Ako je možné, že banka klientovi pri skončení fixácie dohodnutého hypoúroku zmení úrokovú sadzbu tak, že sa oplatí obcestovať konkurenciu a presťahovať sa s hypotékou inam? A prečo sú staré úvery úročené vyššie ako nové? To boli otázky, ktoré si vlani kládlo aj ministerstvo financií, keď otvorilo bankový zákon a okrem iného navrhlo skladať úrokové sadzby z dvoch zložiek. Referenčnej ceny, ktorá by odrážala trhový index a jej vývoj by bol hladko kontrolovateľný. A marže banky, ktorá by odzrkadľovala politiku banky, jej náhľad na klienta. Klienta mali o výsledku informovať dva mesiace pred ukončením fixácie.

Cieľom mala byť väčšia transparentnosť pri zmene úrokovej sadzby a jednoduchšie porovnanie ponuky z iných bánk. Rezort argumentoval, že niektoré banky v tejto fáze zneužívajú svoje postavenie a nesprávajú sa ku klientovi férovo.

Iný výsledok

No že sa do tvorby sadzieb nepodarí vniesť ani trochu svetla bolo jasné už počas putovania zákona cez vládu a parlament. Hlavná myšlienka z návrhu vypadla. Banky majú od začiatku tohto roka povinnosť zverejňovať na webových stránkach nie referenčnú, ale základnú úrokovú sadzbu. V zmluve klientovi musia pripojiť aj hrubú maržu. No problém je, že základná sadzba nie je nijako definovaná, neexistujú pravidlá pre jej zmenu. Jej prínos je nakoniec ďaleko od toho, čo chcelo ministerstvo dosiahnuť.

Keďže zákon nezadefinoval zloženie základnej úrokovej sadzby a marže, bankári najprv uvažovali, že sa na pôde bankovej asociácie dohodnú na jednotnej štruktúre. Elegantným riešením problému mohlo byť odvolávanie sa na trhové indexy. No nakoniec tak neurobili a každá banka si základnú sadzbu zložila po svojom. Ich interval je široký – začínajú sa pri jednotke a končia nad štvorkou (viď tabuľku nižšie).

No čo je to dobré

Ako banky vysvetľujú jej prínos klientovi? Odpovede na túto otázku TRENDU ukazujú, ktoré slovo sa stalo v bankovníctve najväčším klišé. Transparentnosť – to je podľa bankárov to, k čomu zverejňovanie základnej sadzby vedie. Pre klienta i banku.

No ich odpovede na ďalšiu otázku týkajúcu sa zloženia základnej úrokovej sadzby ich snahu o transparentnosť nepotvrdzujú (odpovede dolu). Jedinú konkrétnu odpoveď dala UniCredit Bank.

Prehľad hypotekárnych sadzieb si môžete pozrieť na Totalmoney.sk

Z čoho sa skladá základná sadzba hypotéky?
(odpovede jednotlivých bánk)

ČSOB

- Základná úroková sadzba zohľadňuje hodnotu FTP (Funds transfer pricing) a rizikovosť štátnych dlhopisov. Mení sa v závislosti od vývoja na trhu. Jej úprava nie je vylúčená.

OTP Banka Slovensko

- Základná úroková sadzba je tvorená cenou zdrojov pre danú úrokovú periódu (1R, 3R, 5R a 10R) a priemernú splatnosť produktu a obchodnou maržou banky.

Prima banka

- Základná úroková sadzba zohľadňuje náklady banky na financovanie úverov založených nehnuteľnosťou s ohľadom na dĺžku fixácie úrokovej sadzby. Banka môže zmeniť základnú úrokovú sadzbu na základe prehodnotenia svojej úverovej politiky.

Slovenská sporiteľňa

- Základnú sadzbu si stanovuje banka, jej výška sa odvíja najmä od cien na medzibankovom trhu a fixných nákladov spojených s úverom. Spolu s maržou tvorí celkovú cenu úveru. Marža je určovaná pre každý úver samostatne a zohľadňuje rizikovosť obchodu a kvalitu zabezpečenia. Presné zloženie základnej sadzby je na rozhodnutí banky, tak aby postupovala v súlade zo zákonom o bankách. Jej zmena je závislá od aktuálne platnej legislatívy alebo od zmeny jednotlivých nákladových položiek.

Tatra banka

- Základná úroková sadzba zohľadňuje náklady banky na financovanie poskytovania úverov pre fyzické osoby zabezpečené záložným právom k nehnuteľnostiam. Určuje ju každá banka individuálne. Zmena základnej úrokovej sadzby sa odvíja predovšetkým od relevantnej zmeny nákladov na financovanie poskytovania týchto úverov.

UniCredit Bank

- Tvorba základnej úrokovej sadzby pre úvery zabezpečené nehnuteľnosťou je upravená v obchodných podmienkach banky na poskytovanie hypotekárnych úverov pre fyzické osoby. Pre fixácie do 1 roka je stanovená podľa referenčnej sadzby EURIBOR (zverejňovaná Reuters o 11.00 hodine). Na účely yhlásenia základnej úrokovej sadzby FLOAT sa použije sadzba EURIBOR zverejnená pre príslušné obdobie fixácie 2 bankové pracovné dni pred jej vyhlásením. Pre obdobia fixácie nad 1 rok odvodzujeme základnú úrokovú sadzbu od vývoja sadzieb pre úrokové swapy na finančnom trhu.

Volksbank Slovensko

- Základná úroková sadzba pre jednotlivé obdobie fixácie úrokovej sadzby úveru vychádza z trhovej sadzby pre dane obdobie. Keďže základná úroková sadzba kopíruje tieto trhové sadzby, banka ju bude meniť v závislosti od zmien trhových sadzieb spravidla vždy k 1. dňu v mesiaci. Jej zloženie sa nemení.

VÚB

- Základná sadzba VÚB sa neskladá zo žiadnych čiastkových položiek. Banka pri jej stanovení vychádza predovšetkým z refinančných sadzieb na finančnom trhu s prihliadnutím na svoju obchodnú a úrokovú politiku.

Základné sadzby úverov na bývanie (podľa viazanosti v rokoch, % p.a.)

1 rok

2 roky

3 roky

4 roky

5 rokov

10 rokov

ČSOB

3,27

n

3,33

n

3,57

4,65

OTP Banka Slovensko

4,19

n

4,49

n

4,79

5,69

Prima banka

3,8

n

4,1

n

4,55

n

Slovenská sporiteľňa

4,19

n

3,79

n

3,99

4,69

Tatra banka

3,9

3,9

4,3

n

4,6

5,4

UniCredit Bank

12M Euribor

1,6

1,7

1,8

2,1

2,7

Volksbank

1,95

1,31

1,38

n

1,74

2,39

VÚB

2,11

n

1,49

n

1,9

2,52

Pozn.: K základnej sadzbe banka pridáva maržu, ktorá odráža jej hodnotenie bonity klienta.

PRAMEŇ: banky

 Foto na titulke - Flickr