Lesné hospodárstvo patrí medzi viaceré odvetvia podnikania na Slovensku, ktoré trpia pod neustálymi zásahmi vlád. Vlády často zvýhodňujú niektorých účastníkov trhu (najmä štátne lesy) voči ostatným, vnucujú podnikateľom zbytočné výdavky a prenášajú na nich náklady za svoje "verejné" záujmy. V konečnom dôsledku to zaplatia všetci občania a doplatia na to práve tí najchudobnejší. Namiesto reformy lesného hospodárstva sa tu však už dvadsať rokov deje pravý opak - postupné okliešťovanie vlastníctva a podnikania a systematická deformácia podnikateľského prostredia. Vlastníci neštátnych lesov o tom vedia svoje.

Minulý týždeň zaslalo Gemerské regionálne združenie združenia vlastníkov neštátnych lesov otvorený list tvorcom programu vlády - poslancom NR SR a predsedom politických strán. Jeho súčasťou je stanovisko účastníkov medzinárodnej konferencie vlastníkov obhospodarovateľov lesov na Slovensku, ktoré predstavuje dobrý návod pre tvorbu programového vyhlásenia vlády v lesnom hospodárstve. Text si sem dovoľujem "zavesiť" v originálnom znení, keďže je súhrnom toho, na čom treba začať čo najskôr pracovať a čo sa vo výraznej miere zhoduje aj s odporúčaniami projektu slovenských think-tankov a nezávislých expertov "Programové vyhlásenie reformnej vlády".

O čo žiadajú vlastníci neštátnych lesov?

Účastníci 2. medzinárodnej konferencie vlastníkov a obhospodarovateľov lesov na Slovensku „LESY PRE SPOLOČNOSŤ“ Košická Belá, 9. – 10.3.2010 prijali tieto závery.

Žiadame vládu SR a NR SR:

  • Vytvoriť právne predpoklady na podporu zabezpečovania verejnoprospešných funkcií lesov z verejných zdrojov. Na túto podporu vytvoriť systém priamych platieb na jednotku plochy lesa.
  • Prijať nový zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý musí jasne stanoviť zásady na vyhlasovanie chránených území na základe súhlasu vlastníka . Limitovať z hľadiska verejných financií a rozvoja vidieka ich rozsah a stanoviť  jednoduché a záväzné zásady na úhrady majetkovej ujmy,
    vyplývajúcej z obmedzení ochrany prírody.
  • Prijať nový zákon o lesoch, ktorý bude minimalizovať neproduktívne administratívne náklady vlastníkov lesov v záujme zlepšenia ich konkurenčnej schopnosti na európskych trhoch.
  • Novelizovať pozemkové zákony tak, aby bol definitívne uzavretý proces reštitúcií a odovzdávania pozemkov ich vlastníkom. Závažný problém neznámych  a neprihlásených vlastníkov riešiť urýchlením procesu pozemkových úprav a ich finančným zabezpečením. V záujme stabilizovania situácie pozemkových spoločenstiev  nepripustiť delenie spoločných nehnuteľností.
  • Odstrániť daňovú nejednoznačnosť pri stanovovaní výšky daní z lesných pozemkov cestou novelizácie zákona č.582/2004 Z. z o miestnych daniach a poplatkoch.
  • Odstrániť diskrimináciu vlastníkov lesov majiteľmi a prevádzkovateľmi líniových stavieb novelizáciou zákona o energetike a ďalších zákonov, ktoré obmedzujú práva vlastníkov lesov.
  • Prehodnotiť sústavu NATURA 2000 na vedeckom základe a nový návrh predložiť Európskej komisii.

Osobitným problémom, nad rámec požiadaviek vlastníkov neštátnych lesov, je dlhodobo zlé hospodárenie vo veľkom štátnom podniku Lesy SR. Tým, že vláda ľahostajne zverila Lesom SR úlohu prirodzeného monopolu a zakázala akúkoľvek zmenu vlastníctva, udelila štátnemu podniku právo správať sa ako cenový diktátor, dokonca i za cenu straty hodnoty svojho vlastného imania. V Lesoch SR sa navyše neustále objavujú podozrenia z plytvania a nevýhodných zmlúv.

Základná reforma lesného hospodárstva sa dá uskutočniť za jeden, možno dva roky. Zmenou lesného zákona a zákona o ochrane prírody. Ide o to, vniesť do lesného hospodárstva právo a spravodlivosť. Tento problém nerozdeľuje ľavicové riešenia od pravicových, ale tých, ktorým vyhovujú benefity súčasného trhu bez korektných pravidiel súťaže, od tých, ktorí chcú poctivé a spravodlivé riešenia. K tým sa však vládam v prípade lesného hospodárstva zatiaľ nepodarilo dospieť.

Ako zareaguje nová vláda? Dúfajme, že príležitosť na poctivé riešenia v prospech všetkých lesníkov si nenechá ujsť.

/Pozn.: Predchádzajúci text z blogu zo 17. júna 2010 uverejním v aktualizovanom znení po vytvorení vlády a jej programového vyhlásenia./