Nech to znie akokoľvek škandalózne, pohľad FICA je naozaj súčasťou rozhodovania bánk o tom, či klient žiadajúci o úver bude schopný splácať svoje záväzky. Pre upokojenie situácie je však nutné povedať, že meno FICO (okrem nášho ex-(centrického)-premiéra) nesie aj finančný ukazovateľ zostavený americkou spoločnosťou FICO corporation, založenou v roku 1959 pánmi Bill Fair a Earl Isaac v Spojených štátoch amerických. Používa sa primárne v bankovníctve, aj keď v poslednej dobe sa odhalilo niekoľko fascinujúcich využití v iných odvetviach (o tom viac na záver blogu)

Primárne je však FICO skóre dodnes používané najmä ako ukazovateľ kvality dlžníka (tu je predsa len osud trochu ironický, že toto meno spojil práve s predchádzajúcou vládou a jej dlhom) a slúži na posúdenie rizika na schválenie úveru pre daného klienta. Hoci sa pri výpočte tohto ukazovateľa zohľadňuje pomerne dosť údajov o klientovi, je FICO veľmi jednoduchý. (len pre korektnosť, tu som už nemal na mysli politika, aj keď ...). Čo teda banka zohľadňuje, keď sa rozhoduje, aký úrok mi schváli na moju pôžičku ?

Výsledné FICO skóre sa spočíta z nasledujúcich ukazovateľov (a ich váhy na výsledku):

35% Disciplína v splácaní je ukazovateľ, ktorý sleduje ako ste splácali svoje záväzky z minulosti. Každá nezaplatená splátka zhoršuje Vaše skóre, rovnako ako dlhodobé platenie bez omeškania Vaše skóre podstatne zlepšuje. Banky pri posudzovaní disciplíny splácania klienta zohľadňujú aj ako dávno a o akú sumu a na ako dlho ste sa v minulosti “prehrešili“.

30 % Miera zadlženia klienta predstavuje celkový objem úverov (a pôžičiek), ktorý klient v danom momente má, prípadne pomer celkového čerpania úveru k schválenému úverovému limitu klienta. Ak teda máte schválený kontokorent a nečerpáte ho, ste na tom podstatne lepšie ako človek, ktorý má vyčerpanú kreditnú kartu.

15 % Dĺžka úverovej histórie predstavuje počet dní, ktoré uplynuli od schválenia prvého úveru, ktorý spláca, prípadne v niektorých typoch úverov počet dní čerpania daného úveru. Čím dlhšiu úverovú históriu klient má, tým lepšie FICO skóre má.

10% Objem nového dlhu sumarizuje koľko krát a o aké čiastky žiadal daný klient v posledných mesiacoch, pričom banky do uvedeného kritéria započítavajú aj neúspešné žiadosti klienta. Čím vyšším je objem čerstvého dlhu, tým horšie FICO skóre klient má. (predpokladá sa, že ak ste v poslednej dobe často žiadali o úver, máte asi finančné problémy a ste teda rizikovejší klient)

10% Rozloženie dlhu berie do úvahy na aký počet a koľko rôznych druhov úverov má svoje dlhy klient rozdelené. Čím väčší počet a rôznejšie formy úverov klient má, tým viac je jeho riziko neplatenia rozložené a teda klient má vyššie FICO skóre. Viazanie celého dlhu na jeden (veľký) úver závažne znižuje kredibilitu klienta v očiach banky.

Uvedené údaje banka získa priamo z úverového registra, kam sa ukladajú dáta o všetkých žiadostiach o pôžičky ako aj histórii ich splácania. FICO rating sa teda počíta bez toho, že by klient dodal čo i len jediný parameter (s výnimkou klientov žiadajúcich o prvý úver vo svojom živote) a väčšina amerických bánk ani nezverejňuje svojim klientom dosiahnuté FICO skóre.

Ako získať lepší úrok od banky ?

FICO skóre môže pre klienta dosahovať hodnoty 300 až 850, pričom čím vyššie skóre tým bonitnejší sa klient javí a tým lepšie podmienky od banky aj dostane. Podľa zistení Pat Curryho , sa väčšina klientov sa pohybuje v intervale od 500 do 800 bodov a je štatisticky preukázané, že klienti s vyšším skóre majú v priemere lepší úrok na svoje pôžičky ako skupina klientov s nižším ratingom. Čo teda môžem ja ako klient urobiť, aby som sa javil bankám používajúcim FICO ako lepší klient ?

Najčastejšie sa zhodujú experti, že klient dokáže výrazne ovplyvňovať svoju mieru zadlženia a to tým, že si nechá schváliť úverové rámce (napr. kreditky, kontrokorenty), ktoré následne nečerpá. Samozrejme, urobiť to treba postupne a v dostatočnom časovom odstupe od väčších úverov, aby si nezhoršil Objem nového dlhu. Nemalý počet obchodníkov sa zhoduje aj v tom, že ak sa klient dostáva do finančných problémov a hrozilo by mu nesplácanie splátok úveru, z pohľadu FICO ratingu klienta je lepšie sa radšej refinancovať (požičať si z iného zdroja) ako nezaplatiť čo i len jednu splátku, keďže rozloženie dlhu a malá zmena v novom objeme dlhu je pozitívnejšia ako “šrám“ v disciplíne splácania.

Fascinujúce aplikácie FICA

Ako nadšenca data miningu ma však oveľa viac zaujali nové, fascinujúce využitia FICO skóre pri práci s klientmi (a nielen klientmi) v iných oblastiach. Keďže FICO skóre je v Amerike k dispozícií pre každú dospelú osobu, rozhodli sa niektoré spoločnosti otestovať súvislosť kvality dlžníka s ďalšími ukazovateľmi, ktoré už  nesúvisia s bankovníctvom. Tu je výber tých najzaujímavejších:

Spoľahlivosť bankových zamestnancov. Tak ako banky dokážu predpovedať finančnú disciplínu klientov, FICO skóre sa potvrdzuje ako dobrý ukazovateľ pre posúdenie spoľahlivosti zamestnancov, ktorý majú na pobočkách pracovať s peniazmi. Finančné problémy môžu predstavovať zvýšené lákadlo, ktorému by prípadne pobočkoví zamestnanci mohli podľahnúť.

Nehodovosť pri šoférovaní auta. Poisťovne preukázali, že nižšie FICO skóre sa premieta aj do horšej škodovosti klienta pri havarijnom poistení. Ľudia, ktorí sú žiadanejší v bankách tak môžu dostať aj lepšiu cenu na svojich poistkách.

Dochádzka a pracovná disciplína. Stabilita vo financiách (vyššie FICO skóre) sa preukázateľne premieta do vyššej pracovnej disciplíny. Zamestnanci s nižším skóre častejšie absentujú na pracovisku a vo väčšej miere žiadajú o nepredvidateľné voľno.

Rozvodovosť manželstiev. Dávať do súvislosti splácanie úverov a stabilitu manželstva môže vyznievať na prvý pohľad neuveriteľne, faktom však je, že bolo potvrdené spojenie mezi FICO skóre partnerov a stabilitou ich vzťahu. Okrem iného aj preto, že diery v rodinnom rozpočte bývajú veľmi často príčinou rozvodov.

Žijeme v dobe, kde dáta o nás hovoria veľa. Správanie ľudí je možné predpovedať i z pomerne nečakaných skutočností. Využívate tieto možnosti na efektívne rozhodovanie alebo sa stále spoliehate na Intuíciu? Viac na túto tému aj tu:

“Čo vie o Vašom zdraví supermarket? “

“Správa od SMS operátora: Je nám ľúto, že ste sa rozišli. Čože?!“

Autora nájdete na ako aj na