Trošku neaktuálny článok, ale veď nie len aktuálnosťou sme živí.

Paul de Grawe, profesor medzinárodnej ekonómie na univerzite v belgickom Leuven, vo svojom príspevku pre VoxEU porovnáva aplikáciu maastrichských konvergenčných kritérií pri vzniku eurozóny a pri jej následnom rozširovaní. Kým v prvom prípade sa nespĺňanie kritérií prehliadalo, v druhom išlo o dodržanie každej desatinky.

Kritérium dlhu v rokoch 1997-8 nespĺňalo Belgicko, Taliansko, Grécko, Nemecko, Španielsko, Holandsko ani Rakúsko. Holandsko a Španielsko by však teoreticky mohli byť ospravedlnené, keďže svoj dlh "dostatočne" smerom k 60% HDP znižovali. Kritérium deficitu zasa nespĺňalo Grécko a Španielsko, aj keď tieto krajiny svoje schodky tiež znižovali. Grécko však svoje reportované čísla sfalšovalo. Kreatívne účtovníctvo bolo zaznamenané aj v prípade Belgicka, Francúzska a Talianska. Taliani navyše nespĺňali ani kritérium dvojročného členstva líry v ERM II. Inflačné kritérium síce pri vstupe plnili všetci, krátko po vzniku eurozóny to však už nebola pravda (Španielsko, Grécko, Írsko, ... nebola tak splnená "udržateľnosť").

(Toto je však aj súčasný prípad Slovenska, ktoré od marca oficiálne inflačné kritérium neplní (pri presných číslach už od februára). Podobne sa inflácia vyvíjala v Slovinsku. Pre doplnenie Grawa treba dodať, že ani Cyprus a Malta nespĺňali kritérium dlhu pri svojom prijímaní. Cyprus ho však v prvom roku členstva pod 60% HDP znížil.)

Grawove vysvetlenie nekonzistentnosti aplikovania kritérií je politické. Kým pri spúšťaní eurozóny bol politicky dôležitejší samotný projekt monetárnej únie, pri ďalšom rozširovaní hrala politika naopak v neprospech nových členov a kritériá boli aplikované na desatiny presne (viď prípad Litvy).