Eva Veselá pracuje ako zamestnanec. Okrem toho prenajímala byt. Zaregistrovala sa ako prenajímateľ na daňovom úrade. Z prenájmu zarobila 3 200 eur. Daňový úrad jej pridelil daňové identifikačné číslo (DIČ). Keďže spolu zarobila vlani viac ako 1 901,67 eura, musí podať sama daňové priznanie. Mzdu jej nemôže zúčtovať jej zamestnávateľ.

Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur za zdaňovacie obdobie, a preto do základu dane dá len príjem z prenájmu nehnuteľností presahujúci sumu 500 eur, to znamená sumu 2 700 eur.

Byt nemá zaradený do majetku. Do daňových výdavkov si v takomto prípade nemôže zahrnúť napríklad ani výdavky na poistenie nehnuteľnosti a daň z nehnuteľnosti. Zdaniteľné príjmy z prenájmu (po odpočítaní sumy oslobodenia 500 eur) sa uvádzajú v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B v VI. oddiele v tabuľke č. 1 na riadku č. 10 v stĺpci 1. Daňové výdavky sa uvádzajú na riadku č. 10 v stĺpci 2.  Pri prenájme už nie je možné účtovať paušálne, ale len skutočné výdavky. Tieto výdavky si však nemôže uplatniť v plnej výške, ale musí ich znížiť rovnakým pomerom, ako boli znížené celkové príjmy z prenájmu o sumu oslobodených príjmov v sume 500 eur.

Prenajímateľ nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej sumy 3 800,33 eura. Nezdaniteľnú sumu si uplatní pri príjme zo zamestnania. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka je možné uplatniť a odpočítať len od aktívnych príjmov, to je príjmov zo závislej činnosti alebo príjmov z podnikania alebo príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti.  

Príklad: 

Pani Eva Veselá bola v roku 2015 zamestnaná a prenajímala vlastný byt na základe nájomnej zmluvy. Z prenájmu mala príjem 3 200 eur. Výdavky s prenájmom mala 1 300 eur. Ako zamestnanec zarobila mesačne 630 eur, ročne to bolo 7 560 eur. Na odvodoch odviedla spolu 1 013,04 (sociálne 710,64 eura a zdravotné 302,40 eura), na preddavkoch na daň odviedla 521,28 eura.

Eva bude za rok 2015 podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Riadok 01: uvedie svoje pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ). V úvodnej časti priznania vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku, že podáva daňové priznanie a uvedie, že ide o daňové priznanie za rok 2015.

I. oddiel – Údaje o daňovníkovi

Riadok 03: kód SK NACE nevypĺňa, nakoľko nemá príjmy z podnikania, ani z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Riadky 04 až 11: uvádza osobné údaje podľa predtlače (meno, priezvisko adresa a ostatné údaje).

Riadok 22: zapíše svoje telefónne číslo a emailovú adresu

V. oddiel – Výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti

Riadok 34: uvedie príjem od zamestnávateľa vo výške 7 560 eur (na základe potvrdenia od zamestnávateľa).

Riadok 34a: nevypĺňa, nakoľko nepracovala na dohodu.

Riadok 35: uvedie úhrn poistného zaplateného v roku 2015 vo výške 1 013,04 eura (na základe potvrdenia od zamestnávateľa).

Riadok 36: uvedie základ dane vo výške 6 546 eura (7 560 - 1 013,04 eura).

VI. oddiel – Výpočet základu dane z príjmov z podnikania

Eva Veselá dosiahla v roku 2015 okrem príjmov zo zamestnania len príjmy z prenájmu. Dosiahnuté príjmy z prenájmu za rok 2015 vo výške 3 200 eur zníži o sumu oslobodených príjmov vo výške 500 eur, čo je suma 2 700 eur.

Riadok 10: V tabuľke č. 1 na riadku 10 stĺpec 1 uvedie sumu 2 700 eur (3 200 -500 eur). Výdavky k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti sa na riadku 10 stĺpca 2 zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahŕňaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom. Preukázateľne vynaložené výdavky pri príjmoch z prenájmu sú vo výške 1 300 eur, do základu dane zahrnie krátené výdavky vo výške 1 096,88 eura /(2 700: 3 200)x 1 300/.

Riadok 12: na prvom stĺpci uvedie sumu 2 700 eur, na stĺpci 2 uvedie sumu 1 096,88 eura.

Eva Veselá pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov v roku 2015 viedla daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona. Túto skutočnosť vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku pod tabuľkou č. 1 v VI. oddiele daňového priznania. V roku 2015 neplatila poistné na sociálne poistenie a zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, preto príslušný riadok, na ktorý sa uvádza preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedený pod tabuľkou č. 1 na strane 3, nevypĺňa.

Riadok 58: uvedie sumu 2 700 eur (z tabuľky č. 1 na strane 3 z riadku 12 stĺpca 1).

Riadok 59: uvedie sumu 1 096,88 eura (z tabuľky č. 1 na strane 3 z riadku 12 stĺpca 2).

Riadok 60: uvedie základ dane sumu 1 603,12 eura ( r.58 - r.59).

Riadok 65: uvedie ako čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu sumu 1 603,12 eura.

IX. oddiel – výpočet dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov

Riadok 72:  uvedie sumu 6 546,96 eura (z riadku 36).

Riadok 73: uvedie sumu 3 803,33 eura.

Riadok 77:  uvedie sumu 3 803,33 eura (súčet riadkov 73,74,75,76).

Riadok 78: uvedie sumu 2 743,63 eura.

Riadok 80: uvedie základ dane (r.78+r.65) vo výške 4 346,75 eura.

Riadok 81: vypočíta daň vo výške 825,88 eura (4 346,75 x 0,19), daň sa zaokrúhli na eurocenty nadol.

Riadok 90 a 94: uvedie sumu 825,88 eura (z riadku 81).

Riadok 96: uvedie sumu 825,88 eura.

Riadok 104: uvedie sumu 521,28 eura (zrazený preddavok na daň u zamestnávateľa).

Riadok 109: vypočíta výšku dane na úhradu vo výške 304,60 eura.

XII. oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

Riadky 123 a 124 vypĺňa daňovník len vtedy, ak uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, teda využije možnosť použiť podiel zaplatenej dane na osobitné účely. Pani Veselá sa rozhodla, že nevyužije možnosť poukázať 2 % dane na osobitné účely, preto túto skutočnosť vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku.

Na riadku 125 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania vrátane Príloh č. 1 a 2, aj keď sa nevypĺňajú. Eva Veselá na riadok 125 uvedie počet príloh 3, nakoľko k priznaniu je povinná ako prílohu predložiť kópiu Potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti a súčasťou priznania sú aj Prílohy č. 1 a 2 na strane 12 a 13.

Eva Veselá na strane 11 daňového priznania uvedie dátum a daňové priznanie podpíše.

Príloha 2 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Na strane 13 daňového priznania vypĺňa len riadky č. 09 ,10, 11. Na riadku 09 uvedie úhrn poistného (§ 5 ods. 8 zákona) vo výške 1 013,04 eura. Na riadok 10 uvedie úhrn poistného na sociálne poistenie vo výške 710,64 eura. Na riadok 11 uvedie úhrn poistného na zdravotné poistenie vo výške 302,40 eura.

Ako zdaniť príjmy z prenájmu