V prípade, ak vozidlo bolo používané časť zdaňovacieho obdobia a zvyšnú časť obdobia o ňom účtovná jednotka neúčtovala, tak táto skutočnosť nezakladá zánik daňovej povinnosti. Predpokladáme, že vozidlo je stále v obchodnom majetku živnostníka.

Zánik daňovej povinnosti by vznikol (a musel by sa oznámiť) iba vtedy, ak by sa tento automobil nepoužíval na podnikanie počas celého zdaňovacieho obdobia, a teda počas celého zdaňovacieho obdobia by sa o ňom neúčtovala spotreba pohonných hmôt,  opravy a iné výdavky spojené s požívaním vozidla.

Uvedené vyplýva z ustanovenia § 8 ods.6.zákona č. 361/2014 o dani z motorových vozidiel a taktiež z informácie Finančnej správy na jej webovom sídle

V popisovanom prípade sa teda zánik daňovej povinnosti nebude realizovať a účtovná jednotka – SZČO – prizná daň z motorového vozidla za celé zdaňovacie obdobie. To, že sa nevykázali žiadne príjmy, nezakladá povinnosť prerušiť daňové odpisy.

Účtovná jednotka napriek skutočnosti nepoužívania vozidla, účtuje mesačne o účtovných odpisoch a to z titulu morálneho opotrebenia vozidla. Vozidlo je totiž stále v majetku živnostníka, teda je stále pripravené na používanie na služobné účely.

Pokiaľ sa vozidlo vôbec nepoužívalo a stálo, tak vplyv z tohto titulu na odpočítanú DPH nie je. Odpočítaná DPH by sa musela vrátiť v prípade zmeny účelu použitia podľa § 54 zákona o DPH.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Cestná daň a nepoužívanie vozidla na podnikanie časť roka
Cestná daň a nepoužívanie vozidla na podnikanie časť roka
Cestná daň a nepoužívanie vozidla na podnikanie časť roka
Cestná daň a nepoužívanie vozidla na podnikanie časť roka