Pred dvoma týždňami som dostal e-mail. Stálo v ňom, že ma "členovia akademickej obce [NHF EUBA] navrhli na kandidáta na dekana". A že mám dodať svoj súhlas, životopis, a program. Beriem to ako poctu, aj ma to veľmi potešilo. Dovolil som si 15 minút snívať, čo-keby... Ale v tomto životnom období mám iné povinnosti a plány, preto som nemohol túto výzvu tentokrát prijať. 

Pomáhať budovaniu spoločensky prínosných inštitúcií je jednou z pre mňa najdôležitejších úloh, ktorým sa chcem v živote venovať. Dianie na všetkých mojich almae matres ma navyše vždy silno zaujímalo. Preto sme sa s Andrejom Svorenčíkom rozhodli oprášiť našu starú spoluprácu, a s rovnakou dávkou nostalgie a optimizmu skúsili načrtnúť ambiciózny, no realistický program vnútornej reformy fakulty, ktorým by sa mohol novozvolený dekan inšpirovať. Nakoľko to pri pohľade zvonka bolo možné.

M.F.

P. S.: Životopisy a programy kandidátov, ktorí nomináciu prijali, nájdete tu. Všetci piati sú profesori na NHF EUBA.

---

Kde sme, a kam chceme ísť

Martin Filko a Andrej Svorenčík

Národohospodárska fakulta, aj celá Ekonomická univerzita v Bratislave, prechádza dlhším obdobím stagnácie. Záujem o štúdium na fakulte klesol počas uplynulých 13 rokov trojnásobne, a je pod úrovňou počtu prijatých študentov pred desiatimi rokmi. 

Keby som bol dekan
 

Zdroj: Výročná správa EUBA 2013. V rokoch 2006-2009 boli prihlásení uchádzači s priemerom známok do 1,2 (v roku 2009 do 1,3) prijatí bez prijímačiek.

Nie je to len demografiou. Počet denných vysokoškolských študentov za 10 rokov na NHF poklesol o 15 percent, na všetkých vysokých školách na Slovensku pritom skoro o 20 percent stúpol. 

Keby som bol dekan

Zdroj: UIPŠ

Počet medzinárodne relevantných vedeckých výstupov na plne zamestnaného učiteľa je násobne, až desiatky-násobne nižší, než aký vyprodukovali iní bratislavskí konkurenti fakulty (Fakulta matematky, fyziky a informatiky UK a Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK).

Keby som bol dekan

Zdroj: UIPŠ

Napriek tomu, už v štvorročnom horizonte je možné uvedené trendy zvrátiť. Do roku 2020 môže byť NHF opäť nielen najväčšia, ale aj najlepšia fakulta verejnej vysokej školy na Slovensku poskytujúca pregraduálne aj postgraduálne vzdelávanie, a medzinárodne zaujímavý výskum, v oblasti ekonómie, hospodárskej politiky a financií. So štandardným obsahom vzdelávania a výskumu, dobrou stredoeurópskou kvalitou absolventov a výsledkami vedy citovanými v zahraničí. 

Bude si to vyžadovať vnútorné reformy. Vyučované predmety aj ich obsah musí zodpovedať medzinárodným štandardom, musia byť učené z obvyklých učebníc, a učitelia sa musia prispôsobiť kurikulu, nie naopak. Záverečné práce by mali byť účinne kontrolované na plagiátorstvo, oponované aj zvonka, okamžite zverejnené, a obvykle napísané po anglicky. Prijímačky v súčasnej situácii nemajú význam. Výskum na škole môže byť zameraný na Slovensko, ak je robený štandardnými metódami a nástrojmi, najmä kvantitatívnymi a empirickými. Škola stojí a padá na ľuďoch, ktorých dnes viac demotivujú prekážky v práci a kariére, než len nedostatok peňazí. Fakulta musí byť riadená podobnými zásadami, ako akákoľvek iná veľká organizácia so spoločenským poslaním.

Dekan s prodekanmi nemajú byť v prvom rade odrazom vnútornej politiky fakulty, ale kompaktným vrcholovým riadiacim tímom, s rozdelenými, konkrétnymi úlohami, naozajstnými kompetenciami, im zodpovedajúcimi zdrojmi a zodpovednosťou. Kľúčovými odbornými manažérmi, a spravidla najskúsenejšími akademikmi, by mali byť vedúci katedier. Všetko musí byť verejné, a na webe. Cieľom je čo najviac učiť a skúmať v angličtine. Pomohli by nám pritom strategickí partneri v okolitých mestách, od Prahy cez Viedeň po Budapešť. 

Výučba a kurikulum

 • V horizonte štyroch rokov ponúkať štandardné medzinárodné (západné) kurikulum ekonómie, hospodárskej politiky a verejných financií, učené z originálnych alebo preložených učebníc využívaných na celom svete. Bude vystavané na jadre pozostávajúcom z viacerých semestrov mikroekonómie, makroekonómie, matematiky, štatistiky, ekonometrie, a výskumných a experimentálnych metód. Súčasťou jadra bude naučiť študentov vynikajúco písať aj prezentovať svoje myšlienky v slovenčine aj angličtine. 
 • Špecializačné predmety (zamerané najmä na teoretickú a empirickú ekonómiu, hospodársku politiku, podnikové, kvantitatívne či verejné financie) budú rovnako zodpovedať medzinárodným zvyklostiam. Zamestnanci sa postupne zameraním učenia prispôsobia kurikulu, nie naopak. Odfázujú sa zastaralé, exotické a vymyslené predmety a ich obsahy.
 • Pre NHF je strategické a kľúčové prejsť komplexnou akreditáciou ako univerzitná fakulta. Prispôsobí tomuto cieľu všetky oblasti svojho fungovania. Politika a lobing sú v tomto kontexte pre budúcnosť školy druhoradé.
 • Okamžite plne prejde na elektronický index a odstráni záťaž študentov aj vyučujúcich pri osobných zápisoch (predmetov, zápočtov a skúšok), a osobných kontaktoch s fakultnou administratívou všeobecne. Pri kontaktoch bude preferovaný e-mail a telefón, a administratíva na všetkých úrovniach bude počas bežného pracovného času neustále k dispozícii.
 • Ponúkne čo najviac spoločných magisterských aj doktorandských predmetov spolu s programom finančnej a ekonomickej matematiky na matfyze, z čoho by mali prospech obidve školy. Postupne sa pokúsime aj o spoločný elitný postgraduálny či pregraduálny program, zameraný na súčasnú kvantitatívnu ekonómiu a financie.
 • Umožní sa aj realizácia predmetov na prvom a druhom stupni štúdia, ktoré nie je potrebné alebo možné učiť každý týždeň počas semestra – napríklad blokové semináre, predmety s dvojtýždennou periodicitou, a pod.
 • Hodnotiť kvalitu výuky všetkých predmetov a výsledky okamžite zverejňovať na intrawebe (pri dostatočnom počte odpovedí).
 • Pri dnešnom pomere uchádzačov a prijatých študentov nemajú prijímacie skúšky zmysel. Študentov je možné vybrať na základe centrálnej maturity z matematiky, ekonómie a angličtiny.

Veda

 • Každého doktoranda poslať na semester až dva na dobrý výskumný program na zahraničnej univerzite. Nepovažovať to za kultúrnu výmenu, ale tvrdú vedeckú prácu a príležitosť. Kuba ani Bulharsko z tohto hľadiska nepostačuje.
 • Všetky doktorandské práce dať zo zásady posudzovať aj aktívnymi externými, obvykle zahraničnými výskumníkmi. Všetky musia byť v angličtine.
 • Zaviesť cenu dekana za diplomovú a dizertačnú prácu publikovanú v karentovanom časopise. Zamestnancom za zahranicne karenty v ekonomickych casopisoch dávať automatické, dopredu známe odmeny vo výške niekoľkomesačného platu (oproti dnešnému stavu budú odmeny vyššie a prioritne za články v skutočne medzinárodných, nie českých časopisoch).
 • Organizovať menej konferencií s nevyrovnanou kvalitou, a ešte problematickejšími zborníkmi z nich, ktoré generujú početné, ale bezcenné publikačné výstupy. Namiesto nich zaviesť kultúru interných katedrových seminárov. Aj spoločne s partnermi, ako ukazuje nedávno založený Bratislava Economic Seminar organizovaný spoločne NBS a Katedrou hospodárskej politiky, či dlhodobé aktivity Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja. Organizácia takýchto seminárov sa bude zarátavať do výukového úväzku.
 • Zmeniť kritériá hodnotenia na docentúry a profesúry v prospech naozajstných vedeckých výstupov. Menej skrípt a bakalárskych prác, najlepšie žiadne skriptá a len karenty a knihy v prestížnych vydavateľstvách.

Personalistika

 • Samotné peniaze sú dnes na fakulte menej odrádzajúca prekážka pre akademickú kariéru ako samotné pracovné prostredie, a nedostatok predpovedateľných kariérnych príležitostí. Zaviesť preto dobre definovaný, transparentný "tenure track", s účasťou predstaviteľov strategických partnerov definovaných nižšie pri jeho dizajne, aj jednotlivých kľúčových kariérnych rozhodnutiach.
 • Aby sa predišlo akademickému imbrídingu, zaviazať sa, že aspoň 30 percent nových asistentov, docentov a profesorov príde z prostredia mimo EUBA. Niektoré špičkové svetové pracoviská kvôli tomuto riziku vôbec nezamestnávajú svojich absolventov. Na všetky pozície robiť otvorené výberové konania, a inzerovať ich nielen na vlastnom webe ale aj na medzinárodných akademických serveroch. Pokúsiť sa získavať asistentov štandardným spôsobom na celosvetovom, otvorenom, štruktúrovanom job markete."
 • Vytvoriť osobný vyskumny fond pre 10 percent najlepších ľudí v každej fáze ich kariéry, inšpirovaný napríklad holandským programom Veni, Vidi, Vici.

Riadenie fakulty

 • Riadiť fakultu ako každú inú veľkú spoločensky prospešnú organizáciu, na základe  dobre definovaných cieľov, účinnosti a efektívnosti, rozdelenia úloh, zodpovednosti za ne, a tomu zodpovedajúcich procesov, zdrojov a kompetencií. Škola by mala byť čo najmenej politicky riadená, v akomkoľvek zmysle slova. Základné princípy riadenia, komunikácie dovnútra a von, riešenia sporov, tvorby orgánov, transparentnosti atď. musia byť na spísané na papieri, zverejnené, a ich dodržiavanie pravidelne verejne kontrolované.
 • Všetky informácie, vrátane rozhodnutí a podkladov k nim, by mali byť okamžite, optimálne dopredu k dispozícii na webe, resp. intrawebe.
 • Decentralizácia rozhodovania na katedry je v tejto fáze vývoja fakulty slepá ulička. Fakulta by mala byť strategicky riadená tímom vrcholových manažérov - dekanom a prodekanmi - s rozdelenými, konkrétnymi úlohami, naozajstnými kompetenciami, zdrojmi a zodpovednosťou. Na druhej strane, kľúčovými odbornými manažérmi a spravidla najskúsenejšími akademikmi budú vedúci katedier.
 • Podporovať zapojenie učiteľov do verejnej diskusie a verejnej služby (aj čiastočnými úľavami pri učení, no nie výskume). Mať fakultný blog spravovaný komunikačným profesionálom a konkrétnu komunikačnú a marketingovú stratégiu. Chváliť sa úspešnými príbehmi učiteľov, študentov a absolventov.
 • Škola by mala mať transparentný, zverejnený, dodržiavaný a každý rok vyhodnocovaný program kariérnej a študijnej podpory žien, znevýhodnených osôb, a akýchkoľvek menšín.

Medzinárodné vzťahy a aktivity

 • Škola si získa 5 strategických akademických partnerov, podľa možností akademicky kvalitných, ktorí na zaklade podpísanej zmluvy a skutočnej zaangažovanosti pomôžu napĺňať ciele uvedené vyššie. Na geografickej blízkosti záleží – CERGE, CEU, WU a bratislavský matfyz sú preto najprirodzenejší kandidáti. Slabé školy, hoci aj v atraktívnych krajinách, naopak nie.
 • Absolvovanie jedného dlhodobého alebo viacerých krátkodobých výskumných pobytov s rovnakou kumulatívnou dĺžkou ako povinného predpokladu pre akademický postup zvýši súčasnú nízku mobilitu zamestnancov. Vytvoria sa na to inštitucionálne a finančné podmienky – úľavy na výučbe, bloková výučba, finančná podpora.
 • Vytvoriť program, aby na fakulte mohli realisticky učiť a skúmať ľudia, ktorí vedia len po anglicky, ale nie po slovensky. Aktívne ho vonku propagovať ho, a najať doňho ľudí. Opravené 11:08.
 • Zvýšiť počet predmetov, ak už nie programov v cudzom jazyku. Výuka takéhoto predmetu by bola jedným z povinných predpokladov na docentúru a profesúru.

Akademický život a praktické záležitosti

 • Pestovanie kontaktov s absolventmi je nevyhnutné pre budovanie značky NHF a zlepšovanie prepojenia praxe a výuky. Aktivity fakultného alumni klubu sa dajú rozbehnúť v priebehu jedného roka, a funkčná absolventská organizácia so živou sieťou kontaktov do konca volebného obdobia.
 • Súčasné nižšie počty novoprijatých študentov bakalárskeho štúdia na jednej strane a akademických zamestnancov a doktorandov na strane druhej umožňujú spustenie tútorského systém. Od prvého semestra štúdia by sa študenti stretávali so svojím priradeným tútorom, s ktorým by konzultovali akademické aj praktické záležitosti ohľadom štúdia a života na škole.