Čo je fundamentálna analýza

Ak sa zaujímate o investovanie, iste ste niekedy započuli pojem fundamentálna a technická analýza. Čo tieto pojmy znamenajú a ako sa tieto nástroje dajú použiť pri investovaní do akcií? Chceli by sme vám dnes predstaviť pojem fundamentálna analýza, v ďalšej časti nášho seriálu o akciách sa môžete tešiť na predstavenie princípov technickej analýzy.

Fundamentálna analýza predpokladá, že každá akcia má svoju vnútornú hodnotu, ktorá vychádza z historických dát z hospodárenia spoločnosti a aktuálny kurz akcie sa pohybuje okolo tejto vnútornej hodnoty.

Analýza sa najskôr snaží za použitia finančných analýz zistiť vnútornú hodnotu a prognózovať budúci vývoj spoločnosti. Potom tieto údaje porovnáva s aktuálnym kurzom a snaží sa zisťovať, či je akcia podhodnotená (impulz k nákupu), alebo nadhodnotená (impulz k predaju), čo udržuje kurz okolo vnútornej hodnoty.

Na zisťovanie vnútornej hodnoty akcie existuje množstvo rôznych postupov, modelov a výpočtov rôznych hodnôt (dividendový diskontný model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model a pod.).

Fio o.c.p., a.s. poskytuje klientom okrem klasického spravodajstva aj základné fundamentálne dáta o spoločnostiach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodovacieho procesu pri investovaní do akcií. Fundamentálna analýza je k dispozícii v inteligentnej internetovej aplikácii e-Broker. Z obsahu fundamentálnej analýzy považujeme za základné údaje: trhová kapitalizácia, účtovná hodnota na akciu, cena/účtovná hodnota, tržby, cena/tržby, zisk na akciu, P/E, zisková marža, rentabilita vlastného kapitálu, rentabilita aktív, dividendový výnos a iné. Poďme si ich teraz popísať.

TRHOVÁ KAPITALIZÁCIA

Trhovú kapitalizáciu spoločnosti získame vynásobením počtu akcií vydaných spoločnosťou trhovou cenou jednej akcie. Číslo trhovej kapitalizácie nám približuje veľkosť spoločnosti meranú jej celkovou hodnotou.

ÚČTOVNÁ HODNOTA NA AKCIU

Účtovná hodnota akcie = (Vlastný kapitál - Prioritné akcie)/Počet vydaných kmeňových akcií. Toto číslo nám určuje hodnotu akcie podľa účtovných výkazov spoločnosti, ktorá ich vydala. Z nej potom môžeme vychádzať pri stanovení trhovej hodnoty akcie.

CENA/ÚČTOVNÁ HODNOTA

Čím väčšia a lepšia spoločnosť, tým je táto hodnota vyššia. U menej známych spoločností s nejasným výhľadom naopak toto číslo klesá. Pre spoločnosti zaradené do indexu DJIA činí v priemere 3,5, pre spoločnosti S&P's 500 je to 2,8 a pre Nasdaq 2,6.

TRŽBY

Tržby spoločnosti za posledný účtovný rok. V USA si spoločnosti obvykle volia odlišný účtovný rok od kalendárneho.

CENA/TRŽBY

Pomer ceny a tržieb na jednu akciu. Táto hodnota by mala byť menšia než 2. Len v prípade mimoriadne dobrej ziskovosti môže byť toto číslo opodstatnene vyššie.

ZISK NA AKCIU

Najsledovanejšia hodnota každej spoločnosti. Akcionárom dáva informáciu o tom, či je podnikanie úspešné. Z čistého zisku sa môžu rozdeľovať dividendy, ktoré sú spravidla vyplácané ročne, v prípade amerických spoločností často aj štvrťročne.

P/E

Aktuálny kurz akcie/zisk na akciu. Podobne ako v "Cena/účtovná hodnota" sa nedá určiť správna hodnota. Odpovedá dobe, za ktorú spoločnosť vyprodukuje zisk po zdanení rovný jej trhovej kapitalizácii. Napr. P/E 15 znamená, že spoločnosť pri svojej súčasnej výkonnosti zarobí toľko, na koľko je teraz trhom ocenená, za 15 rokov. V súčasnosti je P/E pre DJIA okolo 30, S&P's 500 cca 32 a Nasdaq asi 37.

ZISKOVÁ MARŽA

Čistý zisk / celkové tržby x 100. Percentuálne vyjadrenie čistého zisku z tržieb spoločnosti.

RENTABILITA VLASTNÉHO KAPITÁLU

ROE, čistý zisk/vlastný kapitál. Ukazovateľ predstavuje schopnosť zhodnocovať vložený kapitál.

RENTABILITA AKTÍV

ROA, (čistý zisk + úroky po zdanení)/celkové aktíva. Ukazovateľ predstavuje výsledný efekt dosahovaný z celkového kapitálu.

DIVIDENDOVÝ VÝNOS

Dividenda na jednu akciu/kurz akcie. Ročný percentuálny výnos z dividend pri aktuálnej cene. Pre väčšinu akcionárov je to jediný príjem z držania akcií, okrem výnosu z nárastu hodnoty akcie.

Tieto a ďalšie údaje fundamentálnej analýzy v kombinácii s technickou analýzou využívajú naši makléri pri zostavovaní odporúčaní pre našich klientov. Fundamentálna analýza sa uplatňuje predovšetkým pre odporúčania dlhodobejšieho charakteru.

Uistite sa o kvalite nášho servisu na www.fio.sk.

Martin Vrablec,
Fio o.c.p., a.s.