Inovácia = evolúcia. Prináša zmenu a tým pádom aj riziko chýb. Zároveň, inovácia ťažko vznikne bez prešľapov a neúspechov.

„Človek by nemal začínať podnikať, ak existuje riziko, že bude neúspešný.” Podľa analytickej štúdie Eurobarometer, s týmto výrokom súhlasí až 57% Slovákov. V krajinách ako Fínsko, Veľká Británia, USA alebo Čína s tým súhlasí len 38%, 35%, 26% a 23% v uvedenom poradí. Ešte viac zarážajúce ale je, že v rámci reakcie na výrok „Vo všeobecnosti, keď mám pred sebou ťažkú úlohu, som presvedčený, že ju zvládnem,“ sme dopadli najhoršie medzi všetkými krajinami EÚ – súhlasilo len 60%. EÚ priemer je 81%; v  USA a Číne odpovedalo kladne 96% a 91% opýtaných. Riziko neúspechu vnímame ako odrádzajúci faktor a neúspešné naplnenie úlohy predvídame ešte skôr, než sa do nej pustíme. Aké sú naše šance inovovať?

Rôzne kultúry odlišne vnímajú neúspech – ide o mentality, ktoré sú budované storočiami. Vieme rýchlo odpovedať na otázku, ako vytvoriť „kultúru neúspechu“ produktívnu pre inovácie? Pravdepodobne nie. Ak by sme sa rozhodli zmeniť vnímanie neúspechu zakotvené v našej kultúre, museli by sme si nastaviť dosť vzdialený časový horizont na meranie výsledkov našich snáh – boli by potrebné kultúrne, sociálne a ekonomické zmeny.

Môžeme sa však sústrediť na krok, predchádzajúci neúspechu – neúspech je jednoducho výsledkom jednej alebo viacerých chýb. Ak naučíme mladú generáciu robiť chyby a ponaučiť sa z nich, dosiahneme niekoľko pozitívnych výsledkov – študenti sa budú vedieť ľahšie vysporiadať s potenciálnymi prešľapmi, zvýši sa pravdepodobnosť, že ich budú vedieť predvídať, naučia sa im vyhýbať. Ak si budeme uvedomovať, že sme pripravení na potenciálne chyby, budeme vnímať svoj neúspech ako menej pravdepodobný.

Potrebujeme vytvárať čo najviac príležitosti rozhodovať sa, mýliť sa a napravovať následky ešte skôr, než študent plnohodnotne vstúpi na pracovný trh. Napríklad v Kanade majú študenti možnosť vyskúšať si prácu na rôznych ministerstvách prostredníctvom stáži – rotácia umožňuje získavať rôznorodé zručnosti. Na Slovensku, bohužiaľ, veľa takýchto príležitostí zatiaľ nemáme napriek tomu, že stáže môžu byť prínosné nielen pre študenta, ale aj pre inštitúciu alebo firmu – prítomnosť stážistu pomáha získavať skúsenosti vo výchove mladej generácie a dáva príležitosť prilákať šikovných študentov ešte skôr, než sa rozbehne klasicky nábor na konci štúdia.

Tu, samozrejme, môže vzniknúť otázka – sú naši študenti vôbec pripravení na rôznorodé stáže v privátnom či štátnom sektore? Mali by sme nastaviť vzdelávací systém tak, aby študenti vstrebávali nielen vedomosti nevyhnutné pre určitý odbor, ale aj zručnosti, ktoré by boli prenosné. Napríklad namiesto toho, aby sa študenti učili naspamäť kroky, potrebné na založenie firmy, môžu skúsiť rozbehnúť vlastný projekt. Praktické skúsenosti vytvoria príležitosti pre nové chyby, nové neúspechy a nové ponaučenia.

Verejný sektor však môže urobiť ešte jeden užitočný, a pritom inštitucionálne nenáročný, krok – podpora iniciatívy. Naše školy by mali napríklad podporovať študentské kluby a organizácie,  a tým pádom prehlbovať interakcie v rámci školy a interakcie s rôznorodými aktérmi mimo školského prostredia. Študentská iniciatíva by sa mohla dokonca vyžadovať – súčasťou hodnotenia, napríklad stredoškoláka, môže byť účasť v mimoškolských aktivitách rôzneho charakteru od športu, cez umenie až po sociálnu prácu. Také skúsenosti nevyhnutne privedú k novým rozhodnutiam, kontaktom a lekciám.

Ak si budeme uvedomovať, že sme pripravení na potenciálne chyby, budeme vnímať svoj neúspech ako menej pravdepodobný. Už dnes môžeme urobiť kroky, ktoré aj bez hlbokých kultúrnych, sociálnych a ekonomických zmien prinesú výsledky. Hore uvedené príklady sú len kryštalizáciou osobných skúsenosti. Máme oveľa viac možností. Koľko chýb na ceste k úspechu ste urobili? Koľko možností urobiť chybu ste ponúkli?

Anna Filippova je analytikom Útvaru splnomocnenca vlády SR pre vedomostnú ekonomiku.

Minerva je národnou stratégiou, ktorá má posunúť Slovensko z pozície krajiny, ktorá vyrába produkty vymyslené inde, na krajinu, kde sa takéto produkty vymýšľajú. Minerva má celkom 26 riešení, týkajúcich sa oblastí vzdelávania, vedy a výskumu, inovatívneho podnikania a interakcií medzi týmito oblasťami. Okrem toho rieši sedem systémových problémov, bez ktorých inovácie u nás ďalej neposunieme. Tento príspevok sa týka napríklad opatrení Minervy č. 1 (Inovácia kurikula), č. 2 (Podpora sebahodnotiacich procesov) a č. 19 (Podpora praktickej výučby podnikania). Viac detailov o nich si môžete prečítať priamo v dokumente Minerva.

Navštívte našu webovú stránku alebo nás sledujte na Facebooku Twitteri, ak sa chcete zapojiť do diskusie o našej spoločnej vízii pre bohatšie a zaujímavejšie Slovensko.