V zmysle novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zamestnávateľ o. i. aj novú povinnosť zriadiť pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu, ktorej úlohou je poskytovať zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu. Zdravotný dohľad tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy sa povinnosť zamestnávateľa zriadiť pracovnú zdravotnú starostlivosť vzťahovala len na zamestnancov zaradených do kategórie 3 a 4. Avšak novelou spomínaného zákona sa táto povinnosť zaviedla pri všetkých zamestnancoch, teda aj pri zamestnancoch zaradených do 1. a 2. kategórie.

Prvá a druhá kategória 

Do prvej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia.

Do druhej kategórie patria práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, avšak nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia. Do tejto druhej kategórie patria:

 • práce, pri ktorých faktory práce a pracovného prostredia neprekračujú limity ustanovené osobitnými predpismi, a
 • práce, pri ktorých je rizikový faktor práce ionizujúce žiarenie, ak stavebné, technické a organizačné opatrenia zaručujú, že ožiarenie zamestnancov ani pri dlhodobej expozícii neprekročí limity ožiarenia pracovníkov ustanovené osobitným predpisom. 

Pracovná zdravotná služba v zmysle zákona vykonáva zdravotný dohľad najmä tým, že:

 • hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
 • hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,
 • podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa,
 • navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
 • vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
 • podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
 • poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom,
 • zúčastňuje sa napr. na organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov, a organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci,
 • vykonáva ďalšie činnosti súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov v zmysle platnej legislatívy.

Haspo.sk - pracovná zdravotná služba rýchlo, lacno a kvalitne!

Ako zabezpečiť PZS

Zamestnávateľ môže v súčasnosti vykonávať pracovnú zdravotnú službu dvoma spôsobmi, a to:

1. na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľ určí dostatočný počet vlastných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. O tejto skutočnosti však musí bezodkladne písomne informovať príslušný orgán verejného zdravotníctva. Alebo

2. ak zamestnávateľ nemá vlastných zamestnancov na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby, je povinný zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom s oprávnenou osobou.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom, musí si vybrať oprávneného dodávateľa tejto služby zo zoznamu fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre dohľad nad zamestnancami vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 (resp. 3. a 4. kategórie).

Zoznam takýchto osôb oprávnených vykonávať pracovnú zdravotnú službu, z ktorých si zamestnávateľ môže vybrať svojho dodávateľa, je zverejnený na internete na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Už len do konca roka

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do prvej kategórie alebo do druhej kategórie, je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad podľa platnej právnej úpravy najneskôr do 31. decembra 2014.

Ohľadom vašej otázky uvádzame, že aj podnikateľ, ktorý zamestnáva len sám seba ako zamestnanca a vykonáva prácu v kategórii 1 alebo 2, je v zmysle platnej legislatívny povinný zabezpečiť vykonanie pracovnej zdravotnej služby.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Pracovná zdravotná služba je povinná aj pre jednoosobové eseročky
Pracovná zdravotná služba je povinná aj pre jednoosobové eseročky
Pracovná zdravotná služba je povinná aj pre jednoosobové eseročky
Pracovná zdravotná služba je povinná aj pre jednoosobové eseročky