Zabezpečiť bezproblémové a včasné plnenie úloh jednotlivých subjektov zapojených do vykonávania Plánu obnovy a odolnosti SR je cieľom návrhu novely zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Do Národnej rady SR ho predložila skupina poslancov hnutia OĽaNO.

Návrh podľa nich reaguje na poznatky a skúsenosti z doterajšieho vykonávania plánu obnovy. „Navrhovaným zákonom sa rovnako majú prijať vhodné kroky na odvrátenie rizika vzniku značných hospodárskych škôd, ku ktorým môže dôjsť, ak by sa míľniky a ciele Plánu obnovy neplnili v stanovenom rozsahu, kvalite a termíne,“ vysvetlili predkladatelia v dôvodovej správe.

Z praxe podľa nich vyplynula potreba explicitného vyjadrenia kompetencie vlády schvaľovať materiály súvisiace s realizáciou plánu obnovy. Novela má tiež upraviť spôsob vyhlasovania výziev s využitím informačného systému plánu obnovy (ISPO).

„Oproti doterajšiemu zneniu sa výzva vyhlasuje jej zverejnením v ISPO. Upravuje sa rovnako povinnosť vykonávateľa zverejniť informáciu o vyhlásení výzvy a príslušný odkaz na výzvu na svojom webovom sídle,“ priblížili poslanci.

V prípade zmeny výzvy sa má umožniť vykonávateľovi vyzvať záujemcov, ktorí už predložili žiadosť o prostriedky, na doplnenie žiadosti. Dodatočná zmena výzvy však nemôže spôsobiť zmenu vo výsledku posudzovania už predložených žiadostí o prostriedky z plánu obnovy.

Doterajšia právna úprava

Podľa doterajšej právnej úpravy mal vykonávateľ povinnosť vyzvať žiadateľa na doplnenie žiadosti o prostriedky v prípade, ak žiadosť nebola úplná. To sa má zmeniť, cieľom je zrýchlenie implementačného procesu. Vykonávateľ by tak bol oprávnený posúdiť neúplnú žiadosť o prostriedky hneď ako neúspešnú.

Poslanci navrhujú doplniť do zákona možnosť nevytvárať poradie žiadostí o prostriedky v prípade, ak finančná alokácia určená na danú výzvu prevyšuje sumu prostriedkov požadovanú žiadateľmi. Takisto má pribudnúť možnosť posúdiť žiadosť aj v rámci inej výzvy ako tej, na základe ktorej bola predložená.

„Ide o žiadosti o prostriedky, ktoré v predchádzajúcich výzvach splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, avšak z dôvodu nedostatočnej alokácie im nebolo možné prostriedky mechanizmu poskytnúť. Môže ísť taktiež o žiadosti o prostriedky predložené v rámci výzvy, ktorá bola zrušená,“ priblížili predkladatelia. Cieľom je predísť administratívnej záťaži na strane žiadateľa.

Úprava spôsobu vysporiadania finančnej opravy

Návrh prináša aj úpravu spôsobu vysporiadania finančnej opravy voči vykonávateľovi. Má sa tak zabezpečiť, že opravou nebudú dotknuté iné opatrenia plánu obnovy, za ktoré zodpovedá tento vykonávateľ. Finančná oprava sa vysporiada z rozpočtových prostriedkov v kapitole vykonávateľa.

Predkladatelia navrhujú účinnosť novely od 1. júna 2023.

Ďalšie dôležité správy

Dvor audítorov
Neprehliadnite

EK nedostatočne kontroluje využívanie peňazí z pandemického fondu, tvrdia audítori