Slovenská republika má z Európskej únie (EÚ) dostať úver vo výške 630,8 milióna eur. Vláda v stredu schválila návrh na uzatvorenie dohody s EÚ, úver má slúžiť na prekonanie koronakrízy.

Vláda požiadala 6. augusta tohto roka EÚ o úver z európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE). Určený je na financovanie výdavkov štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly ministerstva práce. ,,Cieľom úveru je zabezpečenie financovania mimoriadnych opatrení, ktoré boli prijaté s cieľom zmierniť vplyv pandémie na zamestnanosť," uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu.

Podľa vykonávacieho rozhodnutia môže SR z úveru financovať vnútroštátny režim skráteného pracovného času a sprievodné opatrenia podľa zákona o službách zamestnanosti, ktoré budú vykonávané v období od marca 2020 do decembra 2021.

Maximálna priemerná doba splatnosti úveru bola stanovená na 15 rokov. Úver bude možné čerpať v maximálne ôsmich splátkach a v období 18 mesiacov od prijatia vykonávacieho rozhodnutia, t. j. počínajúc 29. septembrom 2020. O výške a uvoľnení splátok, ako aj o výške tranží, rozhoduje Európska komisia.

,,Samotné prijatie úveru v sume 630,8 milióna eur a podpis dohody o úvere zo strany SR nebudú mať vplyv na zvýšenie dlhu verejnej správy. Úver od EÚ predstavuje pre Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity alternatívu pri financovaní štátneho dlhu inou formou, akou je emisia štátnych dlhopisov. Výhodou úveru od EÚ je výška úrokov, stabilnosť zdroja financovania, ako aj skutočnosť, že predstavuje diverzifikáciu investorskej bázy," dodalo Ministerstvo financií SR.