Prečo je digitalizácia pre priemyselné podniky dôležitá, ako k nej majú pristupovať?

Digitalizácia slúži na to, aby sa dlhodobo zvyšovala konkurencieschopnosť podniku. Keď sa dnes hovorí o digitalizácii, tak sa spomínajú predovšetkým technológie. Technológie sú síce dôležitým nástrojom, ale rozhodujúcim je nastavenie myslenia ľudí vo vnútri podniku. Malo by sa zameriavať na zlepšovanie fungovania podniku, na ekonomické prínosy a nie technologický prístup. Najväčší priestor na posun je predovšetkým v riadení procesov na všetkých úrovniach podniku. Dnes manažéri rozhodujú a riadia podnik na základe monitoringu, spätného pohľadu do minulosti. Dokonca pracujú s informáciami len z obmedzenej časti podnikových aktivít a udalostí. To je akoby ste riadili automobil len pomocou spätných zrkadiel. To treba zmeniť.

Martin Morháč
Zdroj: SOVA Digital
Martin Morháč

Ako by mali podniky meniť svoj prístup, čo im odporúčate?

Dnes je dôležité naštartovať a postupne akcelerovať zber a vyhodnocovanie dát, primerane svojim možnostiam a príležitostiam meniť svoju ekonomiku. Ak to mám prirovnať k spomínanému riadeniu automobilu, tak by sme mali začať tým, že maximálne rozšírime záber spätných zrkadiel, a postupne krok za krokom presmerujeme naše úsilie na odkrývanie výhľadu dopredu. Znamená to intenzívnejším zberom dát a maximalizovaním ich využitia odstraňovať rezervy. S pribúdajúcim množstvom dát sa bude postupne skvalitňovať riadenie, a tým aj eliminovať plytvanie. Riadenie sa z pohľadu do minulosti bude presúvať do ovplyvňovania, riadenia budúcnosti. Začne sa digitálne optimalizovať riadenie procesov, a dostatočné množstvo zozbieraných dát vyústi do flexibilných samoučiacich sa riadiacich systémov využívajúcich umelú inteligenciu. Budú schopné pripraviť sa automaticky v predstihu na prichádzajúce udalosti. Až tu môžeme začať hovoriť o digitálne transformovanom podniku. Po tejto ceste bude musieť prejsť každý jeden podnik, ktorý chce prežiť.

.

Technológie sú síce dôležitým nástrojom, ale rozhodujúcim je nastavenie myslenia ľudí vo vnútri podniku. Malo by sa zameriavať na zlepšovanie fungovania podniku, na ekonomické prínosy a nie technologický prístup.

Prichádzate na trh s komplexným programom, ktorý vedie podniky krok po kroku k digitálnej transformácii. Predstavte nám ho.
Slovensko už stratilo svoju konkurenčnú výhodu postavenú na nízkej cene pracovnej sily. Priemysel je pod obrovským konkurenčným tlakom. Podniky dnes musia maximálne využívať všetky svoje zdroje a kapacity. Tým teda nemajú voľných ľudí, ktorí by sa mohli venovať tak rozsiahlej problematike, akou je digitalizácia a inovácie. Pre úspešnosť tak zásadných zmien, akými je digitálna transformácia, je však potrebný fungujúci ekosystém postavený na mnohých spolupracujúcich prvkoch, akými sú angažovaný manažment s víziou, vnútorná kultúra podporujúca inovácie, zapojení a znalí pracovníci. Len v malom percente podnikov sa dá povedať, že takýto ekosystém naozaj funguje. Vytvorili sme program INTEGRID, ktorý reaguje na aktuálny stav a zameriava sa na čo najúčinnejšiu podporu podnikov na ich ceste k digitálnej transformácii.

Priblížte nám filozofiu a obsah programu.

Program je postavený na troch pilieroch - adaptácia, integrácia a networking. Vo fáze adaptácie neriešime technológie ani žiadne inštalácie, ale sústreďujeme sa na vytvorenie vnútorných podmienok pre čo najrýchlejší a najjednoduchší nábeh digitalizačných zmien. Na adaptáciu podnikového prostredia v prospech digitalizácie. Manažmenty si v tejto fáze vytvárajú jasnú predstavu o potrebách, príležitostiach a možnostiach digitalizácie, o svojej úlohe na tejto ceste a o budovaní inovačného prostredia. Integrácia sa venuje samotnému digitalizačnému procesu. Zberu dát, informačnému prepájaniu strojov, činností a procesov so zámerom na zlepšovanie ekonomiky a riadenia podniku. Vo fáze networking spájame navzájom podniky so zámerom na výmenu skúseností z riešenia podobných potrieb, prepájame ich s odborníkmi aj mimo našej firmy, so školami, či výskumníkmi a vývojármi. Vytvárame funkčný, vzájomne komunikujúci a dlhodobo udržateľný ekosystém.

.

Slovensko už stratilo svoju konkurenčnú výhodu postavenú na nízkej cene pracovnej sily. Priemysel je pod obrovským konkurenčným tlakom. Podniky dnes musia maximálne využívať všetky svoje zdroje a kapacity.

Ako pracujú vaše expertné tímy pri realizácii programu?

INTEGRID je dlhodobý projekt, nadväzujúci na dlhoročné skúsenosti a poznatky odborníkov SOVA Digital. Firmy pretvárame postupne. Robíme to v úzkej spolupráci s ľuďmi zvnútra podniku a postupujeme krok za krokom cestou menších projektov. Pri každom kroku sa snažíme dosiahnuť naplnenie zámerov a až potom sa púšťame do ďalšieho projektu. Jednotlivé projekty na seba nadväzujú, a postupne sa prepájajú a podporujú na základe rámcového zámeru digitalizácie priemyselného podniku.

SOVA INTEGRID sa špecializuje na jednotlivé typy výrob. Ktoré segmenty zahŕňa a čím sú špecifické?

Ak máme posúvať riadenie a ekonomiku podnikov dopredu, tak musíme rozumieť tomu ako vnútorne fungujú. Trh priemyselných podnikov sme preto rozdelili do štyroch špecifických skupín. Veľkou skupinou sú podniky zamerané na sériovú, teda opakovanú výrobu. Diametrálne odlišne fungujú zákazkovo riadené podniky a medzi nimi majú výrazné špecifické črty výrobcovia nástrojov. Ďalšiu skupinu tvoria výrobcovia jednoúčelových strojov a výrobných liniek. Pre každú skupinu máme vytvorenú unikátnu ponuku riešení a služieb, zohľadňujúcu jej špecifiká. Rovnako máme pre každý segment vytvorený expertný tím špecialistov, ktorý rozumie potrebám a možnostiam rozvoja jednotlivých typov podnikov.

.

Manažmenty podnikov si musia uvedomiť, že pre úspešnosť digitalizácie musia byť vytvorené podmienky. Deje sa tak postupným pretváraním firmy, v úzkej spolupráci s ľuďmi zvnútra podniku.

Kto je integrátor a sprievodca zmenami, a čo je výsledkom jeho riešení a kto ním nie je?

Jedným zo základných princípov Industry 4.0 je prepojenie všetkého so všetkým, dosiahnutie toho, že informácie sú dostupné pre každého, kto ich v ľubovoľnej chvíli potrebuje. Podniky sú plné samostatne fungujúcich technológií, ale často vzájomne nespolupracujúcich. Je to výsledkom nastavenia dodávateľov technológií, zameraných primárne na predaj a aplikáciu svojho riešenia, síce často technologicky špičkového, ale málo kompatibilného s ostatným prostredím podniku. Primárnou úlohou integrátora je sledovať zlepšovanie ekonomiky podniku, nielen z pohľadu jednorazovej dodávky, ale najmä z dlhodobého pohľadu. To znamená, aby dodávané riešenia podľa možnosti čo najviac využívali existujúce technológie a vytvárali podmienky pre hladký rozvoj podniku do budúcnosti.

sova.sk/integrid
Zdroj: SOVA Digital
sova.sk/integrid

www.sova.sk