Zadlžené štátne nemocnice, fungujúce v katastrofálnych budovách s plesnivými stenami a prestarnutým prístrojovým vybavením, odkladajú operácie. Ľudia umierajú predčasne bez kvalitnej starostlivosti, onkologickí pacienti musia mesiace čakať na vyšetrenia. Mladí a schopní lekári a sestry odchádzajú pracovať do zahraničia, pričom slovenskí pacienti ich majú zúfalý nedostatok. Kolabuje sieť všeobecných lekárov, ľudia na vidieku majú zlú dostupnosť špecialistov. Od ľudí sa vyberajú pokútne poplatky a vláda z roka na rok pacientom zvyšuje ceny liekov, hoci za zdravotnú starostlivosť doplácame z vlastného vrecka viac ako priemerný Európan. 

Program OĽANO 2020: Zdravotníctvo pre ľudí

 

Výzvy a problémy 

Na Slovensku ročne zomiera na choroby, ktoré by sa dali liečiť, takmer desať tisíc ľudí. Zdravotníctvo Českej republiky by 2 200 z nich dokázalo zachrániť. Z Európanov máme jeden z najkratších životov v plnom zdraví, len približne 56 rokov. Podľa OECD, keby sme financie v zdravotníctve dokázali správne využiť, dožili by sme sa v priemere až o 6,5 roka viac. Dôvodov, prečo slovenské zdravotníctvo funguje tak zle, napríklad aj v porovnaní s Českou republikou, je mnoho: nesprávne nastavený systém, trh, ktorý deformujú oligarchovia, klientelizmus a korupcia. 

Pre zlepšenie nestačí urobiť iba kozmetické opatrenia. Zdravotníctvo si vyžaduje zásadné, systémové zmeny v podpore zdravého životného štýlu a prevencie, v nastavení ambulantnej, ústavnej, doliečovacej a chronickej starostlivosti a urgentnej medicíny. Špeciálne sa treba venovať najčastejším príčinám odvrátiteľných úmrtí, ako srdcový infarkt, náhla mozgová príhoda, rozhýbať treba onkologický program. Chýba kvalitné manažovanie traumy, musíme vybudovať transplantačný program, zaviesť nové platobné mechanizmy, nový spôsob riadenia štátnych nemocníc, naplánovať a rozbehnúť výstavbu nových moderných nemocníc. 

Je potrebné zlepšiť pracovné podmienky zdravotníkov a vytvoriť jasný a stabilný systém financovania zdravotníctva. Cieľom má byť pacient a jeho zdravie. To si žiada zmeny v angažovanosti štátu, a to nielen ako regulátora, ale aj ako zdravej konkurencie pre privátnych poskytovateľov, keďže trh prakticky nefunguje. Je zmonopolizovaný a deformovaný oligarchami s prepojením na vládnych politikov. 

Rezort zdravotníctva je jedným z najkomplikovanejších a zároveň politicky najcitlivejších. Minister musí čeliť obrovskému množstvu záujmových skupín. Pokiaľ chceme v zdravotníctve presadiť novú víziu, ktorá presiahne jedno volebné obdobie a zaviesť potrebné reformné opatrenia, tento rezort sa v nasledujúcej vláde musí stať premiérskou témou. Celá vládna koalícia by mala byť zaangažovaná na dosiahnutí spoločného cieľa. Okrem premiéra na ňom musia participovať aj ministri financií a sociálnych vecí, rodiny a práce. 

   

Naše riešenia 

Riadená zdravotná starostlivosť 

Naším cieľom je riadená starostlivosť o pacienta: od prevencie, cez kvalitnú starostlivosť, doliečenie, rehabilitáciu až po starostlivosť o chronické ochorenia. Pacient má prechádzať cez vyšetrenia hladko, bez hľadania nemocnice a lekára, termínu ošetrenia, postupu diagnostiky a liečby, aby bolo o neho čo najlepšie postarané. Potrebujeme prejsť od výkonovej starostlivosti k zdravotnej starostlivosti zameranej na výsledok. Cieľom nemá byť čo najdlhšie liečenie, ale čo najrýchlejšie vyliečenie a dosiahnutie najvyššej možnej kvality života. 

Pacient bude vyšetrený a liečený v stanovenej maximálnej čakacej lehote a v zákonom určenej geografickej dostupnosti. Inak získa nárok na preplatenie zdravotnej starostlivosti u nezmluvného lekára, hoci aj v inom štáte EÚ. 

1. Vypracujeme analýzu spotreby zdravotnej starostlivosti, ktorá bude zohľadňovať aj regionálne špecifiká. 

2. Na základe dát definujeme potrebu a rozmiestnenie infraštruktúry. Navrhneme siete poskytovateľov s jasne definovanými parametrami. 

3. Navrhneme zmeniť výnos o materiálno-technickom a personálnom vybavení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

4. Vypracujeme plán dobudovania a vybudovania novej infraštruktúry. Do budovania sa aktívne zapojí aj štát. 

    

Starostlivosť o zdravie ľudí 

Podľa štúdie McGinnis vplýva na naše zdravie 40 percentami náš životný štýl a len 10 percentami poskytnutá zdravotná starostlivosť. Ľudia na Slovensku sa v plnom zdraví dožívajú len okolo 56 rokov, priemerná žena sa lieči na chronické ochorenia 25 rokov a muž 18 rokov. Rastúci podiel prestarnutého obyvateľstva a predlžujúci sa vek dožitia robia náš zdravotný systém neudržateľným. Akékoľvek zmeny v zdravotníctve by mali vychádzať z opatrení, ktoré predĺžia život ľudí v plnom zdraví. Nielen fyzickom ale aj duševnom. Toto sa vráti vo vyššej produktivite práce, ušetrených zdrojoch na zdravotnú starostlivosť a v spokojnosti občanov. 

5. Navrhneme, aby Úrad verejného zdravotníctva v spolupráci s pacientskymi organizáciami rozbehol Národný program podpory zdravia (NPPZ) a vzdelávanie obyvateľstva o zdravom spôsobe života. V kampani budú odporúčania a opatrenia už od narodenia dieťaťa. Ministerstvo zdravotníctva premenujeme na Ministerstvo zdravia. 

6. V rámci NPPZ navrhneme zaviesť plošné opatrenia na redukciu ovplyvniteľných rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení, vybraných onkologických ochorení a porúch držania tela. 

7. Pre deti, študentov a ľudí so sedavým zamestnaním navrhneme programy na správne držanie tela a posilnenie chrbtového svalstva, ktoré budú hradené z verejného zdravotného poistenia. 

8. Vytvoríme medzirezortnú platformu pre duševné zdravie so zastúpením dotknutých rezortov a účastníkov v oblasti duševného zdravia. Podporíme prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť (komunitné centrá – podporné skupiny, denné psychiatrické stacionáre). 

9. Aktualizujeme Národný program duševného zdravia (vrátane vytvorenia a realizácie akčného plánu) a uskutočníme populačný prieskum duševného zdravia. 

10. Cez systém eZdravie navrhneme zaviesť kalendár preventívnych prehliadok a skríningových vyšetrení. Ak ho jednotlivec dodrží, bude mu v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia vyplatený bonus. 

11. Navrhneme rozšíriť sieť poskytovateľov, ktorí budú poskytovať niektoré typy skríningových vyšetrení. Okrem lekárov ich budú môcť vykonávať aj farmaceuti a zdravotné sestry. 

12. Zavedieme povinnosť objednávať pacienta na preventívne prehliadky a skríningové vyšetrenia na presne určený čas. 

13. Navrhneme vytvoriť portál s dôležitými informáciami o podpore zdravia, zdravého životného štýlu a poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Bude obsahovať prístup k čakacím zoznamom, mape dostupnosti starostlivosti, k hodnoteniu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Umožní tiež pacientovi podať na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sťažnosť alebo podnet. 

14. Navrhneme zákonom posilniť postavenie pacientskych organizácií pri tvorbe legislatívy a pri revízii liekov a zabezpečíme ich nezávislé financovanie. 

15. Navrhneme protokoly s časovými limitmi pre diagnostiku a liečbu. Urýchlene ich zavedieme u najčastejších príčin odvrátiteľných úmrtí na Slovensku. Navrhneme povinnosť vykonať operačné zákroky pri nádorových ochoreniach do 14 dní od indikácie operácie klinickým onkológom. 

    

Zlepšenie podmienok pre zdravotníkov 

Zdravotnícki pracovníci sú najväčšou hodnotou zdravotníctva. Pre marazmus v odvetví však ich počet rapídne klesá, rovnako ako aj záujem absolventov o prácu na Slovensku. Vzdelávanie a potrebná prax zdravotníckeho špecialistu trvá roky. Je tragédiou, že až 25 percent slovenských absolventov lekárskych fakúlt odchádza pracovať do zahraničia. Len malá časť z tých, ktorí študujú v zahraničí, sa plánuje vrátiť na Slovensko. Pri zdravotných sestrách je to ešte horšie, iba 44 percent z nich sa po škole zamestná v slovenskom zdravotníctve. Za posledných 15 rokov prišla krajina o 10-tisíc sestier. Pokiaľ sa neprijmú zásadné opatrenia, v priebehu 5 až 10 rokov skolabujú siete všeobecných lekárov a zdravotný systém ochromí akútny nedostatok sestier. 

16. Zasadíme sa o dôstojné a motivujúce podmienky pre prácu v štátnych nemocniciach, vrátane zamestnaneckých benefitov, možností vzdelávania a kariérneho postupu. 

17. Navrhneme zvýšenie platov zdravotným sestrám (približne o 20%), aby sme sa dostali na úroveň 110 percent priemernej mzdy v hospodárstve. Inak sa sestry budú zamestnávať v iných odvetviach hospodárstva alebo v zahraničí. Po zavedení opatrenia očakávame návrat časti sestier, najmä opatrovateliek z cudziny a vyšší záujem absolventiek o prácu v zdravotníctve. 

18. V štátnych nemocniciach navrhneme zaviesť zvyšovanie tarifných platov sestier a lekárov aj na základe dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov. 

19. Navrhneme zákonnú povinnosť striktného dodržiavania personálnych normatívov. 

20. Budeme monitorovať dodržiavanie Zákonníka práce, vrátane vyplácania rizikových príplatkov, stravy a osobných ochranných prostriedkov. 

21. Navrhneme zvýšiť právomoci zdravotných sestier na úroveň vysokoškolsky vzdelaného zdravotníckeho profesionála, aby mohli prevziať časť kompetencií lekárov. 

22. Navrhneme zrušiť premenovanie zdravotných asistentov na praktické sestry, zdravotným asistentom ponecháme zvýšené kompetencie. 

23. Vytvoríme vzdelávací plán pre zdravotníckych asistentov, ktorý umožní záujemcom získať vzdelanie aj bez maturity. Navrhneme zavedenie špeciálnych vzdelávacích programov pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít. 

24. Marginalizované komunity zapojíme do skríningových iniciatív terénnych pracovníkov a navrhneme mobilné riešenia (mobilné mamografy, gynekologické ambulancie). 

25. Navrhneme, aby súčasťou štátnej skúšky absolventov lekárskych fakúlt boli dobrovoľné výberové konania na novootvorené rezidentské a doktorandské miesta v štátnych nemocniciach, aj na základe potrieb VÚC pre ambulancie špecialistov. Ich druh a počet stanoví ministerstvo zdravotníctva na základe reálnej potreby. 

26. Navrhneme, aby pri splnení podmienok mal lekár záruku maximálnej časovej lehoty, v ktorej sa mu umožní vykonať špecializovanú skúšku na pracovisku. Spolu s odbornými spoločnosťami prehodnotíme trvanie a obsah atestačnej prípravy. 

27. Ženám s maloletými deťmi, ktoré pracujú v štátnych nemocniciach, umožníme zladenie ich pracovného a rodinného života. 

28. Ponecháme súčasný model valorizácie miezd zdravotníckych pracovníkov, v štátnych nemocniciach k nemu navrhneme pridať motivačný zásluhový systém príplatkov na základe jasne merateľných kvalitatívnych ukazovateľov, spokojnosti pacientov a úrovne vzdelávania neatestovaného personálu. 

29. Do štátnych zdravotníckych zariadení navrhneme zaviesť moderné informačné technológie, ktoré výrazne znížia administratívnu záťaž pracovníkov. 

30. V spolupráci s VÚC navrhneme zatraktívniť rezidenčný program pre všeobecných lekárov. Budú sa môcť vzdelávať s prísľubom zriadenia ambulancie na konkrétnom mieste v regióne. 

31. Navrhneme vytvoriť legislatívne podmienky na odborné stáže pre ambulantných špecialistov na príslušných oddeleniach ich spádových nemocníc a podmienky na realizovanie výkonov pre ich pacientov v štátnych nemocniciach. 

32. Navrhneme reformovať povinné postgraduálne vzdelávanie. Navrhneme zaviesť presné protokoly merania kvality kontinuálneho vzdelávania a poskytovanej zdravotnej starostlivosti a systém mentorov, ktorí ich budú pravidelne kontrolovať a výsledky oznamovať ÚDZS. V prípade vážnych nedostatkov, ktoré nebudú v stanovenom čase odstránené, podá ÚDZS návrh na Slovenskej lekárskej komory (SLK) na zrušenie licencie lekára na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

33. Navrhneme posilniť kompetencie farmaceutov v lekárňach a obmedziť právomoci nefarmaceutov v lekárňach, aby sa lekárne stali miestom prospievajúcim k zdraviu, nie obchodmi s liekmi. 

34. Lekárskym fakultám navrhneme vytvoriť podmienky na prijímanie väčšieho počtu študentov zo SR. 

35. Umožníme bezbariérový návrat slovenských zdravotníkov na Slovensko. Pre lekárov a sestry so vzdelaním z EÚ navrhneme urýchlené uznávanie vzdelania a špecializácie, pridelenie kódov a registrácie v SLK na jednom mieste. 

36. Navrhneme transparentne zadefinovať súbor odborných vedomostí a praktických zručností na preskúšavanie kvalifikovaného personálu z krajín mimo EÚ tak, aby kvalitní zahraniční záujemci zostali pracovať na našom trhu. 

37. Zdravotníckym pracovníkom navrhneme znížiť si daňový základ o výdavky súvisiace s absolvovanými vzdelávacími podujatiami. 

   

Reforma ambulantnej starostlivosti 

Pilierom zdravotnej starostlivosti musí byť kvalitná primárna ambulantná sféra s vysokým podielom vyšetrených pacientov, ktorí už nemusia ísť k špecialistom. Vo vyspelých štátoch je tento podiel nad 90 percentami. Vyžiada si to zásadne posilniť kompetencie všeobecných lekárov a zdravotných sestier. Každé efektívne investované euro do primárnej sféry sa mnohonásobne vráti v úsporách na zdravotnej starostlivosti. Zmeny budeme robiť s ohľadom na starších lekárov, ktorých nevyhnutne potrebujeme. Priemerný vek všeobecného lekára sa približuje k 60 rokom. Pokiaľ nenastane zmena, primárna sféra o 5 až 10 rokov skolabuje. Všeobecný lekár by pacientovi mal vedieť pomôcť a vyriešiť 80 percent jeho ťažkostí. Ak sa rozhodne poslať ho ďalej, má byť informovaný, kde sa nachádza. 

38. Zasadíme sa o zavedenie 24/7 nonstop telemedicínskej konzultačnej linky pre pacientov. Na jej prevádzku by prispievali zdravotné poisťovne a zabezpečovali by ju vyškolení zdravotnícki profesionáli. Eliminujeme tým zbytočné návštevy lekára a pacientom zrýchlime diagnosticko-terapeutický postup. 

39. Zmenou legislatívy a v spolupráci s VÚC navrhneme zjednodušiť otváranie nových ambulancií v regiónoch s nedostatkom všeobecných lekárov, využijeme aj motivačné bonusy (pôžičky, dotácie, nájomné byty). 

40. Navrhneme zvýšenie kompetencií VÚC pre prideľovanie povolení v ambulantnom segmente a pri manažovaní tvorby siete. Vytvoríme podmienky pre spoluprácu s nemocnicami pri vytváraní rezidentských miest pre ambulantných špecialistov. 

41. Navrhneme aktualizovať sieť ambulancií všeobecného lekára tak, aby bola zachovaná dostupnosť do 30 minút pre každého občana. 

42. Navrhneme, aby ministerstvo po splnení požiadaviek poskytlo dotáciu na pracovníka, ktorý vytvorí všeobecným lekárom v regióne administratívne zázemie (backoffice) na objednávanie a komunitné sieťovanie poskytovateľov zdravotných služieb (Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti - ADOS, mobilný hospic, integrácia sociálneho a zdravotného systému, a i.). 

43. Na odľahčenie administratívnej záťaže a zrýchlenie vyšetrenia pacienta zabezpečíme pre ambulancie všeobecných lekárov možnosť výhodného nákupu elektronickej recepcie a skríningu duševného zdravia. 

44. Navrhneme zrušiť povinnosť všeobecných lekárov slúžiť na ambulanciách pohotovostných služieb. Vytvoríme ambulancie urgentnej starostlivosti s nepretržitou prevádzkou (viac v reforme akútnej a urgentnej starostlivosti). 

45. Navrhneme posilniť kompetencie sestier, aby mohli pacientov samostatne vzdelávať o zdravom životnom štýle, robiť prevenciu, liečiť nekomplikované akútne infekcie a predpisovať chronickú liečbu. 

46. Vzhľadom na nové kompetencie zabezpečíme pre lekárov a sestry kvalitnejšie vzdelávanie a dostupné možnosti dovzdelávania sa (kurzy, školenia, certifikáty). 

47. Navrhneme zrušiť preskripčné a indikačné obmedzenia všeobecných lekárov. Cieľom je, aby lekári boli schopní samostatne riešiť väčšinu chronických ochorení a vykonávať aj drobné chirurgické zákroky. 

48. Vstup do primárnej sféry umožníme aj ostatným lekárskym špecialistom. 

49. Navrhneme zaviesť inovatívnu formu odmeňovania, ktorá bude pozostávať z kapitačnej platby, ktorú zabezpečí VÚC (bude vyjadrením platby za všetky štandardné úkony všeobecného lekára) a výkonovej zložky (za poskytnuté výkony nad rámec štandardných úkonov). Budú ich preplácať poisťovne. 

50. Na základe vzorca kapitačnej platby bude pre lekára výhodné spolupracovať s kolegami v regióne v integrovaných centrách a zamestnávať viac sestier (degresívna kapitačná platba pri neoptimálnom personálnom zabezpečení ambulancie alebo centra). Pre zabezpečenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti navrhneme stanoviť optimálny počet pacientov na jednu sestru. 

51. Cez systém eZdravie zavedieme bezplatné objednávanie sa na vyšetrenie k lekárovi. Bude sa povinne využívať na objednávanie sa na preventívne prehliadky, vyšetrenia u špecialistov a termíny hospitalizácií. 

52. Navrhneme, aby sa indikované vyšetrenie u špecialistu objednávalo v stanovenej geografickej dostupnosti a do maximálnej časovej lehoty, ktorú určia odborníci. V prípade, že poisťovňa nebude mať v danom regióne dostatočné kapacity, pacientovi bude musieť preplatiť liečbu aj u nezmluvného lekára. 

53. Pre ambulantných špecialistov navrhneme zaviesť nový katalóg výkonov, ktorý zabezpečí nové finančné ohodnotenie poskytnutej zdravotnej starostlivosti. 

54. Platobnými mechanizmami podporíme zavádzanie inovatívnych moderných technológií, ako telemedicína, technológie podpory starostlivosti v prostredí domova, autodiagnostika a iné.  

   

Reforma akútnej a urgentnej starostlivosti 

Veľkú časť odvrátiteľných úmrtí na Slovensku spôsobuje nesprávna akútna a urgentná zdravotná starostlivosť. Operačné stredisko zdravotnej záchrannej služby si dostatočne neplní koordinačnú a riadiacu činnosť. Ambulancie zdravotnej záchrannej služby (ZZS) sami rozhodujú, kam pacienta dovezú. Často zvolia nemocnicu, ktorá sa o pacienta nevie adekvátne postarať, čím sa predĺži doba ošetrenia. To môže mať pri niektorých diagnózach quintetu prvej hodiny (srdcový infarkt, náhla cievna mozgová príhoda, závažná trauma, dusenie, zastavenie obehu) fatálne následky, resp. môže spôsobiť invaliditu. 

Výberové konania na zdravotnú záchrannú službu a vrtuľníkovú záchrannú službu (VZS) traumatizujú odbornú aj laickú verejnosť. Nie sú v súlade s európskou legislatívou a vykazujú známky klientelizmu a korupcie. Systém urgentnej medicíny je súčasťou civilnej obrany štátu, preto by ho mal mať vo svojej gescii. 

55. Navrhneme zavedenie komunikačných, klinických a indikačných protokolov pre Operačné stredisko ZZS s cieľom správne indikovať výjazd rýchlej zdravotnej služby, potrebu lekára pri zásahu a smerovanie pacienta na miesto adekvátnej liečby. Úlohou operačného strediska a nových platobných mechanizmov bude odbremeniť systém od zbytočných výjazdov a prevozov pacienta do nemocnice. 

56. Navrhneme zmeniť platobný mechanizmus na kombináciu kapitačnej stand-by platby a výkonovej zložky, ktorá bude motivovať k vyriešeniu problému na domácej adrese, systém bonusov a malusov na základe monitoringu kvality poskytnutej zdravotnej starostlivosti. 

57. Navrhneme zaviesť transportné a liečebné protokoly, určíme presné parametre a spôsob fungovania systému pre pacientov s diagnózou quintetu prvej hodiny s cieľom stratifikácie vysokošpecializovanej starostlivosti a čo najrýchlejšej dopravy na miesto definitívnej liečby. 

58. Navrhneme dobudovať sieť endo-vaskulárnych intervenčných centier, iktových centier a trauma centier s cieľom zabezpečiť optimálnu dostupnosť vysokošpecializovanej starostlivosti. 

59. Navrhneme zmenu výnosu ministerstva zdravotníctva o materiálno-technickom a personálnom vybavení, aby sa vybudovala sieť urgentných príjmov s európskym štandardom. 

60. Cez zmenu požiadaviek na materiálno-technické, personálne vybavenie a platobný mechanizmus vytvoríme tlak na poskytovateľov ZZS a VZS, aby mali kvalitnejšie služby a zvyšovali efektivitu zdravotnej starostlivosti. 

61. Navrhneme kontrolovať dodržiavanie personálneho vybavenia cez ÚDZS, čím predídeme zamestnávaniu nekompetentných zdravotníckych pracovníkov. 

62. Kontrolou cez Inšpektorát práce zabránime porušovaniu legislatívy a práv zamestnancov ZZS a VZS. 

63. Navrhneme reformu poskytovania pohotovostných ambulancií. Pre spádové oblasti so 150-tisíc ľuďmi vytvoríme ambulancie urgentnej starostlivosti (AUS) s nepretržitou prevádzkou. Bude ich prevádzkovať zdravotnícky personál s kompetenciou v akútnej medicíne, ktorá bude súčasťou rendez-vous systému akútnej a neodkladnej ZZS. AUS nahradia a kvalitatívne zlepšia ambulancie pohotovostnej služby. 

64. Navrhneme opatrenia na urýchlené zvýšenie počtu zdravotníckeho personálu s kompetenciou v akútnej medicíne. 

65. Navrhneme zaviesť monitoring a zverejňovanie kvalitatívnych ukazovateľov v akútnej a urgentnej starostlivosti. 

66. Navrhneme zaviesť povinnú certifikáciu pre poskytovateľov akútnej a neodkladnej starostlivosti. 

67. Navrhneme optimálne materiálno-technické, personálne a prevádzkové požiadavky na fungovanie oddelení urgentnej starostlivosti. 

68. Navrhneme zmenu zákona o ZZS. ZZS a VZS bude opäť vykonávať štátna organizácia, pri VZS to bude ministerstvo vnútra. Jej zamestnanci budú mať rovnaké benefity a pracovno-právne postavenie ako príslušníci policajného a hasičského zboru. 

69. Navrhneme prijať legislatívu, ktorá zvýši kvalitu dopravnej zdravotnej služby a umožníme jej prevádzku aj menším poskytovateľom. 

   

Fungujúce nemocnice 

Väčšina štátnych, regionálnych, ale aj súkromných nemocníc je v zlom stave. Dôvodom enormného zadlžovania sa a astronomického investičného dlhu väčšiny štátnych nemocníc je najmä neférový platobný mechanizmus, politicky dosadený manažment a absencia koordinácie štátnej nemocničnej siete. Najhoršie je na tom Univerzitná nemocnica v Bratislave. 

Naším cieľom je, aby nemocnice boli moderné, efektívne prispievali k zníženiu čakacích lehôt, slúžili pacientom aj zdravotníkom. Mali by koncentrovať akútnu a intervenčnú starostlivosť v regióne, ktorý im zabezpečí dostatočný objem kvalitných výkonov. Stratifikáciou musíme zabezpečiť, aby bola zdravotná starostlivosť do určitej úrovne dostupná lokálne či regionálne. Iba za špecializovanou starostlivosťou by mal pacient cestovať ďalej. Nové technológie a moderné trendy nútia zamýšľať sa nad koncepciou výstavby nových nemocníc. Slovensko nevyhnutne potrebuje čo najrýchlejšie postaviť koncovú národnú nemocnicu. 

70. Navrhneme zabezpečenie optimálneho nastavenia a úplnú funkčnosť DRG úhradového mechanizmu s pripočítateľnými položkami. Nastavíme kontrolovanie výsledku liečby a dodržiavanie protokolov. 

71. Navrhneme vytvorenie holdingu štátnych nemocníc - novú organizačnú štruktúru s jasnými riadiacimi vzťahmi a kompetenciami. Bude ju mať na starosti existujúci Úrad pre riadenie podriadených organizácií (ÚRPO), ktorý treba sfunkčniť. 

72. Pre nemocnice navrhneme centrálne riadenú prípravu rozpočtu a priebežné vyhodnocovanie. 

73. Navrhneme, aby ÚRPO zriadilo centrum zdieľaných služieb. Jeho náplňou bude finančné riadenie, obstarávanie, kontroling a riadenie synergií. 

74. Do všetkých nemocníc navrhneme zaviesť jednotný ekonomický softvér, ktorý zabezpečí prehľad o hospodárení v reálnom čase. 

75. Navrhneme zaviesť centrálne obstarávanie, riadenie platieb a viacstupňové schvaľovanie objednávok a zmlúv s prahovými hladinami. 

76. Zasadíme sa o transparentný a nepolitický výber riaditeľov nemocníc. Riaditelia budú musieť podávať majetkové priznania pred nástupom do funkcie, budú motivačne ohodnotení. V prípade nehospodárneho nakladania alebo podvodu budú niesť osobnú zodpovednosť. 

77. Navrhneme koncepciu ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bude odrážať potreby SR do roku 2030. 

78. Predstavíme projektový zámer výstavby 25 nových nemocníc za 25 rokov s nákladmi približne 60 miliónov eur za lokálnu nemocnicu pre spádovú oblasť 200-tisíc ľudí. Počas volebného obdobia navrhneme postaviť dve nemocnice, ďalšie dve by mali byť tesne pred dokončením a štyri v príprave. 

79. Navrhneme zreformovať nemocničnú sieť na základe regionálnej potreby tak, aby bola zabezpečená dostupnosť, efektivita a kvalita poskytovaných služieb a aby sme nemocniciam zabezpečili dostatočný prílev financií. 

80. Budeme presadzovať, aby bola do piatich rokov vybudovaná komplexná koncová univerzitná nemocnica v Bratislave na Rázsochách. Okrem bežnej zdravotnej starostlivosti bude zabezpečovať terciárnu starostlivosť pre spádovú oblasť od Trenčína po Trnavu a kvartérnu starostlivosť pre celé Slovensko. Pre zrýchlenie jej výstavby pripravíme zákon o strategickej investícii - Lex Rázsochy. 

81. Budeme pokračovať v projekte výstavby novej Martinskej univerzitnej nemocnice. 

82. Navrhneme zaviesť systémové zmeny pre zvýšenie počtu transplantovaných orgánov, najmä obličiek. Zasadíme sa o zvýšenie počtu odberov u darcov s nebijúcim srdcom a párové (reťazové) transplantácie. Zavedieme bonifikáciu spolupracujúcich oddelení anestézie a intenzívnej medicíny. 

   

Starostlivosť o seniorov, bezvládnych a následná zdravotná starostlivosť 

Vyspelosť spoločnosti sa meria aj podľa toho, ako dokáže integrovať seniorov do spoločnosti a postarať sa o zomierajúcich, dlhodobo chorých a zdravotne postihnutých. Povinnosťou štátu je vytvoriť podmienky (legislatívne, finančné) a budovať povedomie o spolupatričnosti so starými ľuďmi a tými, ktorí trpia. Choroba alebo starnutie dostane človeka do stavu, keď je krehký a zápasí s pocitmi zbytočnosti a opustenosti. To najcennejšie, čo mu môžeme dať, je starostlivosť s dôstojným zaobchádzaním v čo najznámejšom prostredí. Chceme podporovať domácu starostlivosť a aktivity, ktoré vedú k budovaniu komunity a začleňovaniu seniorov a dlhodobo chorých do spoločnosti. 

Zdravotná a sociálna starostlivosť sú navzájom prepojené nádoby. Starostlivosť o zdravie sa odráža aj vo výdavkoch v sociálnej oblasti. Prepojenie je potrebné najmä v dlhodobej starostlivosti. Spoločné spravovanie financií oboch oblastí by prinieslo kvalitnejšie služby a vyššiu efektívnosť pri čerpaní zdrojov na potreby ľudí. Naším zámerom je preto vytvoriť predpoklady na vznik Ministerstva zdravia a sociálnych služieb. 

83. Navrhneme zriadiť nadrezortnú platformu pre riadenie a rozvoj zdravotnej starostlivosti o dlhodobo chorých pacientov. Navrhneme legislatívne požiadavky na prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti v zariadeniach pre dlhodobo chorých. 

84. Budeme analyzovať možnosť vytvorenia Ministerstva zdravia a sociálnych služieb pre veľký prienik agendy rezortov zdravotníctva a sociálnych vecí. Súčasťou analýzy bude aj vytvorenie spoločnej rozpočtovej platformy príjmov a výdavkov. Kroky v tejto oblasti sa musia koordinovať s procesom zjednocovania výberu daní, ciel a odvodov (UNITAS) a s analýzou kompetencií rezortov a ústredných orgánov štátnej správy. 

85. Navrhneme aktualizáciu a rozšírenie definície odkázanosti (zdravotnej, sociálnej). Štátnu dávku (príspevok) v odkázanosti naviažeme na osobu, nie na zariadenie. 

86. Navrhneme nastavenie nárokov, ktoré plynú z odkázanosti podľa úrovne (výnimky z platenia liekov, doplácania za sociálne služby, príspevky na rôzne služby). 

87. Podporíme starostlivosť o bezvládnych a chronicky chorých v domácom prostredí prostredníctvom Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) a mobilných paliatívnych tímov. Budeme podporovať rodinnú a komunitnú starostlivosť a sieťovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

88. Navrhneme nový systém financovania dlhodobej starostlivosti. Okrem zdrojov verejného poistenia a sociálneho systému zavedieme aj dobrovoľné formy financovania: ošetrovateľské pripoistenie pre mladých a reverznú hypotéku pre starých ľudí. 

89. Zadefinujeme a navrhneme zaviesť včasný operatívny manažment následnej starostlivosti o bezvládnych (bude súčasťou dokumentácie po hospitalizácii pacienta) hneď po prepustení z nemocnice. 

90. Pre chronicky chorých pacientov, odkázaných na celodennú pomoc druhých, navrhneme posilniť sieť domovov ošetrovateľských služieb s kvalifikovanými sestrami. 

91. Navrhneme štandardy kvality, ktoré budú podmienkou pre poskytovanie dlhodobej ošetrovateľskej služby. 

92. Navrhneme zjednotiť posudkové činnosti. 

93. Podporíme aktívny životný štýl seniorov vytváraním komunitných centier, ktoré budú poskytovať kultúru, vzdelávanie, skupinové športové aktivity. 

94. Posilníme dôstojné postavenie seniorov začlenením v komunite cez komunitné programy zamerané na dobrovoľníctvo. Podporíme medzigeneračnú integráciu dôchodcov. 

95. V spolupráci s VÚC navrhneme vytvoriť denné komunitné stacionáre, ktoré budú poskytovať aj psychologickú a sociálnu starostlivosť o dlhodobo chorých. 

96. Pripravíme programy pre kontinuálne vzdelávanie domácich ošetrovateliek, navrhneme im zabezpečiť kvalitné finančné ohodnotenie a v spolupráci s obcami a VÚC aj nájomné byty. 

97. Navrhneme schému doliečenia pacienta po prepustení z akútneho lôžka pacienta, najmä po operáciách pohybového aparátu, náhlej cievnej mozgovej príhode a infarkte myokardu. 

98. Pre pacientov s komplexnými paliatívnymi potrebami navrhneme zabezpečiť adekvátnu paliatívnu starostlivosť. Budeme podporovať vznik paliatívnych oddelení, paliatívnych konziliárnych služieb a paliatívnych ambulancií v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zároveň sa budeme usilovať o plošné pokrytie komplexných paliatívnych potrieb na Slovensku mobilnými a kamennými hospicmi. 

99. Navrhneme zaviesť povinný predmet paliatívna starostlivosť v rámci pregraduálnej výuky medikov a ošetrovateľstva a prehodnotíme postgraduálne štúdium v odbore paliatívna medicína. 

100. Navrhneme legislatívne zabezpečiť možnosť pacienta spísať svoju medicínsku vôľu (dispozíciu pacienta) a výber svojho právneho zástupcu v medicínskych otázkach. 

101. Nepodporíme žiadnu snahu o zavedenie aktívnej alebo pasívnej eutanázie alebo asistovanej samovraždy. 

   

Dostupné lieky 

Dostupnosť liekov je jedným zo základných práv pri zdravotnej starostlivosti. Dnes často dochádza k výpadku dôležitých liekov v nemocniciach a lekárňach. V posledných revíziách cien liekov sa stalo, že niektorým pacientom neúmerne stúpli doplatky za životne dôležité lieky. Spomedzi krajín V4 máme najnižší počet moderných onkologických liekov hradených z verejného zdravotného poistenia. O polovicu menej ako v Poľsku a takmer štyrikrát menej ako má Česko. 

102. Navrhneme sprehľadniť kategorizačný proces, aby liek s rovnakou účinnou látkou alebo na liečbu tej istej diagnózy mal rovnakú úhradu z verejného zdravotného poistenia. 

103. Navrhneme zaviesť centrálne nákupy najpoužívanejších liekov pre nemocnice a lekárne. Ich odberateľov budeme bonifikovať. 

104. Revízie ceny liekov navrhneme robiť len po prediskutovaní s odbornými spoločnosťami, po pripomienkach pacientskych organizácií. Následne budeme lekárov a verejnosť včas informovať o zmenách. Pre pacientov, nastavených na drahší variant liečby, sa cena doplatku v lekárni nezmení. 

105. V základnom balíku zdravotnej starostlivosti navrhneme zaviesť povinnosť začať liečbu pacienta generickou preskripciou alebo najlacnejším originálnym liekom. Zmeniť liečbu za inú, s tým istým doplatkom, bude môcť lekár len v prípade, že mu poisťovňa schváli žiadosť o výnimku. V nej bude musieť preukázať medicínsky opodstatnené dôvody na zmenu. 

106. Navrhneme zlepšiť podmienky pre vstup účinných inovatívnych liekov na náš trh. Čo najrýchlejšie sa budeme snažiť pacientom na Slovensku sprístupniť moderné inovatívne lieky kategorizované v krajinách V4. 

107. Navrhneme centrálny nákup vysoko nákladových liekov slovenskými zdravotnými poisťovňami, budeme sa aktívne zapájať do prebiehajúcej iniciatívy medzi krajinami V4. 

108. Navrhneme, aby nové inovatívne lieky a zdravotné pomôcky boli pred ich registráciou na našom trhu posudzované agentúrou HTA (Health technology assesment/hodnotenie zdravotných technológií), ktorú prepojíme s EUnet HTA (Európskou agentúrou pre spoluprácu HTA v krajinách EÚ). 

109. Poisťovniam navrhneme zadefinovať jasné, jednotné a transparentné kritériá pre schválenie liečby na výnimku. Rozhodnutie bude preskúmateľné ÚDZS. Nárok bude musieť byť posúdený do 7 dní od prijatia žiadosti. Rovnaká lehota bude aj na preskúmanie odvolania. 

110. Navrhneme transparentnejšie kategorizovanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu, zavedieme systém zadávania unikátnych kódov pre nekategorizovaný špeciálny zdravotnícky materiál. 

111. Navrhneme zaktualizovať a prepojiť zdravotnícke pomôcky v zdravotnom a sociálnom systéme. 

112. Navrhneme zaviesť zmysluplné demograficko-geografické kritériá na otvorenie novej lekárne. Budeme sa usilovať o zachovanie tradičného lekárnického povolania. 

   

Dáta, digitalizácia a inovácie 

Efektívny zber dát je nevyhnutný pre správne porozumenie toho, ako systém funguje a aké zmeny sú nevyhnutné pre jeho zlepšenie. Žiaľ na Slovensku máme problém s konzistentnosťou vo vykazovaní a nízkou validitou zozbieraných údajov. Dobré dáta nám umožnia porovnávať a sledovať kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a tiež predvídať vývoj poskytovania zdravotnej starostlivosti. Je nevyhnutné stanovenie merateľných ukazovateľov a zjednotenie výkazníctva. Slovensko zaostáva v implementácií zdravotníckych inovácií, nemá vytvorené adekvátne podmienky vstupu inovatívnych technológií a postupov. 

113. Dohliadneme na finalizáciu a doladenie systému eZdravie. 

114. Čo najskôr navrhneme zaviesť identifikáciu pacienta pri poskytovaní zdravotnej služby. Toto opatrenie má potenciál ušetriť desiatky miliónov eur. 

115. Navrhneme znížiť obsah a počet registrov a výkazov, odstrániť duplicity vo vykazovaní do zdravotných poisťovní a Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). 

116. Navrhneme v nemocniciach zaviesť oddelenie na výkazníctvo a funkciu dátového manažéra zodpovedného za jednotlivé výkazy a registre. 

117. Prostredníctvom HTA agentúry budeme systematicky vyhodnocovať nové technológie a sledovať trendy vývoja.  

   

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) 

Štát musí zabezpečiť efektívne a nezávislé kontrolovanie kvality zdravotnej starostlivosti a protokolov liečby. Na tento účel navrhneme posilnenie ÚDZS. 

118. Vrátime úradu nezávislosť a profesionalitu. 

119. Navrhneme rozšíriť kompetencie a právomoci úradu v oblasti bezpečnosti pacienta a kontroly kvality zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov. 

120. Navrhneme, aby poskytovateľ poberajúci prostriedky z verejných zdrojov mal zavedený vhodný systém riadenia kvality zdravotnej starostlivosti, ktorý bude súčasťou systému riadenia kvality zdravotnej starostlivosti ÚDZS. 

121. Vytvoríme systém hlásenia podozrenia z pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti bez obavy o postih nahlasovateľa. 

122. Navrhneme rozšíriť kompetencie úradu v edukácii pri implementácii DRG. 

123. Navrhneme transparentné riešenie obhliadok mŕtvych a patologických pitiev. 

   

Stabilita financovania a fungujúci poistný systém 

Bez predvídateľného financovania nie je možné robiť v zdravotníctve potrebné zmeny, ani plánovať investície a rozvoj. Vládni politici neustále menili platby za poistencov štátu, zámerne podfinancovávali rezort, aby ho potom nesystémovo dofinancovávali. Pacienti sa často stávali rukojemníkmi sporov medzi poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Tí im hrozili, že im neumožnia akútnu zdravotnú starostlivosť, alebo podmieňovali vyšetrenie priamymi platbami. 

Čakacie lehoty sa predlžujú, nemocnice chátrajú, zdravotníctvo nemá žiadnu dlhodobú víziu či koncepciu rozvoja. Súčasný systém financovania najviac vyhovuje súkromným poisťovniam, ktoré vykázali v posledných rokoch rastúce zisky. No neodrazilo sa to na kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti pre ich poistencov. Súťaž medzi zdravotnými poisťovňami prakticky nefunguje. Systém je nespravodlivý. 

Štát umožnil, že poistenie, ktoré platia ľudia na zdravotnú starostlivosť pre chorých, môžu súkromné poisťovne vykazovať ako svoj zisk, keď nakúpia menej zdravotnej starostlivosti alebo menej zaplatia poskytovateľom starostlivosti. Ak máme mať na trhu viac poisťovní, musia vedieť medzi sebou súťažiť a zároveň všetkým pacientom zabezpečiť štandardnú zdravotnú starostlivosť. Inak bude riešením prechod na unitárny systém verejného zdravotného poistenia, optimálne so spoločným spravovaním zdravotných a sociálnych odvodov. 

124. Navrhneme odpolitizovať financovanie zdravotníctva a naviažeme ho na hrubý domáci produkt. Jeho podiel budeme postupne zvyšovať tak, aby sme sa približovali k európskemu priemeru. Navrhneme zvyšovanie každoročne minimálne o 0,1 percenta HDP. 

125. Cez programový rozpočet navrhneme zabezpečiť spravodlivejšie rozdeľovanie zdrojov v zdravotníctve. Navrhneme zaviesť štruktúrované kolektívne vyjednávanie, poradný orgán ministra zdravotníctva. Jeho súčasťou budú ekonomickí a zdravotnícki experti, zástupcovia VÚC, pacientska organizácia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a poisťovne. 

126. Na stavbu nových nemocníc navrhneme vytvoriť štátny investičný fond. Financovaný bude z rozpočtu kapitoly ministerstva zdravotníctva – kapitálové výdavky, z lepšieho výberu DPH a zisku poisťovní. 

127. Navrhneme zadefinovať štandardnú zdravotnú starostlivosť: základný balík garantovanej bezplatnej starostlivosti s ohľadom na geografickú dostupnosť a maximálne čakacie lehoty. Tie budú stanovené na základe odborných odporúčaní a protokolov liečby. Ak jeden z parametrov nebude dodržaný, zdravotná poisťovňa uhradí zákrok pacienta aj u nezmluvného poskytovateľa, hoci aj v iných členských krajinách EÚ. 

128. Navrhneme umožniť občanom voľbu pripoistenia, kde si budú môcť vybrať operatéra, nemocnicu alebo lekára mimo regiónu, nadštandardnú izbu a iné nemocničné doplnkové služby, ošetrenie a liečbu v zahraničí, zubnú a úrazovú starostlivosť, komplementárnu starostlivosť. Ale aj starostlivosť nad rámec základného balíka ošetrovateľských služieb, nepreplácaných liekov, medicínskych produktov atď. 

129. Navrhneme, aby si pacient nadštandardné služby a výkony u zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti platil výlučne cez zdravotnú poisťovňu: buď formou jednorazových platieb poisťovni za danú službu alebo pravidelnými platbami za svoje pripoistenie. Ponuka rôznych balíčkov pripoistenia, ich cena a rozsah budú záležať od ponuky poisťovne. Zdravotné pripoistenie bude predmetom súťaže na trhu. Platby a pripoistenie za nadštandardné zdravotné služby u zmluvných poskytovateľov budú poskytovať iba zdravotné poisťovne, ktoré zabezpečia aj štandardnú zdravotnú starostlivosť. 

130. Navrhneme, aby zdravotné poisťovne mohli tvoriť zisk z pripoistenia a zo správneho fondu až po zaplatení všetkých objednaných výkonov. Na platby za nezrealizované zdravotné výkony pacientov na čakacích listinách budú vytvorené technické rezervy. 

131. Zisk poisťovne navrhneme zdaniť osobitnou sadzbou dane, ktorá bude odvedená do štátneho investičného fondu. 

132. Prostriedky za kapitáciu pacientov všeobecnej ambulantnej starostlivosti navrhneme nechať spravovať VÚC. Do VÚC budú prerozdelené na základe počtu obyvateľov, ich chorobnosti a geografickej náročnosti terénu. Výšku kapitácie pacienta u všeobecného lekára určí zákon vzorcom (bodovník, s právomocou VÚC prehodnotiť cenu bodu, napr. v závislosti od geografickej náročnosti, chorobnosti jeho spádovej oblasti a pod.). 

133. Navrhneme, aby mohlo VÚC nevyčerpané prostriedky na kapitáciu využiť na zavádzanie inovatívnych technológií, na programy podpory zdravia, ale aj na dobudovanie infraštruktúry svojej siete. Pre pacienta bude výhodné, že za sieť všeobecných lekárov v regióne preberie zodpovednosť VÚC, resp. ich združenie všeobecných lekárov alebo organizácie riadenej starostlivosti.