Údaje v tabuľke platia v období od 1.1.2010 do 30.6.2010.

Poistenie

Zamestnanec

Zamestnávateľ

SZČO

Dobrovoľne poistená osoba*

VZ_min.

zam./SZČO

VZ_max.

Nemocenské

1,4%

1,4%

4,4%

4,4%

-/319,58

1084,55

Starobné

4%

14%

18%

18%

-/319,58

2892,12

Invalidné

3%

3%

6%

6%

-/319,58

2892,12

Úrazové

neplatí

0,8%

neplatí

neplatí

-/319,58

neobm.

Garančné

neplatí

0,25%

neplatí

neplatí

-/319,58

1084,55

Nezamestnanosť

1%

1%

neplatí

2%

-/319,58

2892,12

Rezervný fond

neplatí

4,75%

2%

4,75%

-/319,58

2892,12

Zdravotné

4%

10%

14%

14%

307,70/319,57

2169,09

Zdravotné ZPS

2%

5%

7%

7%

307,70/319,57

2169,09


V prípade zdravotného poistenia má dobrovoľne nezamestnaná osoba (samoplatiteľ) stanovený minimálny VZ 206,60 €.

Minimálny vymeriavací základ nie je stanovený pre zamestnancov na účely zákona o sociálnom poistení.

Zaokrúhľovanie

Vymeriavacie základy na sociálne poistenie sa zaokrúhľujú na eurocent nahor.

Vymeriavacie základy na zdravotné poistenie sa zaokrúhľujú na eurocent nadol.

Jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie sa zaokrúhľujú na desiatky eurocentov nadol.

Jednotlivé sumy preddavkov na zdravotné poistenie sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Odvody SZČO, ktorý platí poistné z minimálneho základu 319,58 €

Nemocenské.......4,4% = 14,00 €

Starobné............18% = 57,50 €

Invalidné..............6% = 19,10 €

Rezervný fond.......2% = 6,30 €

SPOLU do SP.................96,90 € (ak neplatí invalidné, tak spolu 77,80 €)

Zdravotné............14% = 44,73 € (pozor, zo základu 319,57 €)

Zdravotné ZPS.......7% = 22,36 €

Sociálne poistenie

Povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca sa nevzťahuje na:

• zamestnanca podľa osobitného predpisu (napr. podľa zákona č.312/2001 Z.z. o štátnej službe, č.154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, č.315/2001 Z.z. o hasičskom a záchrannom zbore),

• väzňa,

• osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok,

• osobu ktorej bol priznaný predčasný starobný dôchodok,

• osobu ktorej bol priznaný invalidný dôchodok pri poklese vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%.

Poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec:

• ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok,

• ktorému bol priznaný starobný dôchodok.

Poistné na invalidné poistenie neplatí ani zamestnávateľ za uvedených zamestnancov.

Alikvótne krátenie najnižšej a najvyššej možnej sumy vymeriavacieho základu v sociálnom poistení - ak poistenie trvalo len časť kalendárneho mesiaca alebo počas kalendárneho mesiaca boli obdobia, za ktoré sa poistné neplatí podľa § 140, najnižšia a najvyššia možná suma VZ sa upraví tak, že VZ pripadajúci na jeden kalendárny deň sa vynásobí počtom kalendárnych dní poistenia.

Zdravotné poistenie

Polovičné sadzby na zdravotné poistenie majú:

• osoby poberajúce invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok priznaný podľa predpisov účinných do 31.12.2003, čiže osoby, ktorým ešte nebola prehodnotená invalidita podľa nového zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení,

• osoby, ktorým bola prehodnotená invalidita podľa zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a v zmysle § 71 zákona o sociálnom poistení sú osoby s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40%,

• osoby ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP, vydaného úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (miera ich funkčného postihnutia je 50% a viac),

• pozor, od 1.5.2008 polovičnú sadzbu poistného na zdravotné poistenie už nemajú osoby, ktorým bola prehodnotená invalidita podľa zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a v zmysle § 71 zákona o sociálnom poistení sú osoby s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20% ale najviac o 40% (čiže po prehodnotení nepoberajú invalidný dôchodok ale pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť majú najmenej 20%).

Minimálny vymeriavací základ zamestnanca v zdravotnom poistení je daný väzbou na zákon o minimálnej mzde (od 1.1.2010 až do 31.12.2010 sa používajú sumy minimálnej mzdy platné k 1.1.2010).

Minimálny vymeriavací základ SZČO na zdravotné poistenie je od 1.1.2010 do 31.12.2010 suma 319,57 €.

V roku 2010 je minimálny preddavok SZČO suma 44,73 €, pri sadzbe 7% suma 22,36 €.

Ak SZČO je súčasne zamestnancom, študentom, starobným alebo invalidným dôchodcom, minimálny základ pre platenie preddavkov pre neho nie je stanovený a môže platiť preddavok nižší ako sumy uvedené v predošlej vete (a ak preddavok vychádza menej ako 3 €, neplatí ho vôbec).

Minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa na zdravotné poistenie je od 1.1.2010 do 31.12.2010 suma 206,60 €. Minimálny preddavok je suma 28,92 €, pri sadzbe 7% suma 14,46 €.

Alikvótne krátenie najnižšej možnej sumy vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení zamestnanca - ak sa poistné platí len za časť kalendárneho mesiaca, najnižšia možná suma VZ sa upraví tak, že VZ pripadajúci na jeden pracovný deň sa vynásobí počtom pracovných dní, za ktoré sa platí poistné.

Najvyššia možná suma vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení sa za žiadnych okolností nekráti.