Chyba nastala na začiatku, keď ste vyfakturovali vášmu  klientovi služby formou „ostrej“ faktúry – daňového dokladu. Nastala tak situácia, kedy ste vy na základe vystavenia faktúry - daňového dokladu odviedli DPH na výstupe a váš klient  (ak je platca DPH) si uplatnil DPH na vstupe napriek tomu, že nedošlo k vzniku daňovej povinnosti ani podľa § 19 ods. 3 zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. ani podľa ods. 4. 

Podľa týchto ustanovení vzniká daňová povinnosť pri službách dňom poskytnutia služby alebo skôr, a to v prípade úhrady za služby vopred. Keďže vaša spoločnosť žiadne služby neposkytla, ani nezinkasovala úhradu za poskytnuté služby vopred, nedošlo ku  vzniku daňovej povinnosti, a preto nemala  vystavovať faktúru – daňový doklad  a odvádzať DPH.

Ako to malo byť

Správny postup mal byť taký, že poradenská spoločnosť mala vystaviť preddavkovú faktúru ako nedaňový doklad bez vyčíslenej DPH s označením, že ide o zálohovú (preddavkovú) faktúru. Z takto vystavenej faktúry by firma nemusela až do momentu uhradenia alebo do momentu poskytnutia služby odvádzať DPH a  klient by si dovtedy nemohol danú DPH uplatniť na vstupe.

Riešenie spočíva v podaní dodatočného daňového priznania DPH. V súlade s § 69 ods. 1 zákona č. č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (ďalej len „daňový poriadok“) je limit na podanie daňového priznania 5 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.

V tomto prípade ale je treba počítať s daňovou kontrolou a s nutnosťou obhájiť nárok na vrátenie nesprávne odvedenej DPH.

Daň z príjmu 

Pri dani príjmu je problém ten istý. A síce, že uvedená faktúra za neposkytnutú ani neuhradenú právnu službu nemala byť zahrnutá do zdaniteľných príjmov a nemala z nej byť odvedená daň z príjmov.  Riešenie je tu ale jednoduchšie ako v prípade DPH.  

Na základe §  16 ods. 4 daňového poriadku nemusíte podávať dodatočné daňové priznanie, ak ste sta pomýlili vo váš neprospech. Chybu možno opraviť v bežnom období. Zákon tu neukladá povinnosť ale len možnosť podať dodatočné daňové priznanie.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Neposkytnutie služby a nárok na vrátenie DPH
Neposkytnutie služby a nárok na vrátenie DPH
Neposkytnutie služby a nárok na vrátenie DPH
Neposkytnutie služby a nárok na vrátenie DPH