Okrem fiktívnych firiem sú najväčším rizikom pre daniarov začínajúci podnikatelia, teda podnikatelia bez histórie. Na začiatku podnikania totiž investujú, investície sú väčšie ako výnosy z podnikania a tak hrozí, že od štátu budú žiadať nadmerné odpočty.

Dlžníci skladajú zábezpeku

Nová firma nemôže mať dlhy na daniach, inak daňový úrad registráciu podmieni zložením finančnej zábezpeky. Sú však aj iné prekážky, ktoré registráciu začínajúcim podnikateľom sťažujú. Firma musí k žiadosti doložiť zmluvy s obchodnými partnermi. Daniari tiež môžu preveriť zmluvu o účtovníckych službách. Od inej spoločnosti zase vyžadujú dôkazy, že existuje a podniká. Musela doložiť vystavené a prijaté faktúry. V ďalšej firme daniari urobili "miestne zisťovanie" - prišli fyzicky skontrolovať, či firma existuje, či má kanceláriu, označenú schránku a dvere. A do firmy našej čitateľky prišli na kontrolu potom, čo si podala žiadosť o registráciu.

Čo hovorí zákon

Zákon o dani z pridanej hodnoty umožňuje podnikateľom podať žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty aj vtedy, ak nedosiahnu minimálny obrat 49 790 eura za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Do tohto obratu sa započítavajú všetky výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku. Do obratu sa nezapočítavajú výnosy z príležitostne predaného nehmotného majetku a hmotného majetku okrem zásob.

Ako sa registrovať

Podnikateľ, ktorý žiada o dobrovoľnú registráciu na DPH musí daňovému úradu predložiť Žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty.

Okrem toho musí vyplniť Dotazník k žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty.

Na tomto tlačive vyplní, či je fyzickou alebo právnickou osobou, uvedie, aký má vzťah k nehnuteľnosti, v ktorej má sídlo, teda či ju vlastní, prenajíma alebo má súhlas vlastníka. Žiadateľ tiež musí uviesť druh tovaru alebo služby, s ktorými obchoduje, predpokladaný obrat na obdobie 3 a 12 mesiacov, počet zamestnancov, informáciu o hodnote hmotného a nehmotného majetku v čase podania žiadosti o registráciu. V dotazníku je aj informácia o spôsobe vedenia účtovníctva (interne alebo dodávateľsky).

Nové firmy či podnikatelia musia okrem toho k žiadosti priložiť aj kópiu zmluvy o zriadení bankového účtu, kópiu výpisu z obchodného registra.

Daniari budú od firmy tiež požadovať podnikateľský zámer. Oficiálny vzor neexistuje, ale na webe sa dajú nájsť dobré manuálny ako ho pripraviť. Podnikateľský plán by okrem popisu predmetu činnosti mal obsahovať aj analýzu trhu a finančný plán.

Najdôležitejšími dokladmi pri posudzovaní vašej žiadosti budú zmluvy o budúcej zmluve, zmluvy, faktúry a iné doklady, ktorými môžete doložiť, že naozaj podnikáte a nie ste podvodník. Ak nepredložíte relevantné zmluvy a faktúry, so schválením registrácie nepočítajte.

Zamietnutá registrácia

Ak vám daňový úrad registráciu zamietne, nemáte možnosť voči takémuto rozhodnutiu odvolať sa.

Ak napriek tomu je pre vaše podnikanie registrácia dôležitá, máte zopár možností ako sa stať platiteľom. V zákone o DPH je upravená aj povinná registrácia - môžete podnikať a čakať, kedy sa naplní podmienka obratu 49 790 eur.

Ďalšou možnosťou je spoločné podnikanie na základe zmluvy o združení alebo inej podobnej zmluvy. Minimálny obrat na registráciu ľahšie dosiahnu spoločne podnikajúce osoby.

Ak uzavriete vy ako neplatiteľ DPH zmluvu o združení s platiteľom DPH, máte povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH najneskôr do desiatich dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy.

Ak kúpite podnik alebo časť podniku (platiteľa DPH), musíte to ohlásiť daňovému úradu do desiatich dní odo dňa nadobudnutia podniku.

Môžete sa stať právnym nástupcom platiteľa DPH, ktorý zanikol bez likvidácie (zlúčením, splynutím alebo rozdelením). Právny nástupca sa stáva platiteľom DPH odo dňa, kedy sa stal nástupcom. Musí to oznámiť daňovému úradu do desiatich dní.

Získať DPH takýmito náhradnými cestami však nie je jednoduchou a lacnou záležitosťou. Ak kúpite podnik (platiteľa DPH) alebo využijete právne nástupníctvo pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení podniku, musíte majetok a záväzky oceniť kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca.

Od januára sa podmienky registrácie zase sprísnia ak poslanci na októbrovej schôdzi schvália novelu zákona o DPH.

Ako získať zaplatenú DPH

Veľa podnikateľov rieši otázku ako sa dostať k DPH, ktorú zaplatili pred schválením registrácie. Možnosti existujú v zákone (§ 55 zákona o DPH). Môžu si uplatniť nárok na daň v prvom zdaňovacom období. Musí ísť o majetok (okrem zásob), ktorý nebol jednorázovo zahrnutý do daňových výdavkov. Jednorázovo sa môžu do nákladov dať samostatné hnuteľné veci do 1 700 eur a dlhodobý nehmotný majetok do 2 400 eur. Odpočet DPH pri registrácii si podnikateľ uplatní len pri majetku, ktorý nadobudol pred registráciou, bude ho používať na uskutočňovanie svojich zdaniteľných obchodov. Teda, musí ho mať ku dňu registrácie v stave majetku.

Pri dlhodobom majetku, ktorý sa odpisuje, sa nárok na odpočet DPH pri registrácii zníži o pomernú časť dane, ktorá zodpovedá už uplatneným daňovým odpisom. Ak platiteľ nadobudol odpisovaný majetok v tom istom roku, v ktorom bol registrovaný ako platiteľ DPH, môže si uplatniť odpočet dane v plnom rozsahu.

Pri majetku, ktorý nie je považovaný za odpisovaný majetok si môže platiteľ dane odpočítať DPH v prípade, že tento majetok nebol zahrnutý v daňových výdavkoch v kalendárnych rokoch pred rokom registrácie.

Koľko máme platiteľov DPH*

 • právnické osoby -125 452
 • fyzické osoby - 69 723
 • za obdobie od 1. 1. do 31. 8. 2013 bolo zamietnutých 3 000 žiadostí o registráciu a bolo zrušených 9 400 registrácii na DPH

*k 31. 8. 2013

Zdroj: Finančná správa

Ako by sa mala zmeniť registrácia od januára

 • ruší sa povinná aj dobrovoľná možnosť registrácie zdaniteľných osôb, ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy
 • postavenie platiteľa zo zákona na základe nadobudnutia podniku alebo jeho časti bude podmienené aj prevedením hmotného a nehmotného majetku v rámci tejto transakcie
 • platiteľ musí predložiť daňovému úradu doklady osvedčujúce rozhodujúcu skutočnosť (napríklad zmluva o predaji podniku alebo jeho časti) v prípade pristúpenia nového člena do registrovanej skupiny bude zmena registrácie možná aj v priebehu kalendárneho roka
 • zložiť zábezpeku na daň by mal aj žiadateľ - právnická osoba, ktorej spoločníkom je tiež právnická osoba, ktorá má nedoplatky na DPH nad 1 000 eur
 • povinnosť zložiť zábezpeku na daň sa vzťahuje aj na osoby, ktoré sa stali platiteľom zo zákona alebo im bola zmenená registrácia - ak sa na tieto osoby vzťahujú všeobecne platné podmienky pre zloženie zábezpeky

Čo sa pokladá za podnikanie na účely DPH

 • činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej poľnohospodárskej činnosti
 • činnosť vykonávaná ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov (znalci, tlmočníci, súdni exekútori, notári, súkromní veterinárni lekári, patentoví zástupcovia, ...)
 • duševná tvorivá a športová činnosť
 • využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku za účelom dosahovania príjmov z tohto majetku (ak fyzická osoba prenajíma nehnuteľnosť a má z toho príjem, na účely zákona o DPH je zdaniteľnou osobou)

Názor odborníkov

Vzhľadom na snahu Finančnej správy SR bojovať proti daňovým podvodom v oblasti DPH Finančné riaditeľstvo SR ešte v roku 2011 sprísnilo podmienky pre dobrovoľnú registráciu pre účely DPH. Okrem dodatočných formalít vo forme vypĺňania dotazníka k dobrovoľnej registrácii daňové úrady zriadili komisie, ktoré rozhodujú o každej prijatej žiadosti o dobrovoľnú registráciu podľa svojho uváženia.

Ťažkosti pri dobrovoľnej registrácii

Pri dobrovoľnej registrácii pre účely DPH sa daňové úrady odvolávajú na ustanovenie zákona o DPH, podľa ktorého zdaniteľnou osobou je osoba, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť. Na preukázanie, že spoločnosť bude robiť zdaniteľné obchody daňové úrady požadujú predložiť nasledujúce dokumenty:

• faktúry - ideálne vystavené faktúry voči slovenským odberateľom

• zmluvy (prípadne zmluvy o budúcej zmluve)

• podnikateľský zámer, prípadne iné doklady preukazujúce vykonávanie ekonomickej činnosti

U novovzniknutých spoločností, ktoré zatiaľ nevystavili žiadne faktúry ani nemajú žiadne zmluvy s odberateľmi a žiadajú o dobrovoľnú registráciu je niekedy veľmi zložité preukázať vykonávanie ekonomickej činnosti, nakoľko sú spoločnosti len v procese dojednávania dodávok tovarov (služieb) so svojimi obchodnými partnermi.

Porušuje slovenská Finančná správa právo EÚ?

Podľa výkladu Európskeho Súdneho dvora sa má už samotná príprava na budúce zdaniteľné obchody považovať za vykonávanie ekonomickej činnosti - už vo fáze samotnej prípravy na výkon ekonomickej činnosti by mal daňový úrad aj novovzniknutý daňový subjekt pripravujúci sa na výkon svojej činnosti registrovať pre účely DPH. Podľa našich skúseností aj Finančné Riaditeľstvo SR má obdobný názor - o samotnej registrácii však nerozhoduje FR SR, ale konkrétny daňový úrad, respektíve komisie zriadené pri daňových úradoch.

Slovenský daňový úrad sa často "snaží" čo možno najviac oddialiť zaregistrovanie subjektu pre účely DPH, respektíve zamietnuť žiadosť o dobrovoľnú registráciu, aby si daňovník nemohol odpočítať DPH na vstupe... Stále nás udivuje jedna z otázok, ktorú daňoví kontrolóri pri preverovaní dobrovoľnej DPH registrácie štandardne položia: "Z akého dôvodu žiadate o registráciu pre účely DPH" ako aj pohľady kontrolórov po tom, čo v rámci odpovede spomeniete, že dôvodom na podanie žiadosti o registráciu je samozrejme aj zámer odpočítať si v zmysle zákona DPH na vstupe.

A aké sú vaše šance na úspech pri dobrovoľnej registrácii?

 • Ak už máte za sebou prvé dodávky tovarov/služieb slovenskému odberateľovi - zrejme budete zaregistrovaní
 • Plánujete aj dodávky tovarov/služieb slovenským odberateľom, máte uzatvorené už prípadne aj zmluvy, zatiaľ ste však ešte žiadne faktúry nevystavili - je pravdepodobnejšie, že budete zaregistrovaní, avšak až potom, čo uhradíte zábezpeku na DPH (ďalší z nástrojov na boj proti daňovým podvodom, ale o tom viac niekedy inokedy.), termín na zaregistrovanie je však o mesiac dlhší, možnosť odpočítať DPH na vstupe sa odkladá.
 • Vaša spoločnosť bude dodávať tovar do iného členského štátu - nie každý kontrolór však vie, že aj tieto dodávky podliehajú slovenskému zákonu o DPH a započítavajú sa do obratu - s registráciou môžete mať problémy
 • Vaša spoločnosť bude dodávať len služby odberateľom do iných členských štátov - keďže žiadna z Vašich transakcií nebude podliehať DPH na Slovensku - a teda nikdy nedosiahnete obrat pre účely povinnej registrácie, s registráciou zrejme budete mať výrazné problémy. Možno budete úspešní cez odvolanie voči nezaregistrovaní u FRSR, stratíte však niekoľko mesiacov.

Ing. Milan Kvašňovský, Ing. Jana Kyselová, daňoví poradcovia IB Grant Thornton Consulting, k.s.

Prečítajte si všetky vydania seriálu Malá škola DPH (aj RSS odber)

V nasledujúcich vydaniach si prečítate:

3. Čierna listina a zábezpeka DPH

4. Zmeny v novele DPH

5. Kontrolný výkaz

6. Pomerné odpočítanie dane

7. Vrátenie nadmerného odpočtu

8. DPH a zahraničie

9. Súhrnný výkaz pre DPH
10. Povinná elektronická komunikácia od 1.1.2014

11. Otázky a odpovede (poradňa)