Konferenciu Visegrad 4 Business spoluorganizuje Rada slovenských exportérov vedená Lukášom Parízekom. TREND sa s ním rozprával o dôvodoch a zámeroch konferencie.

Ste spoluorganizátorom konferencie Visegrad 4 Business. Čo vás priviedlo k organizovaniu konferencie?

Nad zorganizovaním konferencie regionálneho charakteru vo Vyšehradskej štvorke sme rozmýšľali už nejaký čas. Viedli nás k tomu naše aktivity v Rade slovenských exportérov, kde všetku našu činnosť smerujeme za hranice Slovenskej republiky. Nachádzame partnerstvá s podobnými inštitúciami po celom svete a samozrejme, najbližšie nám sú naše susedné krajiny.

Po tom, ako sme sa zúčastnili na ekonomickom fóre v Poľsku, boli sme pozvaní na exportné fórum do Čiech, kde sme videli potenciál poprepájať inštitúcie a podnikateľov, nakoľko máme nielen spoločnú históriu, ale aj prepojené ekonomiky. Máme množstvo slovenských podnikateľov, ktorí majú podnikateľské aktivity v Čechách alebo v Poľsku. Poliakov, ktorí majú aktivity po celej Vyšehradskej štvorke.

Zároveň, v poslednom čase vidíme politizáciu všetkých oblastí, vrátane ekonomiky a nie je tajomstvom, že Vyšehradská štvorka prechádza politickou krízou. Preto nám prišlo vhodné a cítili sme aj dopyt od súkromného sektora znovu etablovať také formáty komunikácie, kde si môžu podnikatelia vymieňať skúsenosti, uzatvárať obchodné dohody a stretávať sa.

Prirodzeným spôsobom sme došli k tomu, že sme sa s tromi partnermi V4 zhodli na organizácii fóra, ktoré doteraz organizované ešte nebolo.

Čo je jeho cieľom? Čo od neho očakávate?

Cieľom je poprepájať a dať možnosť podnikateľom zo všetkých štyroch krajín stretnúť sa a komunikovať tie najpálčivejšie témy, ktorým čelíme vo všetkých krajinách.

Dnes máme neľahké, turbulentné obdobie. Energetickú aj bezpečnostnú krízu. Donedávna sme hovorili aj o postpandemickej obnove. Všetky tieto témy chceme adresne riešiť alebo o nich debatovať s podnikateľmi, potom prostredníctvom konferencie vyvinúť určitý tlak na zodpovedné inštitúcie, kompetentných politikov a vlády, aby prijímali adekvátne rozhodnutia a riešenia v týchto oblastiach.

Záverom tejto konferencie má byť ministerský panel, kde by boli predstavitelia jednotlivých vlád konfrontovaní témami, ktoré preberali zástupcovia firiem počas dňa. Štandardne štát organizuje konferencie, ktoré ráno otvorí a predstavitelia povedia príhovor, odídu preč a nechajú podnikateľov sedieť v sále. Toto je presne naopak. Tu budú rozprávať podnikatelia celý deň, potom vyzveme jednotlivých ministrov, aby sme s nimi témy prebrali.

O akých predstaviteľov ide? Kto má prísť do ministerského panelu?

Panel vládnych predstaviteľov sa ešte kreuje. Všetko bude jasné až posledné dni pred konferenciou. Samozrejme, nedávne výmeny na postoch ministrov majú na tento proces priamy vplyv. Pozývali sme predstaviteľov, respektíve vedenie štyroch ministerstiev z každej krajiny. Zatiaľ máme potvrdenú účasť z českej a maďarskej strany. Čakáme na potvrdenie slovenskej a poľskej strany.

Od domácej úrovne závisí úroveň celého panelu. Pokiaľ bude domáci minister prítomný, tak by mali prísť aj ostatní ministri. V zásade reprezentatívnosť tohto panelu bude odzrkadľovať aj kde sa s V4 politicky nachádzame. Slovensko má v súčasnosti predsedníctvo, tak verím, že touto našou iniciatívou pozitívne prispejeme k jeho celkovému výsledku.  

Môžete predstaviť aj panely konferencie?

Debata podnikateľov je rozdelená na štyri časti. Snažíme sa dosiahnuť reprezentatívnosť každej krajiny na úrovni CEO alebo Board Member. Sú to tí, ktorí prijímajú rozhodnutia, manažment firiem.

Prvý je energetický panel, čo je asi najpálčivejšie téma. Nevyhneme sa ani otázkam bezpečnosti kvôli vojne na Ukrajine. V druhom paneli sa nám rysujú spoločnosti z bezpečnostného a obranného priemyslu. V treťom paneli sa budeme rozprávať aj o postpandemickej obnove, ktorá už mierne vo svetle prvých dvoch tém išla v poslednom období do stratena. Chceme docieliť, aby sa efektívne implementoval plán obnovy, aby bol súkromný sektor zapájaný do riešení a do vládnych opatrení inkluzívnym spôsobom a nie spôsobom reaktívnym. Poslednou témou je zlepšovanie imidžu V4, globálny branding Vyšehradskej štvorky, čiže internacionalizácia cez produkty, ekonomiku, služby a cez to, čo V4 ponúka. Tam vychádzame z optiky, že Vyšehradská štvorka má obchodný obrat s Nemeckom väčší, ako má Nemecko s Francúzskom. Ekonomický potenciál je tu veľmi veľký. Takže, posledný panel venujeme tomu, ako sa firmy zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska dostali do sveta a ako si udržiavajú svoj globálny imidž.

Prečo by mali podnikatelia prísť na našu konferenciu?

Konferencia je cielená hlavne na podnikateľský sektor. Ide o to, aby sa podnikatelia stretli, debatovali. Je to biznis konferencia a myslím si, že sme v období, kedy aj po pandémii sú nové formáty a nové príležitosti sa stretnúť. Cítime dopyt v Rade slovenských exportérov po stretnutiach, výmene, debate, po interaktívnej diskusii.

Lukáš Parízek

Titul získal na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov v roku 2012. Po návrate na Slovensko pôsobil v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a neskôr ako štátny poradca na ministerstve obrany. V rámci pôsobenia v štátnej správe sa stal v roku 2016 štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí, kde mal na starosti najmä bilaterálnu agendu s krajinami mimo Európskej únie, ekonomickú diplomaciu či rozvojovú pomoc. Od apríla 2020 pôsobí ako predseda Rady slovenských exportérov.