Od 1. januára 2011 sa mení vymeriavací základ zamestnanca na účely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení  v  súlade s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu mieru zjednotenia so zákonom o dani z príjmov. Odstránením väčšiny doteraz platných výnimiek sa zároveň eliminujú možné úniky pri (ne)platení odvodov do Sociálnej poisťovne. 

Vymeriavací základ zamestnanca je celý jeho zdaniteľný príjem, čiže všetok príjem z činnosti zamestnanca podliehajúci zdaneniu.

Okrem toho sa do vymeriavacieho základu zamestnanca započítavajú tak ako do 31.12.2010 aj podiely na zisku, vyplatené zamestnancovi bez účasti na základnom imaní spoločnosti alebo družstva.

Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa od 1.1.2011 nezapočítavajú len:

  • príjmy ktoré nie sú predmetom dane resp. príjmy oslobodené od dane (okrem podielov na zisku vyplatených zamestnancovi bez účasti na základnom imaní, viď vyššie),
  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca,
  • vrátené poistné (napr. preplatok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie alebo vrátené poistné zaplatené nad rámec zákona do Sociálnej poisťovne),
  • príjmy zamestnanca poskytované zamestnávateľom podľa osobitného predpisu – napríklad príspevok na odvody podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Maximálny možný vymeriavací základ sa od 1.1.2011 určuje na obdobie celého kalendárneho roka vždy k 1.1. (teda už nedochádza k jeho zmene k 1.7.) a to ako príslušný násobok priemernej mzdy zistenej za kalendárny rok dva roky dozadu.

Znamená to, že počas celého roka 2011 platí maximálny vymeriavací základ na nemocenské a garančné poistenie vo výške 1116,75 eura a maximálny vymeriavací základ na dôchodkové poistenie (starobné + invalidné), poistenie v  nezamestnanosti a rezervný fond 2978 eur.

Od 1.1.2011 sa z dôvodu zjednotenia postupu výpočtu poistného na sociálne poistenie s výpočtami poistného na zdravotné poistenie a s výpočtom dane z príjmov vymeriavací základ zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň (pri prepočte § 138 ods. 13 zákona) sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.