Po odovzdaní žiadosti o hypotéku so všetkými potrebnými dokladmi trvá banke schvaľovanie hypotéky štandardne 5 až 7 pracovných dní. V prípade kampaní sa môže táto lehota ešte predĺžiť. Počas tejto doby preveruje banková inštitúcia žiadateľov o úver, zamestnávateľov, účel ako aj nehnuteľnosť, ktorá sa bude v jej prospech zakladať. 

Overením sa snaží každá banka predísť možným rizikám, teda najmä nesplácaniu hypotéky. Pozrieme sa, načo si banka dáva pozor a čo v žiadosti o hypotekárny úver skúma. 

Prvý na rade je príjem

Po podaní žiadosti o hypotekárny úver si banka v prvom rade overuje samotného klienta. To znamená, že z dostupných údajov zisťuje jeho príjem a platobnú disciplínu. 

Ak je predmetom skúmania príjem, banku zaujíma, či je klient zamestnaný na trvalý pracovný pomer, príp. či má živnosť  alebo poberá dôchodok,  príp. materský alebo rodičovský príspevok. Hlavným dlžníkom môže byť v niektorých bankách aj žena na rodičovskej dovolenke, príp. poberateľ invalidného alebo vdovského dôchodku. 

Zanedbateľná pre banku nie je ani doba trvania pracovného pomeru, príp. živnosti. Klient nesmie byť v skúšobnej ani výpovednej lehote! V prípade živnosti, musela byť aktívna celý predchádzajúci kalendárny rok. Niektoré bankové inštitúcie akceptujú „na výnimku“ aj  prevádzkovanie živnosti najmenej 6 mesiacov v minulom kalendárnom roku. Prácu na dobu určitú nemusia akceptovať všetky banky. 

Najdôležitejšim parametrom týkajúceho sa príjmu je jeho výška. Štandardne si ho vie banka overiť prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Skúma priemerný príjem za posledné tri, štyri mesiace alebo aj celých 12 mesiacov. V prípade hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých taktiež skúma príjem za predchádzajúci kalendárny rok. 

Výnimkou nie je ani zamestnávateľ

Banky často kontaktujú priamo zamestnávateľov, aby si overili, či sú údaje uvedené v žiadosti o hypotéku pravdivé. V prípade klienta s príjmom zo zahraničia je jeho zamestnávateľ primárnym zdrojom overovania príjmu.

Okrem zamestnanca je v hľadáčiku banky aj zamestnávateľ klienta. Prečo? Lebo pre banku je podstatné, aby zamestnávateľ, u ktorého klient pracuje, nemeškal s odvodmi na sociálne a a zdravotné poistenie a rovnako platbami daní. Ak banka zistí, že zamestnávateľ má dlžoby, môže to byť dôvodom zamietnutia úveru!

Pozor na exekúcie a prečerpané karty

Platobná disciplína, záväzky, exekúcie – banka si overuje klienta prostredníctvom bankového ako aj nebankového úverového registra, či splácal všetky úverové záväzky načas. Dobrá platobná disciplína je z pohľadu banky často lepšia ako minulosť bez záväzkov. 

Môže nastať situácia, keď klienta, napriek jeho čistému záznamu v úverovom registri, eviduje banka vo vlastnom systéme, a to kvôli pravidelnému niekoľkodňovému meškaniu splátok, ktoré sa nepremietlo v úverovom registri. Z toho dôvodu môže sprísniť podmienky poskytnutia úveru. Dávajte si  pozor aj na prečerpanie účtu alebo kreditnej karty. Vždy ich treba vyplatiť načas. Na výpise z účtu banky skúmajú okrem príjmov aj výdavky, napríklad či platíte výživné, či dokonca možné stávkovanie a pod. 

Dôležitým údajom pre banky je, či proti klientovi neprebieha  alebo v minulosti neprebiehala exekúcia, ktorá mohla nastať napr. z dôvodu nezaplatenia povinných dávok, poistného alebo pokút. V prípade živnostníkov alebo konateľov spoločností si banka overí ich platobnú disciplínu prostredníctvom Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne ako aj daňového úradu. 

Schvaľovanie hypotéky. Čo si banka overuje