pravna_pytajtesa
pravna_pytajtesa

pravna_odpovede
pravna_odpovede

Český konateľ slovenskej s.r.o. a výpis z registra trestov

Ako dvaja spoločníci slovenskí štátni občania spoločnosti s ručením obmedzeným so sídlom na území Slovenska sme previedli obchodné podiely na českého spoločníka. Tento občan Českej rebubliky sa stal jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným. Ako nový štatutárny orgán s.r.o. je povinný nahlásiť túto zmenu na daňový úrad a živnostenský úrad. Viem, že pri slovenských konateľoch si živnostenský úrad lustruje bezúhonnosť nového konateľa elektronickou formou výpisom z registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Ako je to pri českom konateľovi, má povinnosť dokladovať na živnostenský úrad aj český výpis z registra trestov?

Podľa § 31 ods. 7 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov je štatutárny orgán povinný oznámiť každú zmenu súvisiacu s podnikaním spoločnosti daňovému úradu v lehote 15 dní odo dňa, keď zmena vznikla. Rovnako je podnikateľ povinný oznámiť živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti a predložiť o nich doklady do 15 dní od vzniku týchto zmien.

Živnostenský zákon výslovne ustanovuje všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti, ktoré musí spĺňať štatutárny orgán právnickej osoby. Medzi ne patrí  dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Pri fyzických osobách, ktoré nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, sa za výpis z registra trestov považuje výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom krajiny, ktorej je fyzická osoba štátnym príslušníkom, alebo krajiny, v ktorej sa fyzická osoba preukázateľne zdržovala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiacov. Ak sa taký doklad v uvedených krajinách nevydáva, nahrádza výpis z registra trestov rovnocenná listina vydaná príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom alebo čestné vyhlásenie osvedčené príslušným orgánom krajiny. Výpis z registra trestov nesmie byť pri jeho predložení starší ako tri mesiace a musí byť predložený spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. Vyplýva to z ustanovenia § 46 ods. 5 zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Preto nový český konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným musí predložiť živnostenskému úradu český výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. Vzhľadom na podobnosť jazyka a medzinárodné zmluvy sa v prípade češtiny nevyžaduje úradný preklad do slovenského jazyka. Zaujímavosťou je, že český konateľ nemusí dokladovať bezúhonnosť výpisom z registra trestov pri zápise nového konateľa do obchodného registra. Bezúhonnosť nového konateľa sa preukazuje až živnostenskému úradu po zápise nového konateľa do obchodného registra.

Autor pracuje v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS.