Aby mohol byť Volkswagen Slovakia na tejto ceste úspešný, je dôležité, aby boli na Slovensku vytvorené rámcové podmienky na realizáciu environmentálnych cieľov. Spoločnosť si nastavila – ako súčasť koncernu Volkswagen hlásiaceho sa k Parížskej dohode – ambiciózne podnikové ciele, ktoré presahujú záväzky plynúce zo stratégie značky Volkswagen Zero Impact Factory.

Stratégia Zero Impact Factory zahŕňa ciel vyrábať vozidlá do roku 2025 o 45 % ekologickejšie v porovnaní s referenčným rokom 2010. Spoločnosť Volkswagen Slovakia sa však rozhodla zrýchliť a dosiahnuť v danom časovom horizonte až o 59 % ekologickejšiu produkciu v piatich kľúčových ukazovateľoch. To znamená, že na každé vyrobené vozidlo vyprodukuje minimálne o 59 % menej emisií CO2, prchavých organických látok (VOC) a zneškodňovaného odpadu. Ďalšími sledovanými zdrojmi sú energia a voda. So stratégiou Zero Impact Factory nastavuje spoločnosť nové smerovanie ekologickej výroby a logistiky ako svoj podiel k ochrane klímy a CO2 neutrálnej mobilite.

Zelené inovácie

Za plnením cieľov v oblasti udržateľnosti stoja konkrétne kroky a opatrenia, na ktorých spoločnosť priebežne a dlhodobo pracuje. V rámci znižovania emisií CO2 stavia do popredia alternatívne formy vykurovania a využívanie bioplynu namiesto zemného plynu. Od roku 2012 odoberá výlučne zelenú energiu z obnoviteľných zdrojov. K slovu sa už viac ako desaťročie dostávajú aj investície do najlepších dostupných technológií (BAT), ktoré sú uprednostňované aj pri nových projektoch. Významnou reorganizáciou prešiel v uplynulom období tiež manažment mobility. Vďaka využívaniu vozidiel na alternatívne pohony (BEV, PHEV, CNG) sa znížil priemerný podiel CO2 pod 95g/km a v redukcii podnik pokračuje ešte ďalej. V pláne je aj rozšírenie internej infraštruktúry pre elektrické vozidlá o 90 nových nabíjacích bodov.

Ilustračné foto
Zdroj: Volkswagen Slovakia
Ilustračné foto

Zhodnocovanie priemyselných odpadov

Vysoko aktuálnou výzvou je pre Volkswagen Slovakia odpadové hospodárstvo. Od roku 2010 do roku 2017 dokázal znížiť objem zneškodňovaného odpadu na jedno vyrobené vozidlo z 27 kg na minimum 0,13 kg, a to práve vďaka zhodnocovaniu odpadu. V tom čase zároveň začal podnik upozorňovať na zhoršujúce sa podmienky v oblasti nakladania s odpadmi. Na Slovensku začal výrazne klesať počet zhodnocovateľov odpadu a znižovať sa kapacity u existujúcich zhodnocovateľov, čo sa negatívne podpísalo – napriek snahám podniku o opak – na opätovnom stúpaní množstva zneškodňovaného odpadu. „Preto je nesmierne dôležité, aby Slovensko po vzore viacerých krajín EÚ vytvorilo priaznivé podmienky pre zhodnocovanie priemyselných odpadov a minimalizovalo skládkovanie. V spoločnosti Volkswagen Slovakia sa v prvom rade sústreďujeme na predchádzanie vzniku odpadu a znižovanie jeho množstva. Následne sa intenzívne zaoberáme jeho zmysluplným triedením a hľadaním možností recyklácie a zhodnocovania odpadov. Od začiatku roka 2021 boli už zrealizované takmer tri desiatky opatrení, vďaka ktorým sa zredukovala tvorba odpadu o 72 ton,“ vymenúva Michaela Hletková Ploszeková, vedúca oddelenia životné prostredie vo Volkswagen Slovakia. V tomto roku podnik zvýšil materiálové zhodnotenie ostatných odpadov o 26 %. Aktuálne vytrieďuje zvlášť už aj znečistený papier, kartóny a lepenku, ako i kancelársky papier. Rovnako postupuje v ďalšom užšom triedení rôznych druhov plastov. Cieľom je materiálového zhodnotenie odpadov a minimalizácia zvyškového nevytriedeného odpadu.

Očakávania od štátu

Pre plnenie environmentálnych cieľov podniku, ako aj pre splnenie medzinárodných záväzkov v oblasti zlepšovania životného prostredia na úrovni štátu je mimoriadne dôležité zamerať sa na vytváranie priaznivých rámcových podmienok. Patrí sem napríklad definovanie vhodných nástrojov pre udržateľnú mobilitu (vrátane infraštruktúry pre alternatívne pohony), pre využitie bioplynu na podporu udržateľnej CO2 neutrality či výstavba zariadení pre zhodnocovanie odpadu, opatrenia cirkulárnej ekonomiky, ako aj podpora biodiverzity.