6 percenta, v ostatnej výrobe o 19,9 percenta, vo výrobe strojov o 9,9 percenta, ako aj v dodávke vody o 5,4 percenta. Výrazne klesli tržby vo výrobe počítačových výrobkov o 24,8 percenta a vo výrobe koksu a ropných produktov o 21,9 percenta. Významný bol taktiež pokles vo výrobe výrobkov z gumy a plastu o 3,1 percenta, vo výrobe drevených výrobkov o 3,4 percenta, ako aj vo výrobe potravín s poklesom o 0,5 percenta.

Vybrané trhové služby ako druhé objemovo najsilnejšie odvetvie vykázali v júli medziročný pokles o 1,3 percenta, čo znamenalo negatívny obrat po nepretržitom päťmesačnom raste. Na tomto výsledku sa podľa štatistikov podpísalo predovšetkým výrazné zníženie tržieb v administratívnych a iných obchodných pomocných činnostiach o 12,4 percenta a v činnosti v oblasti nehnuteľností o 10,9 percenta. Naopak bol zaznamenaný výrazný medziročný rast tržieb v činnostiach cestovných kancelárií o 126,4 percenta.

Doprava a skladovanie si ako jediné dlhodobo udržiavajú vysoké tempo rastu tržieb, pričom v júli medziročne stúpli o 30,6 percenta. Na pozitívnom výsledku sa však podieľali hlavne dve objemovo najvýznamnejšie zložky, a to pozemná doprava vrátane dopravy potrubím s navýšením o 28,3 percenta a skladové a pomocné činnosti s rastom o 25,5 percenta.

Trend dlhodobého rastu tržieb si taktiež zachovali podniky z odvetvia informačné a komunikačné činnosti, keď medziročne stúpli o 8,2 percenta. Na celkovo pozitívnom výsledku sa najvýraznejšie podieľalo počítačové programovanie s medziročným rastom 5,3 percenta a činnosť pre rozhlas a televíziu s rastom o päť percent.

Tržby v stavebníctve už tretí mesiac po sebe zotrvali v medziročnom poklese a v júli boli nižšie o 1,4 percenta.

V medzimesačnom porovnaní s júnom a po očistení od sezónnych vplyvov stúpli tržby v priemysle o 2,5 percenta a v doprave a skladovaní o jedno percento. Pokles tržieb bol zaznamenaný v stavebníctve o 1,1 percenta, v informačných a komunikačných činnostiach o 1,5 percenta, ako aj vo vybraných trhových službách o 1,6 percenta.

V súhrne za sedem mesiacov tohto roka medziročne vzrástli tržby dvojciferne v doprave a skladovaní o 25,9 percenta a v informačných a komunikačných činnostiach o 13,4 percenta. Objemovo najvýznamnejší priemysel dosiahol kumulovaný medziročný rast tržieb o 5,4 percenta a vo vybraných trhových službách stúpli tržby o 3,2 percenta. Stavebníctvo zaznamenalo pokles tržieb o 2,9 percenta.

Ďalšie dôležité správy

Stavebný materiál.
Neprehliadnite

Materiálovú turistiku začali aj Slováci. Za lacnejšími stavebninami chodia do Poľska, Maďarska