Túto problematiku rieši zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov („zákon o účtovníctve“) a opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva („postupy účtovania“), ako aj z pohľadu Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo („IFRS“). 

Čo hovorí zákon o účtovníctve a postupy účtovania

V zmysle zákona o účtovníctve a postupoch účtovania sa dlhodobý majetok odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom odpisov s ohľadom na opotrebenie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Odpisovanie majetku sa začína vtedy, keď je majetok uvedený do používania. Dlhodobý majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Ocenenie majetku sa ďalej upravuje opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu.

Zákon o účtovníctve priamo neupravuje, či sa má v odpisovaní pokračovať, aj keď sa majetok nevyužíva. Ale keďže sa odpisuje podľa stanoveného odpisového plánu, potom z toho vyplýva, že odpisovanie by sa nemalo prerušiť ani v čase uzatvorenia prevádzky a zastavenia výroby.

Podľa meniacich sa podmienok je však možné prehodnotiť odpisový plán a upraviť zostatkovú dobu odpisovania alebo sadzby odpisovania.

 

Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo

Odpisovanie majetku sa riadi ustanoveniami IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia. Po prvotnom vykázaní si účtovná jednotka vyberie buď model ocenenia obstarávacou cenou, alebo model precenenia a túto zásadu uplatní na celú triedu dlhodobého hmotného majetku. Pri modeli ocenenia obstarávacou cenou sa dlhodobý hmotný majetok po vykázaní účtuje vo svojej obstarávacej cene zníženej o prípadné akumulované odpisy a akumulované straty zo zníženia hodnoty. Použitá metóda odpisovania musí odrážať očakávaný spôsob, ktorým účtovná jednotka spotrebuje budúce ekonomické úžitky z majetku.

Odpisovanie majetku sa začína vtedy, keď je k dispozícii na používanie, t. j. keď je na mieste určenia a v stave, v ktorom je schopný prevádzky spôsobom určeným manažmentom. Na rozvrhnutie odpisovateľnej hodnoty majetku na systematickom základe počas jeho doby použiteľnosti sa môžu použiť rôzne metódy odpisovania. Zvolenú metódu odpisovania je potrebné v jednotlivých obdobiach uplatňovať konzistentne s výnimkou prípadov, keď sa zmení očakávaný režim spotreby budúcich ekonomických úžitkov.

 

Ako riešiť pozastavenie účtovných odpisov do doby opätovného spustenia výroby

„Keď sa preruší používanie majetku alebo sa jeho aktívne používanie ukončí, odpisovanie majetku sa neukončí, ak nie je majetok úplne odpísaný. Z pohľadu odstavenia produkcie z dôvodu šírenia COVID-19 tak nie je možné odpisovanie majetku pozastaviť. Môže sa však prehodnotiť odpisový plán alebo metóda odpisovania,“ hovorí Erika Vitálošová, manažér, PwC.

IAS 16 pozná viacero metód odpisovania, jednou z nich je výkonová metóda. Pri používaní výkonových metód odpisovania, pri ktorých je výška nákladov založená na predpokladanom využití alebo výstupoch, sa však môže odpisový náklad rovnať nule, ak sa majetok nepoužíva vo výrobe.

Metóda odpisovania položky majetku by sa mala podľa IAS 16.61 preskúmať aspoň ku koncu každého finančného roka a pokiaľ sa výrazne zmenil očakávaný režim spotreby budúcich ekonomických úžitkov z majetku, je potrebné zmeniť metódu tak, aby odrážala túto zmenu režimu. Takáto zmena sa účtuje ako zmena v účtovnom odhade v súlade s IAS 8.

Prehodnotiť sa môže odpisový plán alebo metóda odpisovania

Z uvedeného teda vyplýva, že účtovná jednotka nemôže pozastaviť odpisovanie majetku ani v zmysle zákona o účtovníctve a postupoch účtovania, ani v zmysle IFRS. No ak by zavretie prevádzok a výroby malo trvať dlhšie obdobie a výrazne by sa zmenil očakávaný režim spotreby budúcich ekonomických úžitkov z majetku, môže prehodnotiť odpisový plán (postupy účtovania) alebo metódu odpisovania a zmeniť na výkonovú metódu (IFRS), kde by pri nulovej produkcii bol aj nulový odpis. Musí však zvážiť aj praktickú stránku prechodu na výkonovú metódu a jej používanie, frekvenciu zmien produkčných plánov, súlad odpisovej metódy s účtovnou politikou skupiny spoločnosti a v neposlednom rade aj technickú a personálnu pripravenosť vrátane nákladov súvisiacich s touto zmenou.

Viac informácií: 

https://www.pwc.com/sk/sk/auditorske-sluzby-pwc/uctovne-poradenstvo.html