Ide o riadne vysokoškolské štúdium akreditované na TU Wien, na Slovensku uznávané ako celoživotné vzdelá- vanie. Absolvent získa titul Master of Business Administration (MBA) Automotive Industry. Priama výučba sa realizuje v 4-dňových blokoch približne raz za mesiac (s výnimkou prázdnin a sviatkov) striedavo v Bratislave a vo Viedni (16x za dva roky) a to už od roku 2009.

Koho hľadáme
Cieľom A MBA je, aby súčasní a budúci manažéri v automobilovom priemysle alebo v jeho dodávateľskom priemysle získali nové poznatky a zlepšili si svoje zručnosti. Podmienkou účasti je aspoň 2 ročná prax, vzdelanie aspoň 3 stupňa (aspoň bakalárske) a aktívna znalosť angličtiny na úrovni umožňujúcej aktívne zapojenie sa do štúdia. Medzi účastníkmi sú súčasní a budúci kapitáni automobilového priemyslu, členovia manažmentov, obchodníci, samostatní konzultanti, zakladatelia a majitelia firiem a tí, ktorí chcú začať alebo zrýchliť svoju kariéru v autobrandži. Každý rok hľadáme troch až piatich záujemcov zo Slovenska, ktorí budú študovať. Termín podania záväzných prihlášok býva v júni a začiatok štúdia v októbri. Ak máte záujem, kontaktujte nás telefonicky na 0917 669 548 alebo prostredníctvom e-mailu na automotive@stuba.sk. Jedenásty „beh“ programu začína 22. októbra 2020 a prihlášky treba podať do konca júla 2020. Viac sa dozviete na informačnom stretnutí 14. júla 2020.

Čo ponúkame a koľ ko to stojí
Štúdium je prvým európskym uceleným programom MBA, ktorý je určený manažérom autopriemyslu. Študijná skupina v max. počte 20-25 ľudí je tvorená účastníkmi z celého sveta. Okrem študentov zo Slovenska a Rakúska sa zapojili od roku 2009 do programu študenti z Nemecka, Belgicka, Poľska, Talianska, Českej republiky, ba dokonca z Mexika, Kanady a Egypta. V ďalších ročníkoch pribudli študenti aj zo Slovinska, Srbska, Chorvátska, Rumunska, Moldavska, Maďarska, Ruska, Belgicka, UK, USA, Číny, Indie, Bahrainu a Saudskej Arábie. Okrem vedomostí a špecifckých zručností ako riešiť manažérske problémy získate vstupenku medzi lídrov autopriemyslu v Európe. Cena je 20 000 € vrátane DPH. Poplatok za štúdium zahřňa všetky náklady (vrátane literatú- ry a Apple I-padu) okrem cestovného, ubytovania a stravy, je možné ho uhradiť aj v dvoch splátkach. Bližšie informácie o poplatkoch sú na webe tuwien (v mnohých krajinách je možné uplatniť výdaj ako daňový náklad). Na štúdium je možné získať viacero štipendií (napr. ReStart Scholarship). Informácie o všetkých aktuálnych štipendiách a zľavách sú v angličtine na stránke automotive.tuwien.ac.at.

Ilustračné foto.
Zdroj: Slovenská technická univerzita
Ilustračné foto.

Obsah a forma

Semester 1 a 2 (1. rok):
A. Accounting & Controlling
B. Management Science
C. Organizational Behaviour & Human
Resource Management
D. Marketing & Competition Strategy
E. Corporate Finance
F. European & International Business Law
G. Managerial Economics
H. Communication Skills & Social Competence
Semester 3 a 4 (2. rok):
I. Process & Quality Management
in Automotive Industry
J. Automotive Production & Logistics
K. Master Thesis

Súčasťou výučby sú aj výjazdy a exkurzie do automobilových friem na Slovensku a v Rakúsku. Vyučujúci sú tiež z viacerých krajín. Sú medzi nimi ako akademickí zamestnanci univerzít, tak aj odborníci (manažéri) z praxe a konzultanti. Vo výučbe sú využívané okrem prednášok aj skupinové diskusie, riešenie prípadových štúdií (case studies) k aktuálnym a praktickým témam automobilového priemyslu. Študenti majú k dispozícii priebežnú podporu e-learningového prostredia. Okrem samotnej výučby mali študenti možnosť stretnúť sa na „biznis večeroch“ s kapitánmi automobilového priemyslu.

Odborní garanti:
za STU: m. Prof. Doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.,
akademický riaditeľ, tel.: +421 917 669 674
za TU Wien: Univ. Prof. Dr. Ing. Dr. h. c. Wilfrid Sihn,
akademický riaditeľ

Kontakt:
http://automotive.stuba.sk/
automotive@stuba.sk
tel.: 0917 669 548