Pred dvoma rokmi som napísal blog Pozor! Daniari idú ako rotvajleri po únikoch na firemných autách o tom, ako si niektorí podnikatelia výdavky na súkromnú spotrebu pchajú do daňových výdavkov a zaostril som na oblasť, kde sa to deje najvýraznejšie – na firemné autá. Iba pri firemných autách som na základe podložených čísel a výpočtov odhadol možné krátenie daní vo výške rádovo stoviek miliónov eur. V blogu som stručne opísal vtedy platný režim zdaňovania:

„Absolútnym základom je, že ak mám auto v podnikaní potrebujem poznať (sledovať) jeho súkromné použitie. Ak som napríklad živnostník a auto používam na 50% na súkromné veci, tak si krátim daňové odpisy auta na polovicu. Náklady na opravy a údržbu taktiež uznám ako daňové len v polovičnej výške. Ak je auto vo firme a jazdí na ňom zamestnanec či konateľ, zdaňujem mesačne 1% ceny auta ako nepeňažný príjem zamestnanca (daňové odpisy ani náklady na opravu a údržbu potom už nekrátim). Ak som platiteľ DPH, pri kúpe auta, jeho oprave, údržbe a všetkom ostatnom si odpočítam len polovicu z DPH na vstupe. Ak si pri kúpe auta predsa len odpočítam celú DPH na vstupe, s každým DPH priznaním dodaním jeho súkromné použitie za dané obdobie. Benzín či naftu na súkromné cesty nestrkám do daňových nákladov a neuplatňujem si z nich odpočet DPH na vstupe. Ak niekto s týmto daňovým posúdením nesúhlasí, rád vysvetlím.“

Rozsah daňových únikov pri firemných autách najlepšie dokresľuje fakt, že niektorí čitatelia tento opis platného stavu považovali za návrh nového, neexistujúceho zdanenia. Blog sa okrem návrhu možného opatrenia pre firemné autá končil aj optimistickou správou, že rezort financií zabezpečí, „aby veci osobnej a rodinnej spotreby nemohli byť masívne používané ako daňovo uznateľné výdavky“.

Nasledovala novela zákona o dani z príjmov platná od roku 2015 zavadzajúca nezmyselné pravidlá, ktoré vytvorili ešte väčší zmätok a nevídane povolili uzdu zahŕňaniu súkromnej spotreby do daňových výdavkoch. Posledným klincom do rakvy bola informácia, ktorú v januári 2016 vydalo a vo februári 2016 doplnilo Finančné riaditeľovo (FRSR). Tento paškvil spĺňa všetky negatívne atribúty informácií od finančnej správy, o ktorých som písal v poslednom blogu Hnutie za zložité dane – nové nezmyselné pravidlá sa na desiatich stranách vysvetľujú ešte nezmyselnejším a hlúpejším spôsobom, ide sa ďaleko nad rámec a proti platnému zákonu o dani z príjmov a v kritických prípadoch, kde ani blúznenie nepomôže prekonať vnútorné logické rozpory výkladu, sa ponúkajú akože riešenia.

Poďme však pekne po poriadku, aby bolo zrejmé aj daňovým laikom ako sa finančnej správe podarilo naplniť zamýšľaný cieľ, „aby veci osobnej a rodinnej spotreby nemohli byť masívne používané ako daňovo uznateľné výdavky“.

Paušál 80%

Do roku 2015 platilo, že do daňových výdavkov patrila iba časť výdavkov (vrátane časti odpisov a časti súvisiacich výdavkov na prevádzku, opravy a udržiavanie) v pomere prislúchajúcom použitiu majetku na podnikanie (s výnimkou prípadu, keď pri súkromnom použití vzniká nepeňažný príjem zo závislej činnosti – k tomu sa ešte dostaneme).

Po novele platnej od roku 2015 si môže podnikateľ dať do daňových výdavkov všetok majetok a súvisiace služby na prevádzku, opravy a udržiavanie (okrem výdavkov na nehnuteľnosti a výdavkov na výlučne osobný majetok ako napríklad dioptrické okuliare) buď vo výške 80% alebo v preukázanom pomere používania na podnikanie.

Podľa zákona o dani z príjmov, a potvrdzuje to aj informácia FRSR, si tento majetok môže dať podnikateľ do daňových výdavkov paušálom 80% bez ohľadu na to, v akom pomere tento majetok skutočne využíva na podnikateľské účely. Takže stačí ak sa majetok využíva na podnikanie povedzme v pomere aj len 1%, v daňových výdavkoch skončí podľa nových predpisov minimálne 80% výdavkov. Pri tomto pravidle skutočne ostáva rozum stáť. Je to legalizácia zahŕňania takmer akýchkoľvek vecí súkromnej spotreby do daňových výdavkov. Jediným obmedzením je vlastná fantázia - čo tak ešte potrebujete vo firme na jedno či dve použitia, prípadne raz za uhorský rok.

Na inom mieste informácie FRSR sa však uvádza, že ak pri majetku jednorazovo uplatníte paušál 80% na daňové výdavky, potom v nasledujúcich obdobiach postupujete takto aj pri výdavkoch spojených s jeho prevádzkovaním, opravou a udržiavaním (a teraz pozor!), za predpokladu, že tento majetok slúži predovšetkým na podnikanie. Takže informácia FRSR aj zákon hovoria, že pre použitie paušálu 80% stačí použitie na podnikanie v akomkoľvek rozsahu, ale na inom mieste informácie FRSR sa vyžaduje použitie na podnikanie aspoň v rozsahu 50% (to je kvantifikácia slova “predovšetkým“). Informácia FRSR v tomto smere však odporuje nielen zákonu, ale aj sama sebe.

Zdaňovanie nepeňažného príjmu zo závislej činnosti

Ak firemný majetok použije zamestnanec alebo konateľ na súkromné účely, podľa zákona o dani z príjmov mu vzniká zdaniteľný nepeňažný príjem zo závislej činnosti. Toto platilo aj pred rokom 2015 a nijako sa to doteraz nezmenilo. Pri určení hodnoty nepeňažného príjmu sa všeobecne vychádza v podstate z trhovej ceny benefitu, pričom pri použití firemného auta zamestnancom či konateľom na služobné aj súkromné účely je tu výnimka v podobe dobre známeho 1% ceny auta mesačne (od roku 2014 sa táto cena auta pre určenie výšky nepeňažného príjmu 8 rokov postupne znižuje, pritom už aj pred touto zmenou bola výška tohto nepeňažného príjmu výrazne nepostačujúca - písal som o tom v blogu Kto nejazdí na firemnom musí z kola von!).

Napriek tomu, že sa novelou od roku 2015 v oblasti zdaňovania nepeňažných príjmov zo závislej činnosti nič nezmenilo, FRSR v informácii tvrdí (asi v snahe vlastným výkladom legalizovať daňové úniky), že ak uplatníte paušál 80% na daňové výdavky pri majetku, potom na strane zamestnanca už nevzniká zdaniteľný príjem. Je to čistý výmysel, ktorý nemá v zákone o dani z príjmov žiadnu oporu, a je teda v rozpore so zákonom.

100% v daňových výdavkoch

Práve vďaka tomu, že zamestnancovi či konateľovi zdaníte nepeňažný príjem z použitia firemného majetku na súkromné účely, môžete do daňových výdavkov dostať celý majetok, teda 100% výdavkov. Je to logické – majetok z časti používate priamo na činnosť firmy a z druhej časti na nepeňažné odmeňovanie zamestnanca či konateľa za prácu pre firmu. Túto odmenu mu zdaňujete, a tak ako výdavky na peňažnú odmenu za závislú činnosť, aj výdavky na túto nepeňažnú odmenu patria do daňových výdavkov. To platilo pred rokom 2015 a naďalej to platí aj teraz.

Informácia FRSR toto potvrdzuje, no navyše tvrdí, že nepeňažný príjem (benefit) zamestnanca musí byť dohodnutý v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve alebo v internom predpise (smernici) zamestnávateľa alebo v inej zmluve. Tvrdenie je zavádzajúce pokiaľ vzbudzuje nutnosť písomnej zmluvy - písomná forma nie je pre daňové účely potrebná.

Ak živnostník použije na svoje súkromné účely auto, ktoré má v obchodnom majetku, neodmeňuje sa tým za závislú činnosť, nevzniká mu nepeňažný príjem zo závislej činnosti, a preto si aj naďalej nemôže uplatniť 100% daňových výdavkov.

Staršie firemné auto

FRSR ďalej vo svojej informácii uvádza, že v 9. roku zaradenia firemného auta treba výdavky na toto firemné auto poskytnuté zamestnancovi či konateľovi aj na súkromné použitie krátiť na 80%, pretože zdaňovanie nepeňažného príjmu 1% sa už nekoná (podľa §5 ods 3.písm a. zákona o dani z príjmov dochádza 8 rokov postupne k znižovaniu základu pre jeho výpočet). Opäť čistý výmysel. Zákon nič také nehovorí a ani nepripúšťa takúto interpretáciu.

Spomenuté ustanovenie upravuje počas doby 8 rokov od zaradenia do užívania vyčíslenie výšky nepeňažného príjmu pri firemnom aute poskytnutom aj na súkromné použitie. To znamená, že v 9. a nasledujúcich rokoch od zaradenia auta do majetku sa toto ustanovenie už nepoužije, a teda sa použije všeobecná definícia a spôsob určenia výšky nepeňažného príjmu zo závislej činnosti (ako som už spomínal – v zásade trhová hodnota benefitu). Majetok je potom možné mať naďalej v daňových výdavkov v rozsahu 100%.

Interná smernica

Komu sa však máli 80% majetku v daňových výdavkoch, informácia FRSR dáva výborný

Načo ísť do Panamy? Stačí ostať v Kocúrkove
tip. V duchu hesla “interná smernica – najlepší priateľ úradníka“ sa v informácii píše, že výlučné používanie na firemné účely môže podnikateľ preukázať napríklad internou smernicou, ktorou zakáže používanie auta na súkromné účely.

Predpokladám, že takých prísnych pustovníkov, čo si zakážu súkromné použitie firemného auta a vôbec všetkého majetku okrem nehnuteľností a dioptrických okuliarov sa nájde na Slovensku požehnane. Takže do daňových výdavkov pôjde rovno 100%.

Nespornou výhodou takej zázračnej internej smernice je aj to, že ak vylučuje akékoľvek súkromné použitie, tak nie je zamestnancom či konateľom čo zdaňovať ako nepeňažný príjem.

Nezdaňte celý nepeňažný príjem

V závere svojej informácie nás FRSR nabáda na nezdanenie celého nepeňažného príjmu zo závislej činnosti. Podľa uvedených príkladov pre určenie zdaniteľného príjmu zo závislej činnosti netreba vychádzať zo skutočného rozsahu súkromného použitia (napríklad 40%), ale zamestnancovi či konateľovi možno zdaniť nepeňažný príjem aj len v rozsahu 20%. Prečo je to podľa FRSR možné, nie je zrejmé. To že v zákone o dani z príjmov nie je pre takýto postup absolútne žiadna opora, a ide opäť o čistý výmysel, zjavne neprekáža.

PHM

Čo sa novelou od roku 2015 nezmenilo je medzi iným aj posudzovanie daňových výdavkov na PHM. Podnikateľ môže dať PHM do daňových výdavkov, okrem iných spôsobov, aj paušálom do výšky 80%. Kto si nechce všímať slovo “do” sa tvári, že ho nevidí (namiesto toho vidí “vo“ výške 80%). FRSR pritom dokola opakovalo a naďalej aj teraz vo svojej informácii opakuje, že keď sa firemným jazdí povedzme len 50% služobne, tak paušál na PHM má byť 50%, aj keď sa nevedie kniha jázd.

Potom je tu ešte samozrejme interná smernica zmieňovaná v informácii FRSR, ktorá vylučuje možnosť súkromného použitia, a teda preukazuje aj použitie PHM výlučne na podnikanie.

DPH

Pri PHM umožňuje zákon odpočítať vstupnú DPH vo výške v akej sa uplatňuje paušál na daňové výdavky. Čiže 50% pri firemnom použití v rozsahu 50% (alebo 80% v prípade internej smernice vylučujúcej súkromné použitie).

To však neplatí pri ostatnom majetku a službách, ktoré sa využívajú na podnikanie (presnejšie na poskytovanie zdaniteľných plnení) iba z časti. Tu si možno odpočítať vstupnú DPH iba v rozsahu v akom sa majetok alebo služby skutočne používajú na poskytovanie zdaniteľných plnení, žiadny paušál tu neplatí. Aby to bolo daňovníkovi dostatočne zrejmé, FRSR uvádza v informácii vskutku nápomocný príklad - podnikateľ zahrnie do daňových výdavkov majetok použitím paušálu 80%, a zároveň si odpočíta 80% DPH na vstupe, keďže podľa slov FRSR, v tomto ukážkovom príklade práve pomer 80% zodpovedá aj skutočnému rozsahu použitia majetku na podnikanie. Aké iné zadanie príkladu by ste čakali?

Nevedno, či FRSR chcelo týmto príkladom iba uviesť podnikateľov do omylu alebo ide opäť o snahu vlastným výkladom legalizovať daňové úniky.

Hotovo!

Takže takto vyzerá snaha Ministerstva financií a Finančného riaditeľstva „aby veci osobnej a rodinnej spotreby nemohli byť masívne používané ako daňovo uznateľné výdavky“. Dosiahli presný opak. Veci osobnej a rodinnej spotreby budú používané ako daňovo uznateľné výdavky ešte oveľa masívnejšie ako doposiaľ. Vrelo odporúčam do pozornosti tento blog o firemnom bicykli.

Takéto informácie aké zverejnilo FRSR vytvárajú chaos, podporujú dojem, že je v poriadku daňové predpisy ohýbať ako gumu, že platí nie to čo je napísané v zákone, ale to čo pani účtovníčka počula na školení, a že v daňových zákonoch netreba hľadať žiadny systém. Aj keď bude informácia stiahnutá z portálu finančnej správy, bude veľmi ťažké

Načo ísť do Panamy? Stačí ostať v Kocúrkove
napraviť napáchané škody a uviesť veci na pravú mieru. Bude samozrejme potrebné opäť zmeniť zákon v tejto oblasti, aby veci dávali zmysel.

V daňovo civilizovanej krajine by nikdy nebola prijatá taká novela zákona o dani z príjmov ako platí od roku 2015 a v právnom štáte nemôže dôjsť k tomu, aby Finančné riaditeľstvo vydalo takúto informáciu. Tu v Kocúrkove je však možné všetko.

dobroslav.stica@gmail.com

Načo ísť do Panamy? Stačí ostať v Kocúrkove