Od 1.1.2013 sa odvodový systém na Slovensku razantne mení. Od tohto dátumu nadobúdajú účinnosť po dve zásadné novely zákonov č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

ODVODY Z DOHODY

Dohody o brigádnickej práci študentov - odvodovo zvýhodnená dohoda

Starobné poistenie: Študent 4% z príjmu nad 66/155 eur - Zamestnávateľ 14% z príjmu nad 66/155 eur

Invalidné poistenie: Študent 3% z príjmu nad 66/155 eur - Zamestnávateľ 3 % z príjmu nad 66/155 eur

Rezervný fond: Zamestnávateľ 4,75% z príjmu nad 66/155 eur

Garančné poistenie: Zamestnávateľ 0,25% z celého príjmu

Úrazové poistenie: Zamestnávateľ 0,8% z celého príjmu

Nemocenské poistenie: Neplatí sa

Poistenie v nezamestnanosti: Neplatí sa

Zdravotné poistenie: Neplatí sa

Dohody o brigádnickej práci študentov - odvodovo nezvýhodnená dohoda

Starobné poistenie: Študent 4% z celého príjmu - Zamestnávateľ 14% z celého príjmu

Invalidné poistenie: Študent 3% z celého príjmu - Zamestnávateľ 3 % z celého príjmu

Rezervný fond: Zamestnávateľ 4,75% z celého príjmu

Garančné poistenie: Zamestnávateľ 0,25% z celého príjmu

Úrazové poistenie: Zamestnávateľ 0,8% z celého príjmu

Nemocenské poistenie: Neplatí sa

Poistenie v nezamestnanosti: Neplatí sa

Zdravotné poistenie: Neplatí sa

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

Študent si môže u zamestnávateľa uplatniť na dohodu odvodové zvýhodnenie. Ak má dohôd o brigádnickej práci študentov viac, môže si odvodové zvýhodnenie uplatniť len na jedinú dohodu.

Pri odvodovo zvýhodnenej dohode o brigádnickej práci študentov sa hranica príjmu 66 eur týka študentov, ktorí sú mladší ako 18 rokov, resp. poslednýkrát v mesiaci, v ktorom študent dovŕšil 18 rokov. Hranica 155 eur sa uplatní od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom študent dovŕšil 18 rokov.

Dohoda o vykonaní práce/dohoda o pracovnej činnosti - poberateľ starobného dôchodku alebo taký poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek

Starobné poistenie: Dôchodca 4% - Zamestnávateľ 14%

Rezervný fond: Zamestnávateľ 4,75%

Garančné poistenie: Zamestnávateľ 0,25%

Úrazové poistenie: Zamestnávateľ 0,8%

Invalidné poistenie: Neplatí sa

Nemocenské poistenie: Neplatí sa

Poistenie v nezamestnanosti: Neplatí sa

Zdravotné poistenie: Neplatí sa

Dohoda o vykonaní práce/dohoda o pracovnej činnosti - poberateľ invalidného dôchodku a poberateľ invalidného výsluhového dôchodku

Starobné poistenie: Dôchodca 4% - Zamestnávateľ 14%

Invalidné poistenie: Dôchodca 3% - Zamestnávateľ 3%

Rezervný fond: Zamestnávateľ 4,75%

Garančné poistenie: Zamestnávateľ 0,25%

Úrazové poistenie: Zamestnávateľ 0,8%

Nemocenské poistenie: Neplatí sa

Poistenie v nezamestnanosti: Neplatí sa

Zdravotné poistenie: Neplatí sa

Dohoda o vykonaní práce/dohoda o pracovnej činnosti - ostatní dohodári, pravidelný mesačný príjem

Starobné poistenie: Dohodár 4% - Zamestnávateľ 14%

Invalidné poistenie: Dohodár 3% - Zamestnávateľ 3%

Rezervný fond: Zamestnávateľ 4,75%

Garančné poistenie: Zamestnávateľ 0,25%

Úrazové poistenie: Zamestnávateľ 0,8%

Nemocenské poistenie: Dohodár 1,4% - Zamestnávateľ 1,4%

Poistenie v nezamestnanosti: Dohodár 1% - Zamestnávateľ 1%

Zdravotné poistenie: Dohodár 4% (2% ZŤP) - Zamestnávateľ 10% (5% za ZŤP)

Dohoda o vykonaní práce/dohoda o pracovnej činnosti - ostatní dohodári, nepravidelný príjem

Starobné poistenie: Dohodár 4% - Zamestnávateľ 14%

Invalidné poistenie: Dohodár 3% - Zamestnávateľ 3%

Rezervný fond: Zamestnávateľ 4,75%

Garančné poistenie: Zamestnávateľ 0,25%

Úrazové poistenie: Zamestnávateľ 0,8%

Nemocenské poistenie: Neplatí sa

Poistenie v nezamestnanosti: Neplatí sa

Zdravotné poistenie: Dohodár 4% (2% ZŤP) - Zamestnávateľ 10% (5% za ZŤP)

Poberateľ predčasného starobného dôchodku pracujúci na dohodu

Pri práci na dohodu (v akejkoľvek forme) poistenec už bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec. Preto poberateľovi predčasného starobného dôchodku, ktorý bude pracovať na dohodu, zanikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku.

Výpočet poistného pri dohodách s nepravidelným príjmom

Za dohodárov, ktorí nemajú právo na pravidelný mesačný príjem (viď ďalej), odvádzajú zamestnávatelia poistné do sociálnej poisťovne až po skončení dohody. Aj keby dohoda s nepravidelným príjmom trvala niekoľko mesiacov, či rokov, poistné je zamestnávateľ povinný vypočítať a odvádzať až po jej skončení.

V prípade študentov s odvodovo zvýhodnenou dohodou a nepravidelným príjmom sa hranica príjmu (66 resp. 155 eur) posudzuje voči priemernému mesačnému príjmu. Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako súčet odmien za celé trvanie dohody deleno počet kalendárnych mesiacov trvania dohody.

DOHODY - PRAVIDELNÝ A NEPRAVIDELNÝ PRÍJEM

Dohodár sa považuje za zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom vtedy, ak mu z dohody plynie právo na výplatu odmeny za každý kalendárny mesiac. Nie je pritom dôležité, či odmenu skutočne aj každý mesiac dostane – v drvivej väčšine prípadov je odmena na dohodu viazaná na odpracované hodiny, respektíve na odvedenú prácu a pod. a keď v nejakom mesiaci dohodár nepracuje, je prirodzené, že odmenu žiadnu nedostane. Dôležité nie je, či mal každý mesiac vyplatenú nejakú odmenu, ale či má na výplatu odmeny právo každý mesiac (hoci podmienené napr. odpracovaným časom) podľa znenia dohody.

Dohodár je zamestnanec s nepravidelným príjmom vtedy, ak podľa dohody:

- môže ale nemusí dostať odmenu každý mesiac,

- bude poberať odmenu raz za dva mesiace,

- bude poberať odmenu raz štvrťročne, raz polročne, raz ročne...

- dostane celú odmenu až po skončení dohody.

Podľa výkladu Sociálnej poisťovne sa za dohodu z nepravidelným príjmom bude považovať každá taká dohoda, ktorá začne a súčasne aj skončí v rámci jedného kalendárneho mesiaca (viď časopis Sociálnej poisťovne č. 10/2012).

ZMENY V SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ – SZČO

Vymeriavací základ SZČO

Vymeriavací základ na sociálne a zdravotné poistenie SZČO bude od 1.7.2015 daný ako:

- podiel pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nie je znížený o odvody

- a koeficientu 1,486.

V prechodnom období do Sociálnej poisťovne:

- do 30.6.2013 (do 30.9.2013) platí doterajší vymeriavací základ

- od 1.7.2013 (od 1.10.2013) platí nová definícia VZ s koeficientom 1,9

- od 1.7.2014 (od 1.10.2014) platí nová definícia VZ s koeficientom 1,6

Od 1.7.2015 (od 1.10.2015) platí nová definícia VZ s koeficientom 1,486.

V prechodnom období na výpočet preddavkov a pre ročné zúčtovanie do zdravotnej poisťovne:

- v roku 2013 platí nová definícia VZ s koeficientom 1,9

- v roku 2014 platí nová definícia VZ s koeficientom 1,6

Minimálny vymeriavací základ SZČO

Tzv. minimálny vymeriavací základ SZČO na sociálne a zdravotné poistenie sa zvyšuje od 1.1.2013 na 50% priemernej mzdy (čo je suma 393 eur).

Od 1.1.2013 tak SZČO budú platiť odvody najmenej vo výške:

Do Sociálnej poisťovne = 130,27 eur

Do zdravotnej poisťovne 14% z 393 eur = 55,02 eur

Spolu odvody = 185,29 eur

Poznámka: Nový minimálny VZ sa vzťahuje aj na dobrovoľne poistené osoby.

Hranica obratu pre vznik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO

Zvýšenie minimálneho základu zároveň znamená zvýšenie hranice rozhodujúcej pre vznik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO.

Konkrétne k 1.7.2013 bude táto hranica daná ako 12 x 393 = 4716 eur (obrat, resp. brutto príjem za rok 2012).

MAXIMÁLNE VYMERIAVACIE ZÁKLADY

Od 1.1.2013 sa maximálne vymeriavacie základy pre všetky fondy na sociálne poistenie a zároveň na zdravotné poistenie zjednocujú a zvyšujú na 5-násobok priemernej mzdy. Pre rok 2013 to bude znamenať maximálny vymeriavací základ 3930 eur.

INVALIDNÉ POISTENIE

Od 1.1.2013 poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a poistenec, ktorý je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek. Poistné na invalidné poistenie neplatí za uvedených poistencov ani zamestnávateľ.

NEMOCENSKÉ DÁVKY

Nemocenská dávka sa vypočíta aj po 1.1.2013 najviac zo základu daného ako 1,5-násobok priemernej mzdy. Týka sa to aj náhrady príjmu počas prvých 10 dní PN, ktorú vypláca zamestnancovi zamestnávateľ.

DÁVKY GARANČNÉHO POISTENIA

Dávka garančného poistenia sa aj po 1.1.2013 vypočíta najviac zo základu daného ako 3-násobok priemernej mzdy.

DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Dávka v nezamestnanosti priznaná po 1.1.2013 sa vypočíta najviac zo základu daného ako 2-násobok priemernej mzdy.

ZDRAVOTNÉ POISTENIE – SAMOPLATITELIA

Vymeriavací základ samoplatiteľov (”dobrovoľne nezamestnané osoby”) na zdravotné poistenie sa zvyšuje od 1.1.2013 na 50% priemernej mzdy.

Pre rok 2013 to bude znamenať minimálny vymeriavací základ 393 eur (Pozor, s platnosťou už od 1.1.2013 !).

Od 1.1.2013 tak samoplatitelia budú platiť poistné na zdravotné poistenie vo výške: 14% z 393 eur = 55,02 eur.

PODIELY NA ZISKU (DIVIDENDY) A ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Podiely na zisku za roky 2003 a staršie (2002, 2001, ...)

Ak budú vyplatené ešte počas roka 2012:

- zdaňujú sa podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP), sadzba dane je 19%,

- pretože ide o príjem zdanený podľa § 8 ZDP, v ročnom zúčtovaní za rok 2012 vstupuje tento príjem spolu s inými príjmami do vymeriavacieho základu, maximálna suma VZ je 27684 eur, sadzba poistného je 14%.

Ak budú vyplatené v roku 2013 (ak o ich vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31. decembri 2012):

- v súlade s § 51d ZDP sa zdaňujú zrážkou podľa § 43 ZDP, sadzba dane je 15%,

- pretože už nepôjde o príjem zdanený podľa § 8, nebude sa odvádzať poistné na zdravotné poistenie.

Podiely na zisku za roky 2004 až 2010

Podľa § 36 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ZZP) povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 1.1.2011. Na dividendy vyplatené zo zisku dosiahnutého v rokoch 2004 – 2010 sa preto povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie nevzťahuje. A to ani ak budú vyplatené počas roka 2012 ani ak budú vyplatené počas roka 2013.

Podiely na zisku za roky 2011 a 2012

Podľa § 38b ods. 9 ZZP v znení od 1.1.2013, na dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 31. decembra 2012.

To znamená, že na podiely na zisku dosiahnutého v rokoch 2011 a 2012 sa vzťahuje ZZP v znení účinnom do 31.12.2012 aj po 1.1.2013.

Znamená to, že či boli vyplatené počas roka 2012 alebo či budú vyplatené počas roka 2013, sadzba poistného je 10%, pre osoby so ZŤP je sadzba 5%. Vymeriavací základ pre odvod poistného z tohto príjmu je príjem, ktorý presiahne sumu minimálneho základu, daného ako 44,2% priemernej mzdy. A to je v roku 2013 suma:

44,2% zo sumy 786 eur = 347,41 eur.

Poistné sa teda v roku 2013 platí z tej sumy, ktorá prevyšuje 347,41 eur.

Maximálny ročný vymeriavací základ je daný ako 36-násobok priemernej mzdy, to pre rok 2013 znamená sumu 36 x 786 = 28296 eur.

Podiely na zisku za roky 2013 a nasledujúce

Doterajšia sadzba 10% (5% pre osoby so ZŤP) sa zvyšuje na 14% (aj pre osoby so ZŤP).

Vymeriavací základ pre odvod poistného je celý príjem (už sa nebude odpočítavať suma minimálneho základu).

Maximálny vymeriavací základ štandardne stanovený ako 60-násobok priemernej mzdy sa zvýši o sumu vyplatených podielov na zisku, maximálne o sumu danú ako 120-násobok priemernej mzdy.

Pre rok 2013 to bude znamenať, že v prípade osoby, ktorá mala podiely na zisku za rok 2013 (pri likvidačnom zostatku), bude maximálny vymeriavací základ daný ako suma 60 x 786 + 120 x 786 = 47160 + 94320 = 141480 eur.

Viac informácií o zmenách v odvodoch ale aj o zmenách v zdanení príjmov, Zákonníku práce a o povinnostiach mzdovej účtovníčky pri uzatvorení roka 2012 (ročné zúčtovanie dane) atď. získate na odborných seminároch v Bratislave a všetkých krajských mestách na Slovensku, vo Zvolene a v Topoľčanoch.