V súlade s §67 Zákona o sociálnom poistení platí, že ak poistencovi vznikne povinné dôchodkové poistenie z titulu zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti po vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok, alebo ak sa poberateľ predčasného starobného dôchodku stane fyzickou osobou s odvodovou úľavou, tak nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zanikne od najbližšieho výplatného termínu dôchodku splatného po vzniku povinného dôchodkového poistenia, alebo od najbližšieho výplatného termínu po tom, ako sa fyzická osoba  stala fyzickou osobou s odvodovou úľavou. 

Neuvádzate o aký typ obchodov na Forexe vo vašom prípade ide. Budeme teda vychádzať z predpokladu, že ide o o tzv. CFC kontrakty. Berte prosím na vedomie, že príjmy dosiahnuté na základe CFC kontraktov sa považujú v súlade s §8 ods. 1 písm. k) Zákona o dani z príjmov (ďalej len "ZDP") za príjmy z derivátových operácií (pozn. ostatné príjmy). 

Berúc do úvahy vyššie uvedené to znamená, že poberanie takéhoto druhu príjmu nezakladá povinné dôchodkové poistenie, t.j. nemá ani vplyv na možnosť straty nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku.

V súvislosti so zdanením predmetného príjmu by sme Vás chceli upozorniť na §32 ods. 1 ZDP podľa ktorého platí, že pokiaľ budete okrem príjmu z predmetných derivátových operácií poberať len príjem v podobe predčasného starobného dôchodku, ktorý je príjmom od dane oslobodeným, povinnosť podať daňové priznanie za rok 2016 vám vznikne pokiaľ výška príjmu z derivátových operácií za rok 2016 presiahne sumu 1901,67 eura.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Predčasný dôchodok a príjmy z derivátových operácií
Predčasný dôchodok a príjmy z derivátových operácií
Predčasný dôchodok a príjmy z derivátových operácií
Predčasný dôchodok a príjmy z derivátových operácií