Tentokrát už nástojčivejšie. Už z výsledku tak trochu vyplýva, že budeme v školstve musieť okrem množstva ďalších vecí, zmeniť a možno aj výrazne obohatiť učebné osnovy, najmä dejepis. Každá úroveň školstva potrebuje pochopenie politikov a určité zmeny. Všetky naše školy sú európske, nie len slovenské, či chceme, či nie a my sme doposiaľ počuli už mnoho politických sľubov o školstve ako priorite aj rôznorodých vízií, kam by sa mohlo uberať.

Na vysokých školách pritom zďaleka nejde iba o financovanie, ale aj posilnenie kompetencií a určitej autonómie a konečné dohodnutie sa ohľadne ich hodnotenia. Pri vysokých školách je tým hodnotiacim aktom, ktorý potvrdí kredibilitu inštitúcie, dodržiavajúcej určité štandardy, akreditačná komisia. Akreditácia je veľmi rozsiahly administratívny proces. V roku 2001 sa u nás zaviedli tzv. komplexné akreditácie, ktoré okrem ešte väčšej byrokratickej záťaže majú aj podľa odborníkov zatiaľ minimálny vplyv na skvalitnenie akademického prostredia ako celku.

Problémom na Slovensku je, že každý vníma pod pojmom kvalita niečo iné. Máme určité nadnárodné kvalifikačné systémy (napr. EQF). Ak sa chceme s niekym porovnávať, tak jedine so zahraničím, na medzinárodne porovnateľných princípoch, nie však sami medzi sebou. A tým pádom musia byť aj na Slovensku podmienky porovnateľné so zahraničím. Ten, kto sa v podmienkach Slovenska snaží povedať, že tá, alebo oná univerzita je kvalitná alebo nekvalitná, je trochu mimo. Naše univerzity, vzhľadom na rozmanitosť vedeckých disciplín nie je možné hodnotiť podľa jedného metra, nastaviť im jednotné ciele, prípadne vytvoriť na nich dokonalý meter. Je to, ako keby ste ušili jedny šaty určitej konfekčnej veľkosti a chceli do nich obliecť rôzne typy žien, ba dokonca aj mužov. Každá univerzita má mať vlastné autonómne ciele a poslania a hodnotenie ich dosahovania by malo ísť nezávisle od akreditácie, ktorá je v podstate potvrdením licencie.

Táto licencia napríklad pred rokom 1989 neexistovala. Napriek tomu málokto má pochybnosti o tom, že by školy boli vtedy kvalitné. Prečo má verejnosť pocit, že teraz to tak nie je? Len preto, lebo vtedy bol vyšší počet študentov a na vysokú školu sa dostalo iba zopár jedincov, tak sa to vnímalo ako niečo neštandardné, výnimočné, exkluzívne? Verejnosť to vníma tak, že keď študuje väčšia časť populácie, je to určite príznak nižšej kvality výučby, nižších nárokov. Nie je to však iba populačná krivka, čo zamávalo počtami študentov. Sú to aj otvorené hranice, zahraničné možnosti, ktoré ich lákajú a zahraničných študentov zas lákajú k nám. Chceme mať všetko európske a pritom nie sme ani dohodnutí na jednoznačnej terminológii kvality. Súčasné hodnotenie „kvality“ akoby nebralo do úvahy jednotlivé odlišnosti a tým pádom aj zámery vysokých škôl.

Predstavte si univerzitu ako subjekt s vlastným vedením, ktoré si stanoví určitú dlhodobú víziu, ciele, podľa nich vytvorí stratégiu fungovania a jej prispôsobí všetky činnosti. Každý takýto subjekt, resp. jeho manažment potrebuje samozrejme vyhodnocovať v určitých časových intervaloch, nakoľko sa darí napĺňať ciele, ako ďaleko je od nich a podľa toho robiť zásadné rozhodnutia. A ak sa nedarí dosahovať určité časové méty, tak aj to vedenie musí identifikovať problémy a prijímať rozhodnutia, ktoré ich vyriešia. Hodnotenie je teda z pohľadu manažmentu prirodzené a žiadúce v každej inštitúcii. V prvom rade to vnútorné. Každá vysoká škola má inú históriu, iné technické a personálne podmienky, iné odbory, od ktorých sa odvíja aj štruktúra záujmu študentov a prirodzene – iné ciele. Ak všetky vysoké školy hodíme do jedného vreca a povieme, že základným kritériom je vedecko-výskumná činnosť, tak podvedome motivujeme školy neprimerane sa zamerať na produkciu doktorandov, na krkolomný beh za vedeckými titulmi, len aby bolo kritérium zaškrtnuté ako splnené. Čo potom so stohmi vedeckých elaborátov?

Som presvedčený, že každá vysoká škola vznikla s určitým vzdelávacím, šľachetným zámerom. Všetci si uvedomujeme, že čím múdrejšia naša spoločnosť bude, tým viac dokáže kreovať a využívať kapacitu svojej mysle, svoje nápady. Školy objavujú talenty a rozvíjajú ich, aby dokázali vymyslieť úžasné veci a patenty, ktoré budú raz tým najhodnotnejším vývozným artiklom. A toto je na vážne zamyslenie sa pre politikov, ktorí deklarovali, že školstvo bude najbližšie roky ich prioritou. Bude ich prioritou vrátiť sa v čase, zdecimovať ho, ako sa niektorí vyhrážali a presviedčali verejnosť o tom, že je to jediné možné riešenie? Alebo naopak, začnú ho konečne rozvíjať a motivovať tak, aby učitelia neatakovali slovenský parlament, ale európske rebríčky kvality?