Kto nájde stratenú vec, je povinný ju vydať jej vlastníkovi. Vyplýva to z § 135 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Nálezcom stratenej veci je ten, kto vec nájde ako prvý. V prípade, že vlastník veci nie je známy, je nálezca povinný odovzdať nájdenú vec príslušnému štátnemu orgánu. 

Zákon výslovne nestanovuje, ktorý štátny orgán je príslušný na preberanie stratených vecí. V praxi sa stratené veci najčastejšie odovzdávajú policajným orgánom alebo obecnej polícii. 

Ak sa o stratenú vec vlastník neprihlási v 1-ročnej lehote od odovzdania štátnemu orgánu, pripadá vec do vlastníctva štátu. Toto je zaujímavá právna konštrukcia, pretože zákon hovorí o pripadnutí, a nie o prepadnutí veci v prospech štátu. 

Nálezné

Nálezca stratenej veci má právo na nálezné, ktoré je vyčíslené vo výške desať percent ceny nálezu. Nepohybuje sa v rozpätí nejakej škály, ale je stanovené fixnou percentuálnou sadzbou. 

Okrem toho má nálezca právo na refundáciu hotových výdavkov: napríklad výdavkov súvisiacich so zachovaním veci, dopravou a úschovou. V popisovanom prípade sa nálezné vypočíta ako 10 % zo sumy 5 000 €, t.j. právo na nálezné predstavuje 500 €. 

Právo na nálezné vzniká nálezcovi momentom odovzdania nájdenej veci vlastníkovi. Ak vlastník veci je anonymný, vzniká nálezcovi nárok na nálezné proti štátu, a to momentom odovzdania veci príslušnému štátnemu orgánu. 

Ak sa v jednoročnej lehote o stratenú vec prihlási vlastník, tak z neznámeho vlastníka sa stane známy. Potom povinnosť zaplatiť nálezné prechádza zo štátu na vlastníka stratenej veci. Ak medzičasom už štát zaplatil nálezné nálezcovi, vznikne štátu proti vlastníkovi veci právo na refundáciu korešpondujúcej sumy finančných prostriedkov z titulu bezdôvodného obohatenia. 

Ak po vrátení stratenej veci vlastníkovi tento odmietne  dobrovoľne zaplatiť nálezné, môže sa nálezca žalobou na okresnom súde domáhať svojho nároku. Nálezca bude v súdnom konaní figurovať ako žalobca, vlastník ako žalovaný. Súdny poplatok je vyčíslený vo výške 6 % zo žalovanej sumy, čo po premietnutí na otázku predstavuje 30 €. 

Trestný čin

Určite odporúčam vydať nájdené finančné prostriedky vždy na polícii, a to nielen z dôvodu záberu verejného priestoru bezpečnostnými kamerami. Ak nálezca neodovzdá peniaze v hotovosti vlastníkovi, resp. štátnemu orgánu, vystavuje sa riziku trestnoprávnej zodpovednosti. 

Konkrétne môže naplniť skutkovú podstatu trestného činu zatajenia veci podľa § 236 Trestného zákona. Podľa citovaného ustanovenia zákona platí: kto si prisvojí cudziu vec malej hodnoty, ktorá sa dostala do jeho moci nálezom, omylom alebo bez dovolenia oprávnenej osoby, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  a  spôsobí ním väčšiu škodu. 

Pri zodpovedaní otázky existujú 3 modelové situácie: 

  1. nálezca vec odovzdá vlastníkovi alebo štátnemu orgánu, 
  2. nálezca vec zatají a privlastní si ju a 
  3. nálezca vec nechá osudu na mieste nálezu bez povšimnutia. 

Prvé dve alternatívy riešenia právneho problému čitateľa boli už zodpovedané. Ak nálezca postupuje podľa tretej alternatívy a nález ponechá svojmu osudu, vystavuje sa riziku potenciálnej žaloby o náhradu škody zo strany neskôr identifikovaného vlastníka veci. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Našiel som peniaze na ulici. A čo nálezné?
Našiel som peniaze na ulici. A čo nálezné?
Našiel som peniaze na ulici. A čo nálezné?
Našiel som peniaze na ulici. A čo nálezné?