Volebné miestnosti sa otvárajú v sobotu o 7:00 ráno a zatvárajú sa o 22:00. Primátor alebo starosta ale môžu tieto časy upraviť. Napríklad tak, že sa začne hlasovať skôr. Najviac však môže posunúť začiatok hlasovania o dve hodiny.

Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že sa tieto časy v danom okrsku upravujú. Môžu to byť napríklad technické problémy (vypadne elektrina) alebo personálne problémy (zdravotná komplikácia člena volebnej komisie).

V tomto prípade rozhoduje o ďalšom postupe ústredná volebná komisia a môže volebnú miestnosť uzavrieť o niečo neskôr.

Mimo trvalého bydliska

Ak nie ste počas volieb v mieste, kde máte trvalé bydlisko, stále môžete hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.

Jedinou podmienkou je mať pri sebe občiansky preukaz a hlasovací preukaz. Potrebné oň bolo požiadať obec alebo mesto. 

Zákon stanovuje, že volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu najskôr 30 dní predo dňom volieb, najneskôr však dva dni predo dňom volieb.

Požiadať o hlasovací preukaz mohol volič aj listom alebo e-mailom najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (najneskôr 10. 2. 2020).

Problém hlasovať

Ak niekto nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie, prípadne nevie čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie.

Komisii to, samozrejme, treba oznámiť počas preukázania sa a preberania hlasovacích lístkov.

Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba. Opäť to nemôže byť člen volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Ako sa volí

  • Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú osobne, zastúpenie nie je prípustné. Členovia komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
  • Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v oboch rovnopisoch zoznamu voličov dostane od okrskovej volebnej komisie hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
  • Ak volič nepredloží občiansky preukaz, hlasovanie sa mu neumožní.
  • Keď volič dostal hlasovacie lístky a obálku, vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.
  • Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť.
  • Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada.
  • Vloží do obálky jeden hlasovací lístok a uzavretú obálku hodí do volebnej schránky.