Aj slovo durácia do slovenského slovníka investora preniklo z angličtiny, pretože duration znamená trvanie a durácia ako pojem z finančných investícií dobu splatnosti dlhového cenného papiera.

Durácia zaujíma predovšetkým tých investorov, ktorí majú peniaze na peňažnom alebo dlhopisovom trhu. Pretože meria citlivosť ceny dlhových cenných papierov na zmeny úrokových sadzieb.

A tá je logicky tým vyššia, čím dlhšie obdobie zostáva do splatnosti. S neskôr splatným cenným papierom je spojené vyššie riziko zmeny úrokových sadzieb v budúcnosti než s takým, ktorý bude splatný skôr.

Konkrétna hodnota durácie vyjadruje, aká je citlivosť daného aktíva na zmenu v trhových sadzbách o 100 bázických bodov (čiže 1 percentný bod). Avšak toho investora, ktorý kúpi dlhopis a drží ho až do jeho splatenia, durácia zaujímať nemusí. Stačí mu sledovať výnos do splatnosti.

Dlhové cenné papiere sa totiž denne ohodnocujú podľa toho, akú cenu by mali pri predaji na trhu. A práve tá závisí od trhových úrokových sadzieb. Duráciu, samozrejme, možno stanoviť tak pre konkrétny cenný papier, ako aj pre celé portfólio peňažného či dlhopisového fondu.

Durácia portfólia na úrovni 1,5 znamená, že na zmenu trhovej sadzby o jeden percentný bod zareaguje hodnota celého majetku zmenou o 1,5 percenta. Ak by sa trhové sadzby pohli o dva percentné body, reakcia portfólia bude o polovicu vyššia, čiže tri percentné body. Pohyb úrokov a ceny dlhových cenných papierov je protichodný.

Sadzby stúpnu, portfólio sa precení smerom nadol. Klesnú, precení sa smerom nahor. Peňažné aj dlhopisové fondy pracujú s duráciou neustále.

Ak očakávajú zvýšenie trhových sadzieb, ktoré znehodnotí dlhopisy v portfóliu, duráciu znižujú. Teda predovšetkým držia v majetku kratšie splatnosti. A naopak, ak úroky klesajú, chcú mať portfólio na takýto pozitívny impulz čo najviac citlivé.

Posledná dôležitá poučka je, že peňažné fondy musia mať duráciu nižšiu než 1 a dlhopisové vyššiu. Aktuálne hodnoty durácie aj výnosy do splatnosti zverejňujú správcovské spoločnosti v mesačných správach o vývoji majetku v podielových fondoch.

Pre korunové peňažné fondy sa v súčasnosti durácia pohybuje na úrovni 0,2 až 0,5. Pre dlhopisové obvykle od 1,5 do vyše 2. Výnosy do splatnosti presahujú štyri percentá.