Pri zodpovedaní otázky treba vychádzať z ustanovení Občianskeho zákonníka ("OZ") a  exekučného poriadku ("EP").Smrť povinného v exekučnom konaní neznamená, že súd konanie z uvedeného dôvodu zastaví. Dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. 

Platí súčasne, že ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. Teda v prvom rade je daná zodpovednosť za primerané náklady spojené s pohrebom a až následne za dlhy poručiteľa. Vo vašom prípade nie je podstatné to, či veritelia prihlásili svoju pohľadávku do dedičského konania, keďže v čase úmrtia už bolo vedené exekučné konanie.

V doručenom upovedomení o pokračovaní v exekúcii má byť uvedená aj výška  zodpovednosti jednotlivých dedičov (povinných) za vymáhaný nárok. Proti upovedomeniu o pokračovaní exekúcie môže každý z dedičov - povinných podať návrh na zastavenie exekúcie rovnako, ako by išlo o upovedomenie o začatí exekúcie, teda budete môcť vzniesť aj námietku premlčania. 

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdne prípadne iného orgánu, ktoré priznáva právo na plnenie. V otázke nie je uvedené o aký exekučný titul ide, teda či ide pohľadávku priznanú podľa ustanovení Obč. zákonníka, Obchodného zákonníka prípadne iného zákona.

Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka

Premlčanie upravené v ust. § 100 a nasl. OZ je kvalifikované uplynutie času v dôsledku ktorého nárok na súdnu vymáhateľnosť práva možno odvrátiť námietkou premlčania. Ide o uplynutie času ustanoveného v zákone na vymáhanie práva, ktorý uplynul bez toho, že by právo bolo bývalo vykonané, v dôsledku čoho povinný - dlžník môže čeliť súdnemu uplatneniu práva námietkou premlčania. 

V námietke premlčania sa premieta pravidlo, že zákony sú písané pre bdelých.

Platí, že ak právo bolo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal, čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.

Z doručeného upovedomenia viete teda zistiť, či veriteľ - oprávnený si svoje právo uplatnil v premlčacej dobe (§ 112 OZ). Ak veriteľ v premlčacej dobe uplatní právo na súde alebo u iného príslušného orgánu a v začatom konaní riadne pokračuje, premlčacia doba od tohto uplatnenia po dobu konania neplynie.

Premlčanie podľa Obchodného zákonníka

Ak by išlo o záväzok vášho manžela podľa ust. Obchodného zákonníka, tu platí ust. § 388 a nasl., že premlčaním právo na plnenie povinnosti druhej strany nezaniká, nemôže ho však priznať alebo uznať súd, ak povinná osoba namietne premlčanie po uplynutí premlčacej doby. 

Podľa § 391 ods. 1 Obchod. zákonníka pri právach vymáhateľných na súde začína plynúť premlčacia doba odo dňa, keď sa právo mohlo uplatniť na súde, ak tento ak tento zákon neustanovuje niečo iné. V ust. § 408 Obchodný zákonník však stanovuje aj absolútnu premlčaciu dobu, ktorá sa skončí najneskôr po uplynutí 10 rokov odo dňa, keď začala po prvý raz plynúť. Ak bolo právo právoplatne priznané v súdnom alebo rozhodcovskom konaní neskôr ako tri mesiace pred uplynutím premlčacej doby alebo po jej uplynutí, možno rozhodnutie súdne vykonať, ak sa konanie o jeho výkone začalo do troch mesiacov odo dňa, keď sa mohlo začať. 

Pre uplatnenie námietky premlčania v ostatných prípadoch platia ustanovenia o premlčaní podľa príslušných zákonov, na základe ktorých bol vydaný exekučný titul. Napr. právo zdravotnej poisťovne vymáhať poistné, úrok z omeškania a úhradu za zdravotnú starostlivosť sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti zaplatiť.

Odporúčanie

Ako povinná v exekučnom konaní budete môcť vzniesť námietku premlčania bez ohľadu na to, či ju vás manžel ako povinný v exekučnom konaní túto námietku mohol vzniesť, ale ju nevzniesol. 

Z dôvodu právnej istoty je dobré, aby ste vo veci preskúmali aj samotný exekučný titul, či je tento právoplatný a vykonateľný, ako aj rozsah doteraz vykonaných úhrad zo strany vášho manžela, zostatku dlhu ku dňu úmrtia, keďže vy ako dedič zodpovedáte za dlhy poručiteľa len do výšky do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. 

Máte možnosť nahliadnuť do spisu kancelárii exekútora pod jeho dohľadom alebo pod dohľadom ním povereného zamestnanca. Za nahliadnutie do spisu patrí exekútorovi odmena za každú, aj začatú hodinu vo výške 1 euro a za vydanie odpisu alebo potvrdenia zo spisov za každú, aj začatú stranu vydaného textu 0,66 eura. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Premlčanie nároku veriteľa. Ako to zistiť?
Premlčanie nároku veriteľa. Ako to zistiť?
Premlčanie nároku veriteľa. Ako to zistiť?

Premlčanie nároku veriteľa. Ako to zistiť?