Príjem z podnájmu ako taký Zákon o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) exaktne neupravuje. Chceli by sme vás upozorniť na §6 ods. 3 ZDP, ktorý upravuje tzv. príjmy z „prenájmu“, ktorými sa, ak nejde o príjem z podnikania resp. príjem zo závislej činnosti, rozumejú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sú prenajímané ako príslušenstvo nehnuteľnosti. 

Upozorňujeme, že ZDP neupravuje pojem „prenájom“ rovnako. Takisto Občiansky zákonník  pracuje len s pojmami ako „nájomná zmluva“, resp. nájomné. Občiansky zákonník okrem iného v §666 upravuje možnosť nájomcovi dať prenajatú vec, t.j. aj nehnuteľnosť do podnájmu, ak nájomná zmluva medzi ním a vlastníkom nehnuteľnosti neurčuje inak. 

Máme však zato, že na účely ZDP je možné príjem z nájmu považovať za príjem z prenájmu rovnako. Čo sa týka samotného príjmu z podnájmu a možnosti ho považovať za príjem z prenájmu by sme vás chceli upozorniť na pokyn Generálneho finančného riaditeľstva ČR (ďalej len „GFR“), keďže obdobné pojmy, resp. gramatické „nezrovnalosti“ obsahuje aj český Zákon o dani z príjmu. 

Podľa názoru GFR sa príjmom z prenájmu považuje aj príjem v situácii, kedy je dosahovaný z „prenájmu“ nehnuteľnosti, ktorú má daňovník v nájme. Upozorňujeme, že predmetný dokument nie je na účely výkladu Zákona o dani z príjmov v SR záväzný. Treba však upozorniť, že v SR oficiálny dokument vyhotovený Finančným riaditeľstvom SR k podobnej problematike chýba, avšak s predmetným výkladom sa doposiaľ neoficiálne vždy stotožnilo.

Berúc do úvahy vyššie uvedené to znamená, že príjem z podnájmu je na účely ZDP potrebné považovať za príjem z prenájmu v súlade s §6 ods. 3 ZDP. Rovnako treba upozorniť, že v súlade s §9 ods. 1 písm. g) ZDP sú od dane oslobodené príjmy z prenájmu a príjmy z príležitostných činností, ak úhrn takýchto príjmov nepresiahne 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu. 

Za predpokladu, že za rok 2016 nedosiahnete žiaden príjem, ktorý by bolo možné označiť za príležitostný v súlade s §8 ods. 1 písm. a) ZDP, tak za váš zdaniteľný príjem je možné považovať aj príjem dosiahnutý z podnájmu nehnuteľnosti v sume, ktorá presiahne 500 eur.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Príjem z podnájmu izby v prenajatom byte a daň
Príjem z podnájmu izby v prenajatom byte a daň
Príjem z podnájmu izby v prenajatom byte a daň
Príjem z podnájmu izby v prenajatom byte a daň