V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, ktorý krok by najviac zlepšil fungovanie zdravotného poistenia na Slovensku. Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 7. septembra 2023 a pondelkom 11. septembra 2023 celkovo 56 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Výsledky ankety a odpovede:

Vytvorenie štátneho monopolu na zdravotné poistenie

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry 
Na základnú starostlivosť, ale v kombinácii so širokým konkurenčným prostredím na dopoistenie a súkromné poistenie nad rámec základu od štátneho monopolu. 

Dennis Fino, CEO, Barney Studio 
Myslím si, že na Slovensku to dobre nefunguje, ak spolu funguje niekoľko súkromných poisťovní. Skúsil by som to preto možno so štátnym monopolom. Ale nevravím, že je to záruka funkčnosti. 

Dodržiavanie rovnakých pravidiel pre súkromné aj štátne poisťovne

Martin Volek, riaditeľ, Volis International 
Zdravotnícky systém na Slovensku je stále pomerne neefektívny. Stále sa doň investuje príliš veľa peňazí, ktoré by mohli byť využité efektívnejšie. Zvýšenie efektivity by mohlo pomôcť znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť a zároveň zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb. 

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group 
Rovnaké pravidlá musia platiť pre všetkých účastníkov pluralitného systému zdravotného poistenia, ktorý by sa určite nemal transformovať na jednu štátnu poisťovňu. To, čo by sa malo zlepšiť, je konečne jasne zadefinovať nárok každého poistenca, aby bolo zrejmé, za čo si platí a čoho sa môže dožadovať. S tým napokon súvisí aj zavedenie reálnej možnosti zdravotného pripoistenia za nadštandardné služby. 

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management 
Dodržiavanie pravidiel a podpora štátu privátnemu sektoru môže len pomôcť k zvýšeniu kvality zdravotnej starostlivosti. 

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies 
V prvom rade by všetky poisťovne mali fungovať podľa rovnakých pravidiel. Zároveň by mal poriadne fungovať kontrolný mechanizmus na rôzne formy zneužívania služieb ako ošetrenie lekárom a PN (suplement dovoleniek). Ďalej by sa mali odťažiť podnikatelia, ktorí aktívne sanujú fungovanie tým, že prvé dni PN, ako aj prvé dni ošetrenia lekárom platia miesto poisťovní. 

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park 
Konkurenčný systém zdravotného poistenia, ktorý na Slovensku máme, považujem za výhodný a určite by som nepresadzovala model jednej štátnej poisťovne. Rovnako za samozrejmosť považujem dodržiavanie rovnakých pravidiel pre všetkých účastníkov systému či už súkromných alebo štátnych. To, čo by si zaslúžilo zlepšenie, je prístup a služby pacientovi. Každý poistenec by mal mať zadefinované, čo, kde a kedy môže dostať z verejného zdravotného poistenia. S tým následne súvisí možnosť relevantného zdravotného pripoistenia, o ktorom sa tu roky len hovorí. 

Miloš Gloznek, projektový manažér ŽSR 
Zdravotníctvo en bloc je v katastrofálnom stave po každej línii. Je žalostné, že prešustrované miliardy eur v rámci e-healthu nikto nerieši. Tieto financie neskutočne a celková nesystémovosť absentujú pri poskytovaní elementárnych služieb pacientovi, ktorý napriek tomu, že odvádza percentne nie malé odvody, aj tak za gro služieb a liekov pripláca - neskutočný hybrid. Odstaviť od rozhodovania lobistov napojených na fin.sk., ktorá má výrazný podiel na tomto stave. 

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť 
Konkurencia je potrebná, ale musia mať rovnaké podmienky. Je nemysliteľné, aby poisťovňa vykazovala straty a tieto bez následkov vyrovnával štát. 

Ivan Štefina, CEO, Repetito, 3peaks 
Štátna, ako aj súkromné poisťovne majú svoj význam, svoje pre a proti. Unifikovanie pravidiel pre oba sektory by podľa môjho názoru mohlo prispieť k zlepšeniu fungovania zdravotného poistenia a zefektívniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

Lukáš Kmenta, country manažér pre Česko a Slovensko, HBS 
Rovnaké pravidlá a podmienky nastavia rovné konkurenčné a trhové prostredie. 

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora 
Myslím si, že i v takom špecifickom a citlivom segmente, ako je zdravotníctvo, môžu a majú byť subjekty poskytujúce zdravotnú starostlivosť v trhovom prostredí. Pravidlá a ich kontrolu musí zabezpečovať štát. 

Anna Hudáková, business&HR consultant 

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt 

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media 

Jozef Hrabina, analytik a zakladateľ spoločnosti GeopoLytics 

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska 

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta 

Karol Ponesz, country manager pre Slovensko, Mattoni 1873 

Viac konkurencie a zníženie podielu štátnej poisťovne

Marek Polic, garant projektov, Kros 
Myslím si, že viac zdravej konkurencie by prospelo i kvalite a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Samozrejme zdravie je citlivá téma a preto mám názor, že štát by mal určiť jasné základné pravidlá, ale potom to nechať na konkurenčný trh. 

Miroslav Očenáš, CEO a founder, kvety.sk 
1. Určite prestať neustále opakovať, že zdravotníctvo je bezplatné (zadarmo). 2. Aj keď sú úkony u lekára platené z poistenia, faktúru, ktorú posiela lekár poisťovni by mal dať aj pacientovi, pretože to nie je zadarmo, ale platené z poistenia. 3. Tí, ktorí platia do systému viac ako je priemer (benchmark), by mali možnosť použiť časť (napr. 10 percent) týchto extra zdrojov na poukázanie napr. rodinným príslušníkom prípadne by z toho bolo možné platiť rôzne doplatky a zdravotné výdaje za lepšiu zdravotnú starostlivosť napr. v súkromných ambulanciách apod. alebo „darovať“ tretej strane na záchranu života, ak je v zlej finančnej situácii a nečakať, či sa poisťovňa rozhodne preplatiť liek alebo nie. Ak by sme reálne videli, koľko jednotlivé úkony stoja, zvýšil by sa verejný tlak na efektivitu a snáď by sa odstrihli príživníci, ktorí z daného chaosu najviac profitujú pod rúškom zabezpečenia bezplatnej zdravotnej starostlivosti, aj keď nekvalitnej a v konečnom dôsledku neefektívnej. 

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko 
U nás chýba možnosť mať základné zdravotné poistenie a možnosť pripoistenia na špeciálnu starostlivosť. 

Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ, DanubiaTel 
Jednoducho dlhodobo sa ukazuje, že štát, ale najmä štátom platení manažéri, nie sú natoľko dobrými a motivovanými správcami majetku, ako tí v spoločnostiach s konkrétnymi vlastníkmi. Napriek tomu, že zdravotníctvo je špecifické odvetvie, sú súkromné investície efektívnejšie. Úlohou štátu je stanoviť dlhodobo platné a korektné pravidlá pri poskytovaní služieb v zdravotníctve. 

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa 
Najviac pomôže menej štátu. Nielen v zdravotnom poistení ale v celom zdravotníctve. Štát má dobre kormidlovať, nie veslovať. 

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia 

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex 

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions 

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak&Co 

Rozdelenie a privatizácia majoritného podielu štátnej poisťovne

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy 
Ak zákon predpokladá, že zdravotné poistenie predstavuje súhrn finančných prostriedkov na úhradu zdravotnej starostlivosti (vrátane liekov a zdravotníckych pomôcok) potom tieto finančné prostriedky majú byť použité len na úhradu zdravotnej starostlivosti zdravotnými poisťovňami, ktoré si na personálne náklady zarobia inými druhmi pripoistenia. 

Dušan Ďurík, advokát, Škubla&Partneri 
Celkovo by pomohlo menej štátu v úlohe priameho účastníka procesov (či už na strane poskytovania zdravotnej starostlivosti ako aj na strane platenia nákladov); už aj preto, že štátny aparát je prepolitizovaný a pod vplyvom volebných cyklov. Ďalej jasné pravidlá a stabilné, a teda predvídateľné prostredie; lebo len to dokáže pritiahnuť investorov a prinášať inovácie. 

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin 
Zásadným prínosom by bolo zavedenie poplatkov, malusov a princípu zásluhovosti. Ak by pacient rešpektoval a plnil odporúčania lekára, dbal na prevenciu, plnohodnotne užíval lieky, mal by starostlivosť zdarma. Inak nie! Nadužívanie, zneužívane a svojvoľné zmeny postupov liečby vnímam ako najväčšiu ako ekonomickú tak fyzickú záťaž a preťažovanie nášho systému. Je to zadarmo, resp. som si platil odvody, tak.... 

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia 

Branislav Rentka, CEO, m:zone 

Neviem/Nevyjadrujem sa/Iné

Martin Melišek, CFO, Softec 
Myslím, že je už nutné konečne priznať, že zdravotná starostlivosť je biznis a nie bezplatná služba bez obmedzení. A potom treba nastaviť jasné pravidlá čo je základná bezplatná zdravotná starostlivosť a čo sa da získať naviac, ak si niekto priplatí. Tým by sa mohli peňažné prostriedky, ktoré v zdravotníctve kolujú, stať transparentnými a dnešné poskytovanie viacerých úrovní zdravotnej starostlivosti na základe známostí sa môžu zmeniť na oficiálne platené služby, tak ako je to vo svete obvyklé. Potom by vznikla aj skutočná konkurencia medzi poisťovňami a zlepšenie zdravotníctva s jasnými pravidlami. 

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti 
Najlepším krokom by bola dôkladná analýza platnej legislatívy týkajúca sa zdravotného poistenia. Je potrebné odstrániť medzery v regulácii a zabezpečiť to, aby právne predpisy boli v súlade s reálnymi potrebami poistencov v predmetnej oblasti. Potenciálne zlepšenie vidím aj v aplikácii antikorupčných opatrení, ktoré by prispeli k lepšiemu fungovaniu zdravotného poistenia a to najmä vo forme dozoru nad poskytovateľmi zdravotných služieb, poisťovňami, prípadne zavedením mechanizmov na odhalenie korupčných praktík. 

Martin Kostič, riaditeľ, Emark 
Je potrebné zásadne finančne oddeliť verejné a súkromné zdravotníctvo. Verejné zdravotníctvo má zabezpečovať zdravotnú starostlivosť obyvateľstva podľa možností a stratégie daného štátu postavené na princípe lojality, čiže doňho povinne prispieva každý človek, za čo dostáva od štátu určitú garantovanú úroveň zdravotnej starostlivosti, za ktorú si už občan nepripláca. Súkromné zdravotníctvo má existovať ako paralelná možnosť dobrovoľného pripoistenia alebo platby za zdravotnú starostlivosť vo vybraných súkromných centrách. Každý človek v závislosti od svojich finančných možností, by si tak mohol priplatiť za súkromnú zdravotnú starostlivosť nad rámec povinného štátneho zdravotného poistenia. Okrem zásadnej finančnej úspory v systéme by sa tak vytvorili jednoznačné vzťahy a jasne definované pravidlá hry pre súkromný sektor v zdravotníctve. 

Pavel Smetana, člen predstavenstva, Universal maklérsky dom 
Keby štát za svojich poistencov platil aspoň toľko, koľko za nich platia na západ od našich hraníc, ako napríklad v Česku. 

Roman Kučák, partner, Anodius 
Zlepšenie fungovania zdravotného poistenia na Slovensku si vyžaduje komplexný prístup, no jeden z kľúčových krokov by mohol byť zvýšený dôraz na prevenciu a zdravý životný štýl. Týmto spôsobom by sa dalo predchádzať mnohým chorobám a znížiť náklady na liečbu. Zároveň by bolo vhodné zvýšiť transparentnosť a efektívnosť správy zdravotného poistenia, čím by sa minimalizovalo plytvanie zdrojmi a zvýšila sa kvalita poskytovaných služieb. Rovnako je dôležité zvážiť reformy, ktoré by zabezpečili spravodlivejšie prerozdeľovanie nákladov medzi poistencami a zvýšili dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov Slovenska. 

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies 
Podľa mňa dokážu súkromné podniky lepšie hospodáriť, ale v prípade zdravotníctva, treba reguláciou ošetriť napríklad to, aby poskytovali zdravotnú starostlivosť na vysokej úrovni aj pacientom, ktorí si vyžadujú drahú liečbu a podobne. 

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov 
Umožniť komerčné zdravotné pripoistenie. 

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky 

Anton Šnegoň, konateľ, Battal 

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart 

Ďalšie dôležité správy

Ilustračná fotografia
Neprehliadnite

TREND Barometer: Je dôležité, aby sa na Slovensku rozbehlo kapitálové financovanie firiem?