Prostredníctvom elektronickej alebo virtuálnej registračnej pokladnice sa evidujú iba tržby prijaté v hotovosti alebo inými  platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami (napríklad platobnou kartou cez POS terminál) alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby. 

Ak však ide o predaj tovaru na dobierku, to je dodanie tovaru prostredníctvom pošty, kedy tržby sú prijímané výhradne bezhotovostne (prevodom na účet alebo poštovou poukážkou), v danom prípade povinnosť používať ERP/VRP podnikateľovi nevzniká. Táto výnimka sa rovnako vzťahuje aj na predaj tovaru, ktorý je následne dodaný prostredníctvom kuriérov (napríklad UPS, DHL), respektíve externou logistickou firmou, ktoré pri dodávke vyberú hotovosť, ktorú následne poukážu na účet alebo v hotovosti odovzdajú dodávateľovi tovaru.

Podľa stanoviska Finančnej správy, v vašom prípade nie je naplnená podstata používania ERP/VRP, keďže nie sú prijaté peniaze v hotovosti alebo inými  platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. Takto by ste teda postupovať podľa výkladu Finančnej správy nemali.

Ak dosahujete príjmy zo živnosti a rozhodli ste sa viesť daňovú evidenciu, potom v prípade uplatňovania skutočných preukázateľných daňových výdavkov máte povinnosť viesť evidenciu o:

  • príjmoch v časovom slede podľa účtovných dokladov spĺňajúcich náležitosti účtovných dokladov (príjmové pokladničné doklady, výpisy z bankového účtu),
  • daňových  výdavkoch  v  časovom  slede  podľa  účtovných dokladov,
  • hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
  • zásobách a pohľadávkach,
  • záväzkoch.

Ak vediete daňovú evidenciu podľa zákona o dani z príjmov, nie ste účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve a nevzťahujú sa na vás ustanovenia zákona o účtovníctve.