Osobným asistentom môže za určitých podmienok platiť dôchodkové poistenie štát. Osobný asistent je dôchodkovo poistený ako poistenec štátu najviac po dobu 12 rokov, ak vykonáva osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne. Tou podmienkou je, medzi inými, aj to, že nie je povinne dôchodkovo poistený z iných dôvodov. Keďže váš rodinný príslušník je zamestnaný, platí poistné na sociálne poistenie rovnako ako iní zamestnanci, štát za neho preto neplatí ani poistné na dôchodkové poistenie ani príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Za osobných asistentov platí zdravotné poistenie štát v prípade, že nemajú iný príjem – napríklad zo zamestnania či živnosti. Váš rodinný príslušník platí zdravotné poistenie ako zamestnanec a zdravotné poistné za neho platí aj jeho zamestnávateľ. Asistent môže zarobiť ľubovoľnú sumu a nie je povinný platiť z príjmu odvody na zdravotné poistenie, keďže príjem z osobnej asistencie sa považuje za príjem vyňatý, oslobodený od platenia zdravotných odvodov.

Osobná asistencia je podľa  § 6 ods. 2 písm. b) príjmom z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním. Osobný asistent má teda povinnosť platiť daň z príjmu osobnej asistencie a podať daňové priznanie typu B. Nemusí sa to však týkať všetkých asistentov, daňové priznanie sa podáva v závislosti od výšky dosiahnutého príjmu za rok. To znamená, že ak tento rok dosiahne zárobok 1 901,67 eura (zo všetkých príjmov, teda ako asistent i zamestnanec) musí podať daňové priznanie. V tomto daňovom priznaní si zapíše aj príjmy zo zamestnania, lebo zárobok z príjmov z inej samostatne zárobkovej činnosti mu nemôže zúčtovať jeho zamestnávateľ.

Okrem toho by sa mal zaregistrovať u svojho správcu dane - podľa miesta trvalého bydliska. Do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca od podpisu zmluvy o výkone osobnej asistencie je povinný vyplniť na daňovom úrade tlačivo, ktoré sa volá Prihláška k registrácii daňovníka FO. Daňový úrad pridelí zaregistrovanému daňovníkovi daňové identifikačné číslo a o vykonanej registrácii vydá osvedčenie.