Zákon o dani z príjmov (ďalej len "ZDP") primeranosť výšky členských príspevkov exaktne neupravuje. V súlade s §12 ods. 2 ZDP platí, že predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (napr. občianske združenia) sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk, alebo ktorými sa dá dosiahnuť zisk a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, členských príspevkov atď..

Treba však upozorniť, že v súlade s §13 ods. 2 písm. b) ZDP platí, že členské príspevky prijaté podľa stanov občianskymi združeniami sú od dane oslobodené. Oslobodenie členských príspevkov prijatých podľa stanov občianskych združení nie je Zákonom o dani z príjmov podmienené ich vynaložením v rovnakom zdaňovacom období. 

Občianske združenia je možné zakladať v súlade so Zákonom o združovaní občanov (ďalej len "ZoO") č. 83/1990 Zb.. V zmysle §6 ods. 2 ZoO platí, že pri návrhu na registráciu občianskeho združenie je potrebné predložiť stanovy, ktoré musia upravovať aj zásadu hospodárenia. 

ZoO exaktne neupravuje, čo sa zásadou hospodárenia rozumie. Spravidla sa v tejto časti stanov uvádzajú možné zdroje príjmov, resp.  druhy výdavkov občianskeho združenia, spôsob nakladania s jeho majetkom, ale aj výkon zárobkovej činnosti, ktorá však nemôže byť hlavnými cieľom občianskeho združenia. 

Čo sa týka členských príspevkov osobne ich považujeme za jednu zo základných foriem samofinancovania občianskych združení na účely dosiahnutia cieľa, ktorý sa považuje za konečné kritérium úspechu občianskeho združenia, t. j. nie finančné vyjadrenie jeho činnosti.  

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Občianske združenie. Vznikol zisk z nespotrebovaných členských príspevkov?
Občianske združenie. Vznikol zisk z nespotrebovaných členských príspevkov?
Občianske združenie. Vznikol zisk z nespotrebovaných členských príspevkov?
Občianske združenie. Vznikol zisk z nespotrebovaných členských príspevkov?