Platiteľ dane nemôže odpočítať daň z pridanej hodnoty (DPH) pri kúpe tovarov a služieb na účely pohostenia a zábavy. Vyplýva to z ustanovenia § 49 ods. 7 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

Daňový úrad sa pri odôvodnení prvostupňového rozhodnutia o vyrubení rozdielu dane pravdepodobne odvolal na citované zákonné ustanovenie. Správca dane vylúčil z nároku na odpočet dane DPH z kúpnej ceny automobilu značky Ferrari. 

Daniari pravdepodobne argumentovali, že použitie motorového vozidla na pretekoch a zviditeľnenie reklamného partnera nebolo zdaniteľným plnením (teda ani reklamou ani sponzoringom), ale automobil bol použitý pre odberateľa za účelom reprezentácie a zábavy. S týmto právnym názorom finančnej správy nesúhlasím a odporúčam napadnúť právoplatné daňové rozhodnutie žalobou na súde.

Argumenty do žaloby

V žalobe je vhodné použiť argumentáciu, že daňový subjekt kúpil automobil za účelom uskutočňovania svojich zdaniteľných plnení, teda na podnikateľské účely. Predpokladám, že spoločnosť má zapísané v obchodnom registri ako predmety podnikania tieto činnosti: reklamné a marketingové služby a prenájom hnuteľných vecí. Pretože práve tieto dve činnosti vyfakturoval a dosiahol z nich zisk. 

Správca dane počas daňovej kontroly zistil, že jediné použitie motorového vozidla bolo odplatné použitie, na základe ktorého boli vystavené faktúry v súlade s platnou legislatívou. Daňový úrad pravdepodobne nenamietal výšku fakturovanej sumy, ani nepoprel skutočnosť, že motorové vozidlo bolo reálne použité, ani že použitie motorového vozidla je zdaniteľným plnením. 

Prezentácia vs podnikanie

Podľa správcu dane akýkoľvek podnikateľský subjekt, ktorého predmetom podnikania je využívanie majetku pre zákazníkov na účely prezentácie a luxusnej spotreby, nie je podnikaním a teda ani zdaniteľným plnením. Vzhľadom na to, že spoločnosť je založená výhradne na účely prevádzkovania služieb prostredníctvom vozidla a žiadne iné služby neposkytuje, nie je z rozhodnutia odvolacieho orgánu zrejmé o koho „luxusnú spotrebu“ v tomto prípade ide. 

Daňový subjekt luxusný automobil na iné účely ako je podnikanie vôbec nepoužíval, čo je preukázané stavom tachometra. Pri transferoch automobilu na preteky automobil prevážalo na tento účel špeciálne upravené nákladné vozidlo. 

Daň z luxusu nie je 

Daňový úrad akoby zamieňal DPH s daňou z luxusu, ktorá na Slovensku neexistuje. Platná legislatíva neurčuje pri odpočte DPH záväzný limit kúpnej ceny automobilu, ktorý by reflektoval status luxusu.

Daňový úradník si nemôže prisvojovať právo určovať, čo je alebo nie je luxus. V tomto prípade za luxus považuje nákup motorového vozidla za pol milióna eur. Čo ak o 5 rokov bude za luxusný považovať nákup automobilu v hodnote stotisíc eur.

Treba poukázať na platnú súdnu judikatúru v analogickej daňovej veci motocyklového pretekára a odpočtu DPH z reklamných služieb. 

Najvyšší súd to vidí inak 

Najvyšší súd SR v rozsudku č. k. 5Sžf/4,6,7,8/2014 zo dňa 25.06.2015 konštatuje, že nehmotné plnenie vyplývajúce zo zmluvy o sponzorovaní spočíva v tom, že motocyklový pretekár bude súťažiť pod hlavičkou hlavného sponzora, čo predstavuje protihodnotu plnenia: zabezpečenie motocykla v bezchybnom stave, náhradných dielov, rezervných súčiastok, zaplatenie účastníckeho poplatku, zabezpečenie prepravy súťažného motocykla, osobnej prepravy motocyklového jazdca, mechanika, úhradu motocyklistického odevu a podobne. Ide o reklamné služby v spojitosti so vzhľadom teamu, ktoré posilnia pozitívny obraz o sponzoroch a zlepšia ich hospodársku súťaž. 

Z toho nevyplýva, že za dodanie tovarov a služieb daňový subjekt neprijal žiadnu protihodnotu, ale naopak protihodnotou k dodaným tovarom a službám je nehmotné plnenie zo strany motocyklového pretekára spočívajúce v účasti v motocyklových súťažiach pod hlavičkou daňového subjektu ako hlavného sponzora. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Luxusné auto a odpočet DPH
Luxusné auto a odpočet DPH
Luxusné auto a odpočet DPH
Luxusné auto a odpočet DPH