TREND TOP 200 1
(najväčšie nefinančné podniky Slovenska podľa celkových tržieb, resp. výnosov z bežnej činnosti za rok 2014, individuáln

TREND TOP 200

n – nedostupný údaj
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses