Národná banka Slovenska (NBS) pripravila informačnú pomôcku pre záujemcov o kúpu korporátnych dlhopisov. Je to súčasť informačnej kampane, ktorú centrálna banka k firemným cenným papierom pripravila.

NBS: Získajte dosť informácií

NBS zostavila súbor otázok, ktoré by si mal potenciálny kupujúci položiť ešte pred tým, ako sa definitívne rozhodne pre konkrétny dlhopis. Odpovede na tieto otázky majú investorovi pomôcť uvedomiť si mieru rizika investície, ktorú sa chystá uskutočniť.

„Len informovaný a finančne gramotný spotrebiteľ dokáže prijímať kvalitné finančné rozhodnutia. Najmä v čase pandémie ochorenia Covid-19 sú mnohé rodinné rozpočty ešte napätejšie, finančná situácia firiem zložitejšia, preto je potrebné, aby sme aj prostredníctvom našej kampane možných investorov informovali ako o výhodách, tak o rizikách investovania,“ povedal guvernér NBS Peter Kažimír.

Čo je korporátny dlhopis?

Je to cenný papier, s ktorým je spojené právo jeho majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote dlhopisu a vyplácanie súvisiacich úrokových výnosov k určitému dátumu. Ide o veriteľsko-dlžnícky vzťah ekonomicky podobný pôžičke alebo úveru.

Čo treba zisťovať?

NBS potenciálnym investorom odporúča, aby sa komplexne zaujímali o okolnosti vydávania korporátnych cenných papierov. Základom je poznať rozdiel medzi firemným dlhopisom a inými finančnými nástrojmi, napríklad termínovanými vkladmi. Splatenie dlhopisov totiž negarantuje žiadny fond podobný tým, ktoré chránia vklady v bankách.

Na snímke je Radoslav Valko, krajský riaditel Sophistic Pro Finance
Neprehliadnite

Finančný agent: Problémy, ako má Arca Capital, hrozia aj iným. Môžu sa odhaliť pyramídové hry

Budúci investor by mal zisťovať napríklad to, kto firemný dlhopis ponúka. Môže to byť sám emitent, banka, obchodník s cennými papiermi, prípadne aj finančný sprostredkovateľ.

Dôležité je tiež skúmať fungovanie firmy, ktorá dlhopis ponúka. Potenciálny kupujúci by si mal zodpovedať otázku, či pozná minulosť firmy, vrátane histórie splácania záväzkov. Mal by tiež kriticky zhodnotiť, či pozná mieru zadlženia tejto spoločnosti a rozumie tomu, ako funguje jej podnikanie.

 Informačná kampaň, ktorú NBS rozbehla, má prispieť k tomu, aby možní investori skúmali aj to, čo chce s peniazmi od nich firma robiť a ako sa postaví k svojim záväzkom v prípade, že jej investičný zámer nedopadne podľa plánu. Potenciálny investor by mal tiež zvážiť, či spoločnosť o projekte hovorí otvorene a poskytuje dostatok informácií.

Dôležité je aj poznať parametre samotného ponúkaného cenného papiera. Investori by sa mal zaujímať o to, či je cenný papier niečím zabezpečený. Ich otázky by mali smerovať aj k tomu, či existuje možnosť predať cenný papier pred splatnosťou niekomu inému cez takzvaný sekundárny trh.

Záujemca o cenný papier by mal počítať s tým, že premeniť ho naspäť na hotovosť pred jeho splatnosťou môže byť relatívne náročné.

Zároveň platí, že emisia cenných papierov môže mať ručiteľa. Investor by sa mal zaujímať o to, či ho konkrétny cenný papier má, prípadne kto to je. 

NBS nerobí investičné poradenstvo

Centrálna banka sa nechystá finančným spotrebiteľom radiť, ktorá investícia je správna. To nerobí ani teraz, hoci niektoré informačné dokumenty odobruje. „Tam, kde to vyžaduje regulácia, NBS schvaľuje prospekty k niektorým dlhopisom a zmenkám. Zodpovedá za formálne požiadavky: rozsah, či splnia to, čo majú. Prospekty sú informačné dokumenty, ktoré zo zákona obsahujú informácie, ako sú napríklad jednotková cena za jeden dlhopis, doba splatnosti, výnos a podobne. Sú to všetko nariadenia a pravidlá platné a harmonizované v celej EÚ, od ktorých sa nedá odchýliť,“ upozorňuje NBS.

To ale zďaleka nehovorí nič o tom, či firma bude schopná aj s výnosom vrátiť peniaze, ktoré si formou predaja dlhopisov v podstate požičala. „NBS nevyhodnocuje finančnú situáciu emitenta alebo jeho obchodný model, ani vecnú stránku predkladaných informácií. Inak povedané, NBS nemá mandát posudzovať, či bude mať podnik dostatok peňazí alebo dostatočne úspešný obchodný model na to, aby dokázal vrátiť požičané peniaze a sľúbený výnos,“ uvádza NBS.

Príbehy ako Arca Capital

Vypuklý problém sa v súčasnosti objavil v súvislosti so spoločnosťou Arca Capital. Táto firma má problém so splatením záväzkov vyplývajúcich zo zmeniek, ktoré vydala.

Táto situácia vo všeobecnosti znamená, že firma k určitému dátumu sľubovala splatenie záväzku aj s výnosom, no nie je schopná tento sľub splniť. Môže to byť napríklad preto, lebo investičný zámer, ktorý spoločnosť mala, stroskotal. Peniaze, ktoré vybrala prostredníctvom predaja cenných papierov, v podstate nesprávne investovala a prišla o ne. Nezískala tak príjmy, z ktorých plánovala záväzky splatiť. To je situácia, ktorá sa napríklad v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19 môže objavovať častejšie ako v časoch hospodárskeho rastu.

Odporcovia investovania do korporátnych dlhopisov hovoria najmä o tom, že takáto investícia dostatočne nerozkladá riziko a problémy jednej spoločnosti potom môžu pre investora znamenať katastrofu. Alternatívou podľa nich je napríklad investovanie do rôznych fondov, ktorých hodnota závisí od kondície viacerých firiem a problémy jednej z nich nemusia pre investorov znamenať zásadný problém a výrazné znehodnotenie investície.  

Korporátny dlhopis môže byť legitímny spôsob, akým firmy financujú svoje aktivity. Vo všeobecnosti platí, že tieto cenné papier ponúkajú relatívne vyšší výnos, no je s nimi spojené aj relatívne vyššie riziko. Preto by každý investor mal uvažovať nad tým, či je ochotný a schopný toto riziko znášať.