Príspevok na pracovné miesto

V minulom príspevku sme vám priblížili, aké najvýznamnejšie zmeny obsahovala Novela Zákonníka práce v súvislosti s mimoriadnymi okolnosťami spôsobenými šírením nového koronavírusu. Okrem toho, vládni predstavitelia a predstaviteľky prišli s ďalšími opatreniami, ktoré pomáhajú zamestnávateľom vysporiadať sa s koronakrízou.

Výraznú injekciu pre podniky predstavuje opatrenie na podporu zamestnanosti – príspevok na pracovné miesto. Prinášame vám prehľadnú schému toho, ktorý zamestnávateľ môže o takúto pomoc požiadať a ako to funguje.

Posledný marcový deň predstavila vláda plán opatrení na podporu zamestnanosti a pomoc firmám v tomto čase. Štátnu pomoc rozdelila do dvoch skupín podľa typu adresáta – zamestnávateľa.

 

1) Podpora zamestnávateľov, ktorí uzatvorili prevádzky

Prvou cieľovou skupinou podpory sú len zamestnávatelia, ktorí v čase vyhlásenej krízovej situácie udržia pracovné miesto aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR (alebo iného kompetentného orgánu).

 

Táto podpora sa teda vzťahuje len na firmy, ktoré museli svoje prevádzky úplne zavrieť alebo obmedziť. Ide napríklad o maloobchodné prevádzky, ktorých sa netýkali výnimky (výnimky dostali napríklad potraviny, lekárne, drogérie), reštauračné zariadenia, pohostinstvá, materské školy, prevádzky poskytujúce služby a podobne.

Ak firma splní stanovené kritéria, obdrží od štátu príspevok na mzdu zamestnanca či zamestnankyne vo výške 80 percent priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 EUR na osobu.

 

2) Podpora zamestnávateľov, ktorým poklesli tržby

Do druhej cieľovej skupiny patria firmy, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti, avšak ich tržby poklesli najmenej o 20 percent.

V prípade, ak zamestnávateľ neprideľoval personálu prácu pre prekážku v práci na jeho strane, avšak vyplácal im náhradu mzdy aspoň vo výške 80 percent, vznikne firme nárok na príspevok v závislosti od poklesu tržieb:

pokles tržieb

marec 2020

apríl 2020 a ďalšie mesiace trvania mimoriadnej situácie

≥ 20 %

90 EUR

180  EUR

≥ 40 %

150 EUR

300 EUR

≥ 60 %

210 EUR

420 EUR

≥ 80 %

270 EUR

540 EUR

Uvedené sumy predstavujú maximálnu výšku príspevku na jednu osobu. Skutočný príspevok bude vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci.

Napríklad:

Zamestnávateľ síce nemusel zavrieť svoju prevádzku, ale v apríli 2020 u neho došlo v porovnaní s mesiacom marec 2019 k poklesu tržieb o 70%. Môže preto dostať na jedného zamestnanca príspevok najviac 420 EUR. Zamestnáva 2 zamestnancov, pričom jeden má mzdu 1200 EUR a druhý má mzdu 1600 EUR. Pokiaľ potreba práce poklesla o polovicu a obaja zamestnanci tak pracovali iba 10 dní a 10 dní mali nariadené prekážky v práci, zamestnávateľovi vznikne nárok na nasledovný príspevok na pracovné miesta:

Zamestnanec 1 so mzdou 1200 EUR – mzda za 10 odpracovaných dní bude 600 EUR a za 10 dní prekážok v práci bude náhrada mzdy (80% mzdy) vo výške 480 EUR. Maximálny príspevok pri poklese tržieb o 60-79% je však 420 EUR. Od štátu teda zamestnávateľ dostane príspevok na tohto zamestnanca 420 EUR.

Zamestnanec 2 so mzdou 1600 EUR – mzda za 10 odpracovaných dní bude 800 EUR a za 10 dní prekážok v práci bude náhrada mzdy (80% mzdy) vo výške 640 EUR. Maximálny príspevok pri poklese tržieb o 60-79% je však 420 EUR. Od štátu teda zamestnávateľ dostane príspevok aj na tohto zamestnanca 420 EUR.

Spolu teda zamestnávateľ dostane príspevok vo výške 840 EUR

Ak by však zamestnávateľ  vyriešil danú situáciu inak, a prvý zamestnanec by odpracoval celý mesiac a druhý zamestnanec by bol celý mesiac na prekážkach v práci, nárok zamestnávateľa sa zmení. Na prvého zamestnanca so mzdou 1200 EUR nedostane zamestnávateľ nič, nakoľko tento zamestnanec riadne pracoval a neboli mu vôbec nariadené prekážky v práci. Na druhého zamestnanca so mzdou 1600 EUR je nárok nasledovný – vyplatená náhrada mzdy za celý mesiac (80% mzdy) vo výške 1280 EUR. Maximálny príspevok pri poklese tržieb o 60-79% je však na jedného zamestnanca 420 EUR. Od štátu teda zamestnávateľ dostane príspevok iba na tohto zamestnanca vo výške 420 EUR.

Z uvedeného príkladu je zrejmé, že je vhodnejšie nariadiť prekážky v práci podľa možnosti rovnomerne všetkým zamestnancom, resp. čo najväčšiemu počtu zamestnancov. Súčasne by bolo vhodné myslieť na to,  aby výška náhrady mzdy, ktorú zamestnávateľ vyplatí za prekážky v práci jednotlivým zamestnancom v ideálnom prípade nepresiahla určenú maximálnu možnú výšku príspevku na jedného zamestnanca.

 

Pokles tržieb sa posudzuje porovnaním rovnakých mesiacov medziročne, teda marec 2019 a 2020. U firiem, ktoré fungujú kratšie obdobie, sa úbytok tržieb posudzuje iba medzimesačne. U sezónnych zamestnávateľov sa hodnotí daný mesiac s priemerom predchádzajúceho roku.

Pozor však, ak zamestnanec odpracuje časť mesiaca, teda prekážky v práci netrvajú po celý mesiac. Vtedy si zamestnávateľ môže nárokovať príspevok iba na vyplatenú náhradu mzdy (teda počas existencie prekážok v práci). Príspevok nemožno žiadať na vyplatenú mzdu za odpracovaný čas. Zároveň je podmienkou vyplatenie náhrady mzdy aspoň vo výške 80 percent mzdy.

Maximálna celková výška príspevku pre jedného zamestnávateľa je 200-tisíc eur mesačne.  Celkovo za celé obdobie krízovej situácie najviac 800-tisíc eur.

Limity ukazujú, že takúto pomoc od štátu môžu využiť skôr menšie a stredné podniky.

Finančné príspevky bude poskytovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode firma udrží pracovné miesta. Zamestnávateľ môže o príspevok požiadať na webe www.pomahameludom.sk.

Žiadosti pre firmy, ktoré museli zatvoriť prevádzky, spustilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v pondelok 6. apríla. Druhá skupina zamestnávateľov – teda tí, ktorým poklesli tržby, môže žiadať o príspevok od 8. apríla.

Slovenská legislatíva definuje viaceré podmienky pre poskytnutie štátnej pomoci. Všetky sa však preukazujú čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou žiadosti. K žiadosti nie je teda potrebné prikladať žiadne ďalšie dokumenty alebo potvrdenia s výnimkou prehľadu zamestnancov. Či firma splnila podmienky na vyplatenie finančného príspevku na personál, budú dodatočne kontrolovať rôzne úrady a inštitúcie, napríklad Daňový úrad, Inšpektorát práce, Sociálna poisťovňa a podobne.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa právnej pomoci, sme vám v advokátskej kancelárii Nechala & Co. s.r.o. k dispozícii aj v tomto mimoriadnom období.