Dnešný stav (zjednodušene):

1. Matka, ktorá spĺňa príslušné podmienky, dostáva v období 28 týždňov materské vo výške 55% predošlej mzdy.

2. Po narodení dieťaťa rodina dostáva jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý spolu s príplatkom k príspevku dosahuje necelých 830 eur.

3. Pokiaľ dieťa nedosiahne tri roky veku má matka nárok na rodičovský príspevok. Ten je 256 eur mesačne pokiaľ mamička mala pri dieťati nárok aj na materské, resp. bola 270 dní nemocensky poistená a dieťa ešte nedosiahlo dva roky veku. V ostatných prípadoch je 164,22 eur (dieťa má dva roky alebo mamička nemala nárok na materské). Podmienkou je, že mamička vôbec nepracuje. Ak mamička pracuje, dostane jednorazovo sumu 25% sumy zostávajúceho rodičovského príspevku a príspevok na starostlivosť o dieťa v sume od 41 do 164 eur mesačne.

4. Na každé nezaopatrené dieťa rodičia dostanú prídavok na dieťa 21,99 eur mesačne a ak niektorý z rodičov pracuje, tak aj daňový bonus 20 eur mesačne.

5. Pokiaľ matka nepracuje a má dieťa do 6 rokov, štát jej prispieva do dôchodkového systému sumou vypočítanou zo 60% priemernej mzdy.

Čo navrhuje SaS:

1. Každej osobe staršej ako 15 rokov poskytovať štátnu dávku vo výške životného minima 185 eur mesačne.

2.  Na deti poskytovať štátnu dávku podľa počtu detí v rodine nasledovne:

Jedno dieťa = 80% sumy životného minima, teda 148 eur mesačne

Dve deti     = 140% sumy životného minima (259 eur mesačne)

Tri deti       = 200% sumy životného minima (370 eur mesačne)

Štyri a viac detí  = 220% sumy životného minima (407 eur mesačne)

3. Ak je v rodine dieťa do troch rokov veku, poskytovať matke ďalšiu štátnu dávku vo výške životného minima 185 eur mesačne. Pozor, suma všetkých uvedených dávok sa znižuje o daň (19%) a odvody (18%), prípadne aj o príspevok do II. piliera (6,7%).

4. Štát bude matke s dieťaťom vo veku do 6 rokov prispievať do dôchodkového systému sumou vypočítanou zo 100% priemernej mzdy.

Čo je dôležité, nárok na tieto dávky nie je podmienený ničím ďalším a hlavne - v prípade, ak matka chce a môže pracovať, nebude jej nikto a nič brániť v tejto aktivite. Ak jeden alebo obaja rodičia dosahujú príjmy, suma vyššie uvedených dávok sa zníži o 10% ich vlastného príjmu. Napríklad ak otec zarobí 700 eur mesačne a matka povedzme 200 eur pri práci na kratší úväzok, spolu 900 eur, suma dávok sa zníži o 90 eur.

Návrh SaS tak zabezpečí rodiny ktoré príjem nemajú, resp. majú ho nízky a nebude brániť pracovnej aktivite rodičov. A naopak nebude na úkor štátneho rozpočtu zvýhodňovať rodiny ktoré to jednoducho nepotrebujú (dnes sa prídavok na dieťa a daňový bonus vyplácajú aj rodinám, ktoré majú niekoľkotisícové príjmy). O zjednodušení administratívy a rôznych "vybavovačiek" je zbytočné hovoriť.

*****

P R Í K L A D Y

1. Rozvedená žena,  má druhé dieťa, pracovala za 500 eur mesačne, otec jej platí výživné, je v II. pilieri.

Dnešný stav:

Od štátu počas troch rokov dostane materské 6,5 mesiaca po 275 eur (55% z predošlej mzdy), spolu 1787,50 eur.

Ďalej získa jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa 830 eur.

Dostane rodičovský príspevok po dobu 20 mesiacov po 256 eur a 12 mesiacov po 164 eur, spolu 7268 eur.

Má nárok na prídavok na dve deti 36 mesiacov po 2 x 21,99 eur, spolu 1583,28 eur.

Spolu dnes dosiahne finančná pomoc od štátu počas troch rokov sumu 11468,78 eur, v priemere to je mesačne 319 eur.

Návrh SaS:

Štátna dávka pre matku bude 2 x 185 eur = 370 eur, dávka na dve deti 259 eur. Spolu 629 eur. Po odpočítaní dane, odvodov a príspevku do II. piliera to znamená čistý príjem rodiny mesačne 355 eur. 

Nárast čistého príjmu je o 36 eur mesačne, pričom nárok na štátnu dávku je aj vtedy, ak si matka chce a môže privyrobiť. Naviac jej počas troch rokov štát prispeje vyššou sumou na dôchodok.

*****

2. Rodičia, otec pracuje za 600 eur brutto mesačne, je v II. pilieri, matka nebola nemocensky poistená (bola študentka), narodí sa im prvé dieťa.

Dnešný stav:

Dnes otec zo 600 eur zaplatí približne 80 eur odvody a daň a jeho čistý príjem je 520 eur.

Pri narodení dieťaťa dostanú jednorazový príspevok 830 eur.

Majú nárok na rodičovský príspevok 36 mesiacov po 164 eur, spolu 5904 eur.

Dostanú prídavok na dieťa 36 mesiacov po 21,99 eur, spolu 791,64 eur.

Otec poberá daňový bonus 36 mesiacov po 20 eur, spolu 720 eur.

Spolu dosiahne finančná pomoc od štátu počas troch rokov sumu 8245,64 eur, v priemere to je 229 eur mesačne. Spolu s príjmom otca je dnes príjem rodiny v priemere mesačne 749 eur.

Návrh SaS:

Štátna dávka pre rodičov bude 3 x 185 eur, dávka na dieťa 148 eur. Nový spôsob výpočtu dane a odvodov (Odvodový bonus) súčasne znamená, že výsledný čistý príjem tejto rodiny bude mesačne 832 eur.

Nárast čistého príjmu bude o  83 eur mesačne. Dôležité je aj to, že nikto nebráni matke pracovať, čo si ukážeme na ďalšom príklade.

*****

3. Rodičia, otec pracuje za 600 eur brutto mesačne, je v II. pilieri, matka nebola nemocensky poistená (bola študentka), narodí sa im prvé dieťa. Matka po roku začne pracovať za 250 eur brutto, dieťa má doma.

Dnešný stav:

Čistý príjem otca je 520 eur. Spolu s matkou, ktorá pracuje na polovičný úväzok a má čistý príjem 215 eur , zarobia 735 eur čistého.

Ďalej od štátu počas troch rokov dostanú zaradom:

Jednorazový príspevok 830 eur.

Rodičovský príspevok 12 mesiacov po 164 eur, spolu 1968 eur.

Príspevok rodičovi (25% z nevyčerpaného rodičovského príspevku pri začatí práce na dohodu) je 984 eur.

Príspevok na starostlivosť o dieťa 24 mesiacov po 41 eur, spolu 984 eur.

Prídavok na dieťa 36 mesiacov po 21,99 eur, spolu 791,64 eur.

Daňový bonus 36 mesiacov po 20 eur, spolu 720 eur.

Finančná pomoc od štátu počas troch rokov dosiahne spolu sumu 6277,64 eur, v priemere to je 174 eur mesačne. Spolu s vlastným príjmom rodičov je tak príjem rodiny v priemere mesačne 909 eur.

Poznámka: Všimnite si, že oproti predošlému príkladu, kedy matka nepracovala, sa dnes výsledný príjem rodiny zvýši len o 160 eur, hoci matka zarobí 250 eur brutto, čo je 215 eur netto. Tento paradox spôsobuje skutočnosť, že pracujúca matka dnes stráca nárok na rodičovský príspevok.

Návrh SaS:

Štátna dávka pre rodičov bude 3 x 185 eur, dávka na dieťa 148 eur. Nový spôsob výpočtu dane a odvodov (Odvodový bonus) súčasne znamená, že výsledný čistý príjem tejto rodiny bude mesačne 1024 eur.

Oproti súčasnosti tak ide o nárast čistého príjmu  o 115 eur mesačne.

*****

Zhrnutie

Návrhy SaS znamenajú vyššiu finančnú podporu mladých rodín v porovnaní so súčasným stavom. Čo je podstatné - súčasný sociálny systém demotivuje pracovať, pretože ak si matka chce a môže privyrobiť, dnes stráca nárok na rodičovský príspevok. Nie je to pritom "len o peniazoch" - ale aj o udržaní kontaktu so svojou profesiou, čo je dôležité hlavne v prípade, ak má mladá žena viac detí po sebe.

Reforma odvodového a sociálneho systému, ktorú navrhuje SaS-ka, zvýhodní najmä aktívne rodiny. Postupné znižovanie štátnej podpory so zvyšovaním vlastného príjmu zároveň znamená, že pomoc v podobe štátnych dávok je adresná. Adresnosť pritom nie je podmienená šikovnosťou pri vybavovaní papierovačiek a obchádzaním komplikovaných zákonov ale výškou vlastného príjmu - štát tak súčasne ušetrí.