Spoločnou črtou nášho už 25-ročného podnikania je, že investičné nástroje, ktoré ponúkame našim klientom, vždy predstavovali nejakú formu participácie na úspešnom príbehu skupiny J&T. Väčšina investičných nástrojov, ktoré sme doteraz ponúkali, prinášala klientom viac-menej fixné výnosy.

Veľmi podstatné je, že v našich klientoch vytvorili dôveru.  Tieto možnosti u nás zostanú aj naďalej. Tak ako sa však vyvíja privátne bankovníctvo a jeho služby, vyvíjajú sa spolu s ním aj klienti.

Investorom ponúkame zmenu filozofie prístupu k investovaniu, a to priamejšie sa podieľať na firmách a projektoch spätých so skupinou J&T. Vyplýva to aj z reálneho dopytu zo strany klientov, ktorí často žiadali namiesto štandardného dlhového nástroja s dohodnutým úrokom aj možnosť viac sa podieľať na výnosoch s akceptovaním primeraného rizika.

Môžu sa tak stať súčasťou nášho úspešného príbehu ako spoluvlastníci a podieľať sa na zisku.

V private equity fonde J&T ARCH INVESTMENTS majú spolu s klientmi zainvestované prostriedky aj samotní zakladatelia a partneri J&T. A práve to je pre klientov atraktívne – vytvorenie reálneho partnerstva a možnosti bohatnúť spoločne s nami s vedomím, že ich peniaze investujeme rovnako ako naše vlastné.

O nový fond J&T ARCH INVESTMENTS je dnes preto veľký záujem, o čom svedčí vývoj jeho ceny na pražskej burze cenných papierov.

Je dobré, že mnoho investičných projektov, ktoré sú súčasťou fondu, ľudia v našom regióne reálne poznajú aj zo svojho podnikania alebo z bežného života. Môžu tak zhodnotiť potenciál rastu svojich investícií aj vlastným uvážením s prihliadnutím na riziká, ktoré takéto investovanie prináša.

Založenie a doterajší úspech fondu J&T ARCH INVESTMENTS je z veľkej časti zásluhou dlhodobej komunikácie s klientmi, kde dopyt po väčšej participácii na konkrétnych projektoch J&T ustavične rástol.

Dlhodobým a férovým prístupom sme si vybudovali ich veľkú dôveru a mnohí z nich sú dnes už naozaj sofistikovaní investori, ktorí sa dobre orientujú vo svete financií. Preto takýto modernejší spôsob investovania privítali.

Samozrejme, nejde o druh investície pre každého klienta. Záujemcovia o ňu musia spĺňať prísne regulačné podmienky.

Preto je pri každodennej komunikácii s klientmi veľmi dôležité priblížiť im a vysvetliť, prečo a k akým zmenám vo fonde dochádza. Majú tak jasnejší prehľad o peniazoch, ktoré investovali, čím sa ich dôvera prehlbuje.

Ondrej Segeč

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave odbor Financie, bankovníctvo a investovanie. V J&T BANKE pôsobí od jej založenia na Slovensku v roku 2006. Začínal ako privátny bankár. Riaditeľom privátneho bankovníctva sa stal v roku 2017.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora