Ambíciou súkromných škôl je však byť iné ako verejné školy - prinášať pedagogické inovácie do vyučovania, klásť vyššie nároky na žiakov aj učiteľov, experimentovať s obsahom a metódami vyučovania, ktoré sa už vo svete osvedčili (ako Montessori a waldorfský program) a zároveň vychádzať v ústrety individuálnym potrebám a podmienkam žiakov.

V programoch jednotlivých strán sme preto hľadali priestor na naplnenie pedagogických slobôd, rešpekt k inováciám, akceptovanie alternatívnych vzdelávacích programov, vytváranie podmienok pre slobodné a demokratické fungovanie škôl.

Chceli sme tiež vedieť, ako budú v prípade účasti na vláde alebo v NR SR politické strany pristupovať k financovaniu neštátnych škôl. Najnovšia štúdia OECD ocenila princíp normatívneho financovania, v ktorom každé dieťa dostáva rovnaký, stabilný a predvídateľný príspevok z verejných prostriedkov na svoje vzdelávanie. Hneď ďalším návrhom – nefinancovať neštátne školy v rovnakej výške ako štátne - však uplatnenie tohto princípu poprela. Preto nás zaujímalo, ako chcú jednotlivé politické strany pristúpiť k požiadavke na spravodlivé (bez ohľadu na zriaďovateľa), transparentné a efektívne financovanie vzdelávania. Zároveň sme sa pýtali jednotlivých politických stán, aké špecifické návrhy majú v oblasti súkromných škôl.

Do výberu sme zaradili strany s dlhodobými preferenciami nad 5% - Smer-SD, Sieť, SNS, KDH, OľaNO, Most-Híd, SaS a okrem nich stranu SKOK pre jej rozsiahly a samostatný program v tejto oblasti.

Aké sú teda postoje politických strán k súkromným školám a školským zariadeniam?

SMER-SD

Strana Smer-SD sa zaväzuje, že „v prípade účasti vo vláde bude konkrétne záväzky osobitne formulovať v zhode s reprezentatívnymi zástupcami pracovníkov školstva a zdravotníctva a súčasne sa riadiť závermi mimoriadnej schôdze NR SR, ktorá sa konala bezprostredne pred parlamentnými voľbami.“ Keďže Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR je reprezentatívnou organizáciou v tomto zmysle, berieme to ako záväzok, že dôležité zmeny sa neudejú bez účasti súkromných škôl, reprezentovaných touto organizáciou.

Otázku „Navrhli alebo podporili by ste hlasovaním zákon o financovaní v školstve, ktorý by akýmkoľvek spôsobom finančne znevýhodňoval časť detí a žiakov, ktorí navštevujú súkromné školy a školské zariadenia?“ zodpovedala strana Smer-SD takto: “Pre rezort školstva je dôležité, aby bolo samotné školstvo a jeho potreby po voľbách definované v programovom vyhlásení vlády ako priorita. Názory spoločnosti na tému financovania štátneho a súkromného školstva sa rôznia. Rezort však bude v oblasti financovania regionálneho školstva podporovať také zámery, ktoré vytvoria predpoklady pre efektívny, spravodlivý a transparentný systém financovania.“

Na otázku: „Máte špecifické návrhy, alebo riešenia pre oblasť neštátnych škôl?“ sme od strany Smer-SD dostali túto odpoveď: „Štátne i neštátne školy a školské zariadenia plnia svoju funkciu v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov. Predloženiu akéhokoľvek návrhu pre oblasť financovania neštátnych škôl musí predchádzať diskusia relevantných partnerov.“

 #sieť

Strana Sieť chce rozšíriť ponuku služieb v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve otvorením priestoru pre alternatívnych poskytovateľov. „Podporovať budeme rozmanitú ponuku komplexných služieb starostlivosti, výchovy a vzdelávania v ranom detstve, a to nielen v rámci materských škôl, ale aj prostredníctvom detských skupín, firemných škôlok, komunitných centier a pod.“ Celý model selektívneho školstva chce strana Sieť prestavať na „vzdelávanie orientované na žiaka a postupnú premenu na model, kde bude v bežnej škole vítané každé dieťa a dostane individuálnu podporu pre svoj rozvoj. V základných školách si každé dieťa zaslúži individuálnu pozornosť pedagógov a ďalších odborníkov, pomoc pri učení a povzbudenie.“ Takáto orientácia na žiaka je základným predpokladom otvorenosti k pedagogickým inováciám a novej inkluzívnosti vo všetkých typoch škôl.

V oblasti financovania sa Sieť hlási k rovnému financovaniu na dieťa bez ohľadu na to, školu akého zriaďovateľa navštevuje.

Na špeciálne otázky o súkromných školách v Sieti neodpovedali.

SNS 

Strana SNS v programe nezmieňuje kroky k väčšej slobode a demokratizácii školského prostredia, ani otvorenosť k pedagogickým inováciám a alternatívnym vzdelávacím programom. Navrhuje financovanie podľa kvality školy a chce vytvoriť efektívnu školskú sieť. Keďže sa zároveň hlási k princípom bezplatného vzdelávania až po vysokú školu, možno to vnímať ako snahu o vytvorenie siete štátnych škôl, poskytujúcu bezplatné vzdelávanie. SNS pri financovaní plánuje nielen merať schopnosti žiakov, ale uplatniť aj ďalšie kritériá, ako ako „kvalita pedagogického zboru, kvalita školských a mimoškolských aktivít, úspešnosť absolventov, prepojenie vzdelávania s praxou a pod.“

Na položené otázky o súkromných školách strana SNS nereagovala.

KDH

V oblasti obsahu vzdelávania chce KDH uvoľniť ruky školám pri tvorbe vlastných programov a poskytnúť na to priestor zavedením „minimálnych výchovno - vzdelávacích štandardov s možnosťou väčšej priepustnosti medzi jednotlivými ISCEDmi za prísne stanovených podmienok.“ V oblasti voľby školy podľa hodnotových kritérií alebo viery KDH presadzuje „slobodu žiakov a rodičov pri výbere vzdelávacej cesty, slobodu učiteľov pri voľbe metód vzdelávania a spoločnaú zodpovednosť za výsledky vzdelávacieho procesu.“

Vo financovaní bude KDH presadzovať také úpravy normatívneho financovania, „aby sa zjednotilo bez ohľadu, či ide o školu štátnu, súkromnú, či cirkevnú, a toho či ide o dieťa integrované alebo intaktné. Na základe dohody so ZMOSom zákonne zavedieme rovnaké normatívne financovanie na školské zariadenie (obecné, cirkevné, súkromné).“

Na špeciálne otázky o súkromných školách sme odpovede od strany KDH nedostali.

Most-Híd

Most-Híd podporuje slobodu a autonómnosť škôl a podporu pri tvorbe ich vlastných, teda aj alternatívnych vzdelávacích programov. „Zasadzujeme sa za vytvorenie regulačného prostredia, ktoré podnecuje a podporuje autonómny samorozvoj. Danú oblasť (školstvo, pozn. aut.) dnes charakterizuje silná centralizácia, vplyv štátu a aj keď teoreticky exis-tuje možnosť autonómneho konania inštitúcií, štátny vzdelávací program ich o túto možnosť v značnej miere oberá.

Na špeciálne otázky o súkromných školách odpovedali v strane Most – Híd takto: „Navrhli alebo podporili by ste hlasovaním zákon o financovaní v školstve, ktorý by akýmkoľvek spôsobom finančne znevýhodňoval časť detí a žiakov, ktorí navštevujú súkromné školy a školské zariadenia?“

„Nie, naopak podporujeme vstup aj súkromných zariadení a škôl do vzdelávacieho priestoru. Prináša to viac konkurencie, vyššiu kvalitu, ako aj nové myšlienky do vzdelávania.“

„Máte špecifické návrhy, alebo riešenia pre oblasť neštátnych škôl?“

„V našom programe Občianska vízia v kapitole Vzdelávacia politika venujeme osobitnú pozornosť odbornému školstvu. Sme presvedčení, že je potrebné užšie prepojiť trh práce so vzdelávaním, pričom na tomto vzdelávacom procese by sa mali aktívne podieľať aj súkromné firmy." 

OĽaNO/NOVA

Strana OľaNO/NOVA presadzuje viac autonómie pre školy pri tvorbe školských vzdelávacích programov, čo považujeme za cestu k otvoreniu vzdelávacieho prostredia aj pre nové myšlienky a inovácie v oblasti obsahu a vyučovacích metód, a to ako pre verejné, tak aj pre súkromné školy. Strana presadzuje tiež slobodný výber na trhu s učebnicami, a tým aj lepší výber učebníc podľa potrieb žiakov.

V oblasti financovania je strana OľaNO/NOVA za „zachovanie jednotného normatívu prideľovaného na žiaka základnej školy bez ohľadu na zriaďovateľa, ktoré umožní súkromným a cirkevným základným školám participovať na zabezpečovaní povinnej školskej dochádzky žiakov bez ohľadu na to, či vyberajú poplatky za štúdium, prinášať pestrosť vzdelávacích ponúk, a tým aj vyvíjať tlak na zvyšovanie kvality štátnych škôl a kvality poskytovaného vzdelávania v základných školách vo všeobecnosti.“

Na špeciálne otázky o súkromných školách odpovedala strana OĽANO/NOVA:

„Navrhli alebo podporili by ste hlasovaním zákon o financovaní v školstve, ktorý by akýmkoľvek spôsobom finančne znevýhodňoval časť detí a žiakov, ktorí navštevujú súkromné školy a školské zariadenia?“

„Nie, ale zároveň sa nebránime tomu, aby samospráva prispievala zo svojho rozpočtu školám, ktorých je zriaďovateľom, s cieľom zlepšiť kvalitu vyučovania na verejných školách."

Sloboda a Solidarita

Strana SaS má väčšiu slobodu škôl ako kľúčový prvok programu: „Slovenské školstvo je stále preregulované a centrálne riadené. Je potrebné ponechať viac slobody samotným školám a zriaďovateľom, aby mohla existovať slobodná súťaž, v ktorej si rodičia a deti budú môcť voliť taký typ školy, ktorý najviac vyhovuje ich potrebám.“ Konkrétne chce presadzovať možnosť domáceho vzdelávania ako alternatívy aj na II. stupni ZŠ, slobodnú voľbu vyučovacích metód, učebníc a pomôcok v každej škole aj možnosť pre ľudí z praxe vyučovať predmety, v ktorých sú odborníkmi, alebo manažérsky riadiť školu.

V oblasti financovania sa chce strana SaS zasadiť o financovanie škôl prostredníctvom systému normatívov ako jediných príspevkov zo štátneho rozpočtu určených na vzdelávanie a stanoviť normatívny príspevok pre dieťa v dostatočnej výške tak, aby pokrýval prevádzku bežnej školy alebo školského zariadenia daného typu v plnom rozsahu.

Na špeciálne otázky o súkromných školách strana SaS neodpovedala.

SKOK - Slovenská občianska koalícia

Strana SKOK za kľúčové považuje odpolitizovať školstvo, vrátiť slobodu a autonómiu školám a učiteľom. „Slovenské školstvo prežíva len vďaka oddaným učiteľom, ktorí svoje povolanie berú ako poslanie, napriek tomu, že nie sú adekvátne zaplatení. Učitelia vedia najlepšie, čo robiť, ale štát im neustále zväzuje ruky, pridáva byrokraciu, nezmyselne mení pravidlá a osnovy. Keď mali učitelia a školy viac slobody a autonómie – pri využití peňazí na školách, pri výbere učebníc, pri určovaní učebného obsahu a osnov – všetko fungovalo lepšie. Musíme sa k tomu vrátiť.“

V oblasti financovania sa strana SKOK zaväzuje vytvoriť taký systém financovania škôl, ktorý bude „podporovať kvalitu a efektívnosť a zohľadňovať aj indikátory kvality alebo pridanej hodnoty. Prehodnotíme aj financovanie záujmového vzdelávania (vzdelávacie poukazy).“ Zároveň zrovnoprávni „financovanie materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa odstránením diskriminačného ustanovenia o financovaní súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení.“

Špeciálne otázky o súkromných školách sme strane SKOK nezasielali.

Záver

Problémom väčšiny programov je, že jednotlivé politické strany síce prinášajú návrhy, ktoré by mohli prispieť k riešeniu kľúčových problémov v školstve, nie sú však systémovo previazané a spravidla neobsahujú nijaké konkrétne a merateľné záväzky. Všetky strany prinášajú iba mierne úpravy a vylepšenia súčasného vzdelávacieho systému, prípadne zavedenie doplňujúcich riešení k existujúcemu systému. Programom v oblasti školstva všeobecne chýba viac odvahy a slobody priniesť aj revolučné a inovatívne riešenia. 

Kompletnú analýzu školských programov politických strán s preferenciami nad 5% z pohľadu riešenia kľúčových problémov v školstve si môžete prečítať na stránke iniciatívy A DOSŤ! Nehazardujme s budúcnosťou našich detí!

Súkromné školy budú voliť slobodné školské prostredie a spravodlivé financovanie