Dodávatelia IT produktov a služieb v SR podľa tržieb (2013)
Suppliers of Information Technologies in Slovakia Ranked by Sales (2013)

Tabuľka - Dodávatelia IT produktov a služieb v SR podľa tržieb

Údaje sú konsolidované podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo IFRS. Za podniky, ktoré nezostavujú konsolidovanú účtovnú závierku, sú uvedené individuálne údaje (Figures are consolidated based on International Financial Reporting Standard
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements, researched by TREND Analyses