Nedávno boli publikované štatistiky o chorobách z povolania. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zverejnilo publikáciu, ktorá mapuje vývoj počtu chorôb z povolania od roku 2001 až po rok 2012. Štatistiky dokazujú minuloročný pokles hlásených chorôb z povolania o 9 percent na 344 prípadov. To je historicky vôbec najnižší počet.

Najčastejšie zdôvodnenie poklesu počtu hlásených prípadov, ktorý sa uvádza je prevencia a zvyšovanie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. No je mnoho iných dôvodov z praxe, ktoré do týchto štatistík zasahujú. Svoju úlohu tu zohrávajú objektívne dôvody (vývoj zamestnanosti v odvetviach, vyšší podiel živnostníkov...) ale aj subjektívne, ako sú nevedomosť ľudí, právne povedomie či byrokratické prekážky uplatnenia si nároku na odškodné.

Uplatniť si v Sociálnej poisťovni nárok na odškodnenie v súvislosti s chorobou z povolania nie je u nás vôbec jednoduché. Pacient sa často stretne s toľkými komplikáciami v procese získania odškodnenia, že od svojho nároku radšej odstúpi. Ak vôbec vie, že nejaký nárok má.

Najčastejšími dôvodmi nepriznať chorobu z povolania sú:

  1. Nevedomosť o vlastnej chorobe z povolania alebo jej zámena s bežným ochorením. Prevláda názor, že pri menej náročných povolaniach sa choroba z povolania nevyskytuje, alebo sa vyskytuje menej. Opak je pravdou - aj pri „pohodlnejších“ zamestnaniach  dochádza k jednostrannému a dlhodobému zaťaženiu či už v stoji alebo sede. Chýba osveta.
  2. Strach zo straty zamestnania je tiež častým faktorom, ktorý ovplyvňuje hlásenie chorôb. V prípade priznania choroby z povolania totiž vzniká oznamovacia povinnosť voči zamestnávateľovi. Ten je následne povinný preradiť zamestnanca na inú vhodnú prácu. Ak však žiadna práca vzhľadom na kvalifikáciu a schopnosti nie je vhodná, prichádza do úvahy iba výpoveď.
  3. Náročný proces zisťovania choroby z povolania. V prvom rade je nutné stanoviť diagnózu a skúmať pracovné podmienky, v ktorých zamestnanec získal chorobu z povolania. No v priebehu riešenia choroby z povolania sa stretáva aj s mnohými právnymi prekážkami, ktoré brzdia získanie odškodného. Mnoho ľudí má strach zo súdneho sporu, vystúpením pred súdom a prináša im to stres, ktorému sa radšej vyhnú neriešením problému.
  4. V neposlednom rade znižujú štatistiku samostatne zárobkovo činné osoby, u ktorých nie je možné odškodnenie choroby z povolania. Do osobného rozsahu úrazového poistenia vôbec zahrnutí. Nakoľko v súčasnosti počet živnostníkov neustále rastie, či už z dôvodu rozhodnutia spoliehať sa pri získavaní príjmu len na seba, alebo z donútenia odísť zo zamestnaneckého pomeru a pracovať pre zamestnávateľa externe, klesá záujem o prácu ako zamestnanec a teda aj počet chorôb z povolania.