Zákonne tradičné manželstvo
Podľa parlamentných konzervatívcov sa trend uberá tým nesprávnym smerom a je potrebné ochrániť určitú „tradíciu a hodnoty“. Je to údajne reakcia na trendy, návrh posilňuje a stabilizuje platný právny stav. Samotný návrh zatiaľ nebol zverejnený, avšak už len doplnením ústavnej premisy, že „manželstvo je jedinečným zväzkom muža a ženy“, predostiera nie jeden potenciálny problém.

Čo je to tradičné manželstvo a rodina? Mnoho mojich známych zažilo ešte počas detstva rozvod svojich rodičov, podaktorí jedného zo svojich rodičov ani nepoznali. Náhradného rodiča im suplovali starí rodičia alebo aj blízky rodinný známy. Koľkí zažívajú zo strany jedného z rodičov fyzické a psychické násilie. Koľkí musia strpieť, keď je ich matka alebo otec permanentne pod nadmerným vplyvom alkoholu.

Je vhodné si pripomenúť rozdiel medzi manželstvom a rodinou. Tradičnú alebo tú „dobrú“ rodinu negarantuje zväzok muža a ženy, ale správanie sa jednotlivcov v rámci ich spolužitia bez ohľadu na pohlavie.

Podľa Štatistického úradu SR by sa rozvodovosť na Slovensku mala pohybovať už približne na úrovni 50 %. Sám Štatistický úrad SR vo svojej publikácii zhodnotil, že „hlavným znakom vo vývoji príčin rozvratu manželstva je výrazný nárast zastúpenia kategórie rozdielnosť pováh, názorov a záujmov, ktorej váha sa medzi rokmi 1990 a 2010 zvýšila z 31% na 60%.”

Tieto zväzky muža a ženy predstavujú ten stabilný a „dobrý“ prvok spoločnosti, ktorý zastrešuje „tradičný“ rodinný život, a ktorý je potrebné nevyhnutne chrániť, pričom spoločnosť sa nakláňa práve k rešpektovaniu plurality a rozmanitosti?

Starodávnym spoločnostiam chýbala otvorenosť voči dynamike a reálny pohľad na skutočnosť, pričom strach z nového a nepoznaného často vyústil do strachu zo zmeny. Najprv to bol napríklad strach udeliť ľuďom právo rozhodovať o veciach verejných, neskôr to bol strach udeliť volebné právo černochom a následne ženám. Argumenty sprevádzajúce strach z tejto doby minulej sa v mnohom nelíšia od argumentov sprevádzajúcich strach v dobe súčasnej.

Ako správne podotkla sociologička Zora Bútorová, „máme len dve možnosti, buď budeme popierať, že sú tu ľudia, ktorí nežijú podľa predstáv niekoho iného, alebo rešpektovať, že spoločnosť je čoraz pestrejšia.“ Aliancia za rodinu sa v januári 2014 kriticky a verejne vyjadrila k novembrovému katalógu súkromnej spoločnosti IKEA z roku 2013, vhodne v čase prezentovania spomínaného návrhu ústavnej novely. Aliancia rovnako žiada od IKEA ospravedlnenie. Ani by ma nezaujímal obsah požadovaného ospravedlnenia, skôr to, komu by malo byť primárne adresované? Katolícky kňaz Karol Lovaš tiež vníma ohrozenie tradičnej rodiny v diametrálne odlišnom spektre.

„Rodinný život“ vykreslený v IKEA je podľa určitého názoru neprijateľný. Je prijateľnejšia neúplná rodina, ba dokonca žiadna v podobe detského domova?

Rovnako je vhodné spomenúť si aj na rozdiel medzi manželstvom a registrovaným partnerstvom rovnakých pohlaví. Priaznivcom registrovaných partnerstiev nejde o obrady pred oltárom a biele šaty nevesty, ale o to, aby zákon rešpektoval, že ide aj z právneho hľadiska o dve blízke osoby, keďže dnešné spoločenské vzťahy už nie je možné malovať na biele alebo čierne.

Článok 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach zakladá právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Európsky súd pre ľudské práva v rozhodnutí z roku 2000 pripomína, že pojem rodiny v predmetnom článku sa neobmedzuje iba na vzťahy založené na manželstve, ale môže zahŕňať aj iné de facto rodinné väzby. V roku 2010 sa Európsky súd pre ľudské práva vo svojom rozhodnutí priklonil k tomu, že pár rovnakého pohlavia žijúci v stabilnom de facto partnerstve spadá do definície „rodinného života.“ Môžeme viesť polemiku, či vôbec aj samotný súd by mal byť tým, kto zadefinuje rodinný život, avšak určite by sme mali viesť polemiku aj o tom, či má túto právomoc politik?

Podaktorí konzervatívni navrhovatelia novely argumentujú, že ich návrh síce ohrozí prijatie manželstiev rovnakého pohlavia, avšak nezabráni úprave registrovaných partnerstiev. Napríklad práve článok 18 poľskej ústavy obdobne deklaruje manželstvo ako zväzok výlučne muža a ženy a neraz padlo vyjadrenie, že môže byť dôvodom protiústavnosti prijatej úpravy o registrovaných partnerstvách, o ktorú sa pokúšajú už od roku 2004.

V prípade, ak bude schválená rigidná definícia manželstva, v našom ústavnom poriadku by to mohlo potenciálne vyústiť k protiústavnosti akéhokoľvek zákona nižšej právnej sily, ktorý by mal snahu zrovnoprávniť zväzky rovnakých pohlaví, nakoľko by z hľadiska obsahu práv a povinností reprezentovalo obdobu ústavnej definície manželstva. Pochopiteľne konečné slovo zostáva na Ústavnom súde SR.

Mal by „tradičné“ manželstvo rigidne predpisovať ústavný zákon, alebo by sme mali ponechať vytvorenie tradičného manželstva a rodinného prostredia v prvoma rade na samotných mikrospoločenstvách - rodinách? Pomôže niekomu striktná ústavná definícia manželstva, alebo inak povedané, je na takéto niečo spoločenská či politická objednávka? Riešenie problému rodiny bude pravdepodobne na inom mieste zakopané.