Na úvod si pripomeňme, že nie každá SZČO (živnostník, farmár, znalec, tlmočník, advokát, súkromný lekár, umelec...) musí byť poistená v Sociálnej poisťovni. Podľa zákona o sociálnom poistení (§ 14, 15 a 20) musí byť SZČO povinne poistená v Sociálnej poisťovni vtedy, ak jej brutto zdaniteľný príjem z činnosti za predchádzajúci rok je vyšší ako 12-násobok aktuálne platného minimálneho základu.

Ktoré SZČO sú od 1.7.2014 povinne poistené v Sociálnej poisťovni?

Konkrétne to znamená, že od 1.7.2014 na dobu ďalších 12 mesiacov (júl 2014 až jún 2015, do 30.6.2015) sú povinne poistené na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni také SZČO, ktoré mali za rok 2013 brutto zdaniteľný príjem vyšší ako 4830 eur.

Vychádza sa pritom z údajov uvedených v daňovom priznaní SZČO za rok 2013. Ak úhrn príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (pozor, odpočítajú sa prípadné príjmy z výkonu osobnej asistencie) presiahne sumu 4830 eur, SZČO je od 1.7.2014 povinne poistená v Sociálnej poisťovni a platí odvody do Sociálnej poisťovne za mesiace júl 2014 až jún 2015.

Ak úhrn príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov v daňovom priznaní nepresahuje sumu 4830 eur alebo dokonca SZČO žiadne daňové priznanie v súlade so zákonom o dani z príjmov nepodávala, od 1.7.2014 nie je povinne poistená v Sociálnej poisťovni.

Úhrn príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov sa v daňovom priznaní typ B za rok 2013 uvádza v VI. oddiele v riadku 37. Ak SZČO v roku 2013 viedol podvojné účtovníctvo, príjem sa posudzuje na základe údajov z účtovníctva.

SZČO, ktorá pred 1.7.2014 nebola povinne poistená v Sociálnej poisťovni ale od 1.7.2014 povinne poistená bude, sa musí sama do Sociálnej poisťovne prihlásiť. Podľa § 228 zákona o sociálnom poistení si túto povinnosť musí splniť do 8 dní. Teda najneskôr 9. júla 2014 musí zaslať do SP prihlášku vo forme registračného listu fyzickej osoby.

Naopak ak SZČO bola pred 1.7.2014 povinne poistená ale od 1.7.2014 už povinne poistená nie je, musí sa zo Sociálnej poisťovne do 8 dní, teda najneskôr 9. júla 2014, sama odhlásiť.

V prípade, že SZČO bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2013 a príjem prekročil hranicu 4830 eur, povinné poistenie jej vzniká až od 1. októbra 2014 a trvá do 30. septembra 2015.

Vymeriavací základ na sociálne poistenie od 1.7.2014

SZČO, ktorá je od 1.7.2014 povinne poistená v Sociálnej poisťovni, si vymeriavací základ za mesiace od júla 2014 do júna 2015 vypočíta ďalej uvedeným postupom.

1. Vezme základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2:

- vezme základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona  o dani z príjmov z daňového priznania za rok 2013 (VI. oddiel, riadok 43, ak dosiahol daňovú stratu, tak vezme zápornú sumu z riadku 44),

- ak mal príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov aj v zahraničí a v zahraničí z týchto príjmov preukázateľne platí, resp. platil poistné, upraví (zníži) základ dane o časť zodpovedajúcu príjmom v zahraničí.

2. Pripočíta zaplatené poistné na povinné sociálne a zdravotné poistenie zaplatené v SR:

- pripočíta k základu dane podľa bodu 1. preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov uvedené v VI. oddiele pod tabuľkou č.1.,

- ak platil aj povinné poistné porovnateľné so sociálnym poistením a zdravotným poistením v zahraničí, takéto poistné k základu dane podľa bodu 1. nepripočíta,

- ak platil aj poistné na dobrovoľné sociálne poistenie (dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie, dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti), takéto poistné k základu dane podľa bodu 1. nepripočíta.

3. Ak by vyšla záporná suma, vo výpočte sa pokračuje s nulou.

4. Upravený základ dane sa vydelí 12-timi (12 = počet mesiacov v roku) a to čo vyjde sa ešte vydelí koeficientom 1,6.

Pozor, upravený základ dane sa vždy delí 12-timi – aj v prípade, ak SZČO v roku 2013 nepodnikal celý rok ale len niekoľko mesiacov. To je príjemná novinka, ktorá v zákone o sociálnom poistení platí od roku 2014 a ak sa nad ňou zamyslí taká SZČO, ktorá si môže dovoliť pozastaviť činnosť na časť, či dokonca na väčšinu roka, tak radostne zvýskne.

5. Výsledkom je vymeriavací základ SZČO, ktorý sa použije pri výpočte a odvode poistného do Sociálnej poisťovne za mesiace júl 2014 až jún 2015.

Pozor ale, ak výsledná suma nedosahuje najmenej 402,50 eura, upraví sa na 402,50 eur (zákonom stanovený minimálny vymeriavací základ v roku 2014). Ďalej sa musí upraviť od januára 2015 na 412 eur (minimálny vymeriavací základ v roku 2015).

ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Počas roka 2014 platí SZČO preddavky na zdravotné poistenie, ktoré sa vypočítavajú nasledovne:

Preddavky ktoré SZČO platí počas roka 2014 sa vypočítali zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov z daňového priznania za rok 2012.

K základu dane sa pripočítali výdavky na povinné sociálne a zdravotné poistenie, táto suma sa vydelila počtom mesiacov podnikania v roku 2012 a koeficientom 1,6.

Ak SZČO za rok 2012 daňové priznanie nepodávala respektíve ak za rok 2012 činnosť nevykonávala a príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov nemala, základ a následne preddavky si určuje sama.

Výsledný základ pre výpočet preddavku musí byť najmenej 402,50 eur a najviac 4025 eur.

Dolná hranica sa však netýka takých SZČO, ktoré sú súčasne zamestnancami alebo poistencami štátu (napr. študenti, dôchodcovia, osoby starajúce sa o dieťa vo veku do 6 rokov). Pre začínajúcu SZČO, ktorá za rok 2012 nemala príjmy podľa § 6 ods. 1 a 1 zákona o dani z príjmov a je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu to znamená, že ak nechce, nemusí preddavky platiť vôbec.

Poznámka: Pri výpočte preddavkov na zdravotné poistenie i samotného poistného v ročnom zúčtovaní sa tak zohľadňuje skutočnosť, že SZČO už poistné platí ako zamestnanec, respektíve že poistné za ňu platí štát – čo je v kontraste s poistným na sociálne poistenie, kedy sa minimálny vymeriavací základ uplatňuje aj pre SZČO, ktoré podnikajú popri zamestnaní resp. ako študenti, dôchodcovia a pod.

Výška mesačného preddavku pre rok 2014 sa určí ako 14% zo základu. V prípade osoby so zdravotným postihnutím je sadzba 7%.

Preddavky SZČO neplatí:

- počas doby kedy poberá nemocenské, ošetrovné alebo materské,

- počas doby kedy jej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia ak jej trvá dočasná pracovná neschopnosť,

- po zániku nároku na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania, kým potreba ošetrovania trvá.

V praxi to znamená, že štandardne určená suma preddavku na mesiac sa kráti v pomere kalendárnych dní horeuvedenej doby a celkového počtu kalendárnych dní príslušného mesiaca.

Ak výška mesačného preddavku je max. 3 eur, preddavok sa vôbec neodvádza.

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2014

Po skončení roka 2014 vykoná zdravotná poisťovňa svojim poistencom ročné zúčtovanie poistného za rok 2014 a najneskôr do 30. septembra 2015 im oznámi výsledok ročného zúčtovania, respektíve zašle výkaz nedoplatkov.

Do 15 dní od doručenia oznámenia (výkazu nedoplatkov) môže SZČO podať nesúhlasné stanovisko. Po uplynutí tejto lehoty plynie 45 dňová lehota v ktorej zdravotná poisťovňa musí SZČO vyplatiť preplatok, respektíve v ktorej musí SZČO uhradiť zdravotnej poisťovni nedoplatok.

V ročnom zúčtovaní za rok 2014 zdravotná poisťovňa vypočíta poistné nasledovne:

1. Vychádza zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2:

- vezme základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona  o dani z príjmov z daňového priznania za rok 2014 (časť 1A riadok 03, ak dosiahol daňovú stratu, tak vezme zápornú sumu z riadku 04), „očistí“ ho o prípadný základ dane z príjmov za výkon osobnej asistencie (časť 5 daňového priznania)

- ak mal SZČO príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov aj v zahraničí a v zahraničí z týchto príjmov preukázateľne platí, resp. platil poistné, upraví (zníži) sa základ dane o časť zodpovedajúcu príjmom v zahraničí.

2. Pripočíta zaplatené poistné na povinné sociálne a zdravotné poistenie zaplatené v SR:

- pripočíta k základu dane podľa bodu 1.  v SR preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (ak platil aj dobrovoľné sociálne poistenie, tak takéto poistné nepripočíta) - technicky to znamená, že k základu dane pripočíta sumu z daňového priznania časti 5 určenú ako: riadok 12 – riadok 13 + riadok 14,

3. Ak by vyšla záporná suma, vo výpočte sa pokračuje s nulou.

4. Takto upravený základ dane sa vydelí koeficientom 1,6.

5. Výsledkom je vymeriavací základ SZČO.

Vymeriavací základ však musí byť najmenej vo výške minimálneho vymeriavacieho základu – čo je 402,50 eura za jeden celý kalendárny mesiac podnikania. Minimálny základ sa neuplatňuje za obdobie, kedy SZČO je súčasne zamestnancom alebo kedy za ňu platí poistné štát.

Najvyšší možný vymeriavací základ za rok 2014 v súčte s prípadnými vymeriavacími základmi z ďalších činností je 48300 eur.

6. Poistné SZČO za rok 2014 sa vypočíta ako 14% z vymeriavacieho základu. V prípade osoby so zdravotným postihnutím je sadzba 7%.

7. Napokon sa vypočítané poistné porovná s preddavkami, ktoré SZČO platila (ak platila) počas roka 2014. Výsledkom môže byť nedoplatok na poistnom alebo preplatok poistného. Ak ide o sumu do 5 eur, nedoplatok/preplatok sa neuhrádza. Ak ide o sumu 5 eur a viac, nedoplatok musí SZČO uhradiť zdravotnej poisťovni, naopak preplatok musí zdravotná poisťovňa uhradiť SZČ osobe.

Pozor, pri výplate preplatku musí zdravotná poisťovňa zraziť podľa § 43 zákona o dani z príjmov zrážkovú daň 19%.

***

Výňatok z novej knihy "Daňové a odvodové tipy III. (2014)", ktorá vychádza 19. mája 2014 (krátené a upravené).

Knihu si môžete objednať tu: www.porada.sk/skolenia/