Súčasťou koncepcie je osemnásť opatrení. Jej cieľom je vytvorenie regulačného prostredia bez zbytočných prekážok pre vznik a pôsobenie start-upov na trhu. Vybudovať by sa mala infraštruktúra a služby pre podporu záujemcov o podnikanie, start-up tímov, etablovaných start-upov.

„Chceme vytvoriť inštitút jednoduchej akciovej spoločnosti, aby ten, kto chce začať podnikať, nebol od začiatku vystavený tlaku vytvoriť komplikovanú právnu formu podnikania, ako akciová spoločnosť či spoločnosť s ručením obmedzeným,“ komentoval zámer koncepcie premiér Robert Fico.

Na získanie podpory zo strany štátu bude musieť začínajúci podnikateľ splniť tri kritériá - viac ako 51 percent spoločnosti musí byť vo vlastníctve zakladateľa firmy, firma nemôže byť staršia ako tri roky a musí splniť podmienku zásadnej inovatívnosti v akejkoľvek oblasti. Túto podmienku budú posudzovať hodnotitelia zo start-upov.

Jednoduchá akciovka za euro

Podľa koncepcie by mala od januára vzniknúť nová forma kapitálovej obchodnej spoločnosti - jednoduchá akciová spoločnosť. Pôjde o akýsi hybrid spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti.

Základné imanie jednoduchej akciovky bude začínať od 1 eura a bude rozdelené na akcie, ktoré nebudú verejne obchodovateľné. Umožní sa vydávanie rôznych druhov akcií, ktoré budú spojené s rôznymi právami. Akcionári budú môcť uzavrieť osobitnú neverejnú akcionársku dohodu. V nej sa budú môcť dohodnúť napríklad na práve pridať sa k prevodu akcií za rovnakých podmienok ako majoritný akcionár, požadovať prevod akcií, dohodnúť kúpnu či predajnú opciu a rôzne iné práva. Akcie bude možné počítať od 1 eurocenta, čo umožní vydávanie väčšieho množstva akcií.

Bez zábezpeky na DPH

V súčasnosti môže podnikateľ požiadať o dobrovoľnú registráciu platiteľa dane z pridanej hodnoty aj pred dosiahnutím obratu 49 790 eur. Výhodou dobrovoľnej registrácie je možnosť odpočtu DPH na vstupe, čo znamená nákup tovarov a služieb bez DPH. Daňový úrad podnikateľom, ktorí požiadali o registráciu na daň však vyrubuje zábezpeku od 1-tisíc do 500-tisíc eur. Zábezpeka sa vracia až po roku odo jej zaplatenia. Pre start-upy by podľa koncepcie mala platiť výnimka - už nebudú musieť skladať zábezpeku.

Bez licencií

Start-upy budú mať ešte ďalšiu výhodu oproti iným firmám. Počas troch rokov svojej existencie by mali byť oslobodené od platenia daňovej licencie. Ostatné novozaložené firmy neplatia licenciu len počas prvého roku svojho fungovania.

V Slovenskej republike vysoké percento podnikov zaniká krátko po svojom vzniku. V roku 2010 podľa údajov Eurostatu prežilo po troch rokoch od vzniku len 41,7 percenta podnikov. Priemer krajín Európskej únie je pritom 56,1 percenta, čo radí Slovensko na predposledné miesto v rámci EÚ. Z tohto pohľadu sa zdajú opatrenia správne nasmerované.

Podnikatelia však týmto návrhom veľmi nadšení nie sú. Odmietajú výnimky z daňových licencií pre start-upy. Požadujú rovnaké podmienky pre všetky začínajúce firmy.

„Je pozitívne, že si rezort financií začína uvedomovať problém daňových licencií v kombinácii s ďalšími opatreniami, ktoré boli prijaté a zbytočne predražili rozbeh podnikania. Nie každá začínajúca firma je start-up a nemali by sme rozlišovať začínajúce firmy na start-upy a tradičné podnikania,“ hovorí Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

Ostatní začínajúci podnikatelia tak budú o túto úľavu na tri roky ochudobnení a budú musieť naďalej platiť minimálnu daň už krátko po štarte, kedy je väčšina firiem prirodzene ešte v strate a investuje do svojho rozvoja.

Pred zavedením licencií urobilo združenie prieskum medzi firmami. Z prieskumu vyplynulo, že odklad platenia daňovej licencie by väčšina začínajúcich podnikateľov uvítala aspoň na tri roky. Túto dobu napokon v koncepcii schválila aj vláda, no iba pre vybranú časť podnikateľov.

„Zavedenie daňových licencií zbytočne odoberá likviditu všetkým firmám, nielen start-upom, ktoré od ich platenia ideme na tri roky oslobodiť,“hovorí Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

Podľa neho je správne, že vytvárame pre začínajúce firmy prostredie bez zbytočných prekážok. Problémom však je, že bude mať podobu výnimiek zo zákonných povinností, ktoré sa inak vzťahujú na všetkých podnikateľov.

„Startu-py síce majú najväčší potenciál rýchlo rásť, v skutočnosti ich však zakladáme naozaj iba absolútne minimum, niekoľko ročne,“ hovorí o skúsenosti so zakladaním spoločností Lukáš Ivan, konateľ spoločnosti Fontionnel & Co.

„Podpora startup-ov je určite na mieste, uľahčiť prvé roky podnikania by sa však vláda mala snažiť všetkým firmám a nerobiť medzi podnikateľmi rozdiely. Práve prvé roky sú v podnikaní najkritickejšie a rozhodujú či firma prežije, čiže či v budúcnosti vytvorí viac pracovných miest a bude platiť dane,“ uzatvára J. Solík.